งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการเฝ้าระวัง ปัญหาเอดส์ จังหวัดยโสธร. 2 สถานการณ์ผู้ติด เชื้อ HIV จังหวัด ยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการเฝ้าระวัง ปัญหาเอดส์ จังหวัดยโสธร. 2 สถานการณ์ผู้ติด เชื้อ HIV จังหวัด ยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการเฝ้าระวัง ปัญหาเอดส์ จังหวัดยโสธร

2 2 สถานการณ์ผู้ติด เชื้อ HIV จังหวัด ยโสธร

3 3 สถานการณ์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้รับรายงานทั้งสิ้น จำนวน 3,464 ราย เสียชีวิตแล้ว จำนวน 1,145 ราย ยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 2,319 ราย ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย ( รง.506/1) กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ สสจ. ยโสธร

4 4 แนวโน้มผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดยโสธร ( ปี 2554 ณ วันที่ 20 ต. ค.54)

5 5 จำแนกตามกลุ่มอายุ

6 6 จำแนกตามเพศ

7 7 จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

8 8 จำแนกรายอำเภอ 5 ปีย้อนหลัง ( ปี 2550-2554)

9 9 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอเมือง ลำดับตำบลจำนวน ( ราย ) จำนวนประชากรอัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 ในเมือง 6721,0123.19 2 น้ำคำใหญ่ 289,0983.08 3 ตาดทอง 319,2733.34 4 สำราญ 87,4461.07 5 ค้อเหนือ 167,8112.05 6 ดู่ทุ่ง 105,5491.80 7 เดิด 1711,1591.52 8 ขั้นใดใหญ่ 114,8022.29 9 ทุ่งแต้ 85,3541.49 10 สิงห์ 96,1491.46 11 นาสะไมย์ 85,4101.48 12 เขื่องคำ 298,2103.53 13 หนองหิน 84,5801.75 14 หนองคู 125,8372.06 15 ขุมเงิน 155,3622.80 16 ทุ่งนางโอก 64,9431.21 17 หนองเรือ 103,7102.70 18 หนองเป็ด 84,3961.82 รวม 301109,0582.76

10 10 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอทรายมูล ลำดั บตำบล จำนวน ( ร าย ) จำนวน ประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 ทราย มูล 144,8822.87 2 ดู่ลาด 44,3960.91 3 ดง มะไฟ 75,7131.23 4 นา เวียง 43,9711.01 5 ไผ่ 155,9462.52 รวม 4424,9081.77

11 11 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอกุดชุม ลำดับตำบล จำนวน ( ราย ) จำนวน ประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 กุดชุม 258,8322.83 2 โนนเปือย 366,8905.22 3 กำแมด 299,8572.94 4 นาโส่ 74,1931.67 5 ห้วยแก้ง 116,1191.80 6 หนองหมี 94,5731.97 7 โพนงาม 209,1582.18 8 คำน้ำสร้าง 74,6601.50 9 หนองแหน 127,3111.64 รวม 15661,5332.54

12 12 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ลำดับตำบลจำนวน ( ราย ) จำนวนประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 ลุมพุก 328,7783.65 2 ย่อ 96,6961.34 3 สงเปือย 124,4602.69 4 โพนทัน 133,5963.62 5 ทุ่งมน 146,1492.28 6 นาคำ 62,7982.14 7 ดงแคนใหญ่ 68,0540.74 8 กู่จาน 166,1262.61 9 นาแก 33,6600.82 10 กุดกง 34,7340.63 11 เหล่าไฮ 73,0332.31 12 แคนน้อย 53,6111.38 13 ดงเจริญ 73,7391.87 รวม 13365,4342.03

13 13 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอป่าติ้ว ลำดั บตำบล จำนวน ( ร าย ) จำนวน ประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 โพธิ์ ชัย 276,5244.14 2 กระจา ย 207,8112.56 3 โคกนา โก 108,2681.21 4 เชียง เพ็ง 23,6610.55 5 ศรีฐาน 86,2251.29 รวม 6732,4892.06

14 14 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอมหาชนะชัย ลำดับตำบล จำนวน ( ราย ) จำนวนประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 ฟ้าหยาด 184,6293.89 2 หัวเมือง 177,6582.22 3 คูเมือง 96,7701.33 4 ผือฮี 74,4161.59 5 บากเรือ 64,8951.23 6 ม่วง 166,6032.42 7 โนนทราย 43,1421.27 8 บึงแก 115,8151.89 9 พระเสาร์ 24,4090.45 10 สงยาง 94,8251.87 รวม 9953,1621.86

15 15 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอค้อวัง ลำดั บตำบล จำนวน ( ร าย ) จำนวน ประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 ฟ้าห่ วน 85,8401.37 2 กุดน้ำ ใส 127,9111.52 3 น้ำ อ้อม 95,3951.67 4 ค้อวัง 92,5783.49 รวม 3821,7231.75

16 16 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอเลิงนกทา ลำดับตำบล จำนวน ( ราย ) จำนวน ประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 บุ่งค้า 1412,7161.10 2 สวาท 329,9273.22 3 ห้องแซง 1511,3971.32 4 สามัคคี 157,2262.08 5 กุดเชียง หมี 237,7792.96 6 สามแยก 297,3863.93 7 กุดแห่ 268,4293.08 8 โคก สำราญ 1310,4681.24 9 สร้างมิ่ง 65,9801.00 10 ศรีแก้ว 65,4671.10 รวม 17986,7752.06

17 17 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง อำเภอไทยเจริญ ลำดั บตำบล จำนวน ( ร าย ) จำนวน ประชากร อัตราป่วย ( ต่อพัน ) 1 ไทย เจริญ 54,0701.23 2 น้ำคำ 206,6523.01 3 ส้มผ่อ 105,9551.68 4 คำเตย 238,5182.70 5 คำไผ่ 124,6422.59 รวม 7029,8372.35

18 18 จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV แยกรายตำบล ปี 2536- 2554 ( ทั้งหมด )

19 19 ผลการเฝ้าระวัง โรคติดต่อ ทาง เพศสัมพันธ์

20 20 แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรค หนองใน ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ( รง.506) งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ สสจ. ยโสธร

21 21 ผลการเฝ้าระวัง การติดเชื้อเอชไอวี

22 22 กลุ่มโลหิตบริจาค

23 23แยกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ ( ปี ) เอ็ชไอวี ตรวจติด เชื้อ ร้อย ละ ต่ำกว่า 20 29810.3 20 -247411.4 25 -296311.6 30 ขึ้นไป 46400 รวม 89930.3

24 24 กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์

25 25 กลุ่มชายที่มาตรวจกามโรค

26 26 กลุ่มพนักงานบริการ ( ตรง )

27 27 กลุ่มพนักงานบริการ ( แฝง )

28 28 กลุ่มอายุ ( ปี ) เอ็ชไอวี ตรวจติด เชื้อ ร้อย ละ ต่ำกว่า 20 2913.4 20-242015.0 25-292114.8 30 หรือมากกว่า 6845.9 รวม 13875.1 กลุ่มพนักงานบริการ ( แฝง )

29 29 ผลการเฝ้าระวัง พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการ ติดเชื้อเอชไอวี (Behavior Surveillance)

30 30 กลุ่มเป้าหมาย 1. นักเรียน ม.5 2. นักศึกษา ปวช.2 3. พนักงานบริการ 4. พนักงานในสถาน ประกอบการ 5. ทหารกองประจำการ

31 31 การมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียน ม.5 จังหวัดยโสธร ปี 2552-2554

32 32 การมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียน ปวช.2 จังหวัดยโสธร ปี 2552-2554

33 33 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ของนักเรียน ม.5

34 34 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ของ นศ. ปวช.2

35 35 การตอบคำถามถูกหมดทั้ง 5 ข้อ ( ของ UNGASS) นักเรียนชั้น ม.5

36 36 การใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานบริการกับแขกหรือลูกค้า ทุกครั้ง ในรอบ 1 เดือน

37 37 การตอบคำถาม 5 ข้อถูกหมด ของ UNGASS ของพนักงานบริการ

38 38 การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดของชายรักชาย ผลการเฝ้าระวังฯ ปี 53 ร้อยละ 82.6

39 39 การตอบคำถามแยกรายข้อ นักเรียนชั้น ม.5 หญิง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ตอบถูก ร้อยละ - การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติด เชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 95.0 - การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ เป็น วิธีหนึ่งที่สามารถ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 81.7 - ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้ ใช่หรือไม่ 50.8 - การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติด เชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 54.3 - คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อ เอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 85.5

40 40 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการเฝ้าระวัง ปัญหาเอดส์ จังหวัดยโสธร. 2 สถานการณ์ผู้ติด เชื้อ HIV จังหวัด ยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google