งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป. ป. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป. ป. ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป. ป. ส.

2 เงินอุดหนุนฯ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ ใช้จ่าย ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ดำเนินการ

3 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3 รายการ  เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่าย วิชาการสารเสพติด

4 องค์กรที่สามารถขอรับงบเงินอุดหนุน  องค์กรภาคประชาชน  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรศาสนา  องค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรมหาชน  องค์กรเอกชน กลุ่มบุคคล เครือข่าย สถาบัน องค์กรวิชาการ ที่ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ มิได้ แสวงหากำไร  องค์การ องค์กร ชมรม หรือกลุ่มบุคคลที่ คณะกรรมการเห็นสมควร

5 รูปแบบองค์กรที่สามารถขอรับ การสนับสนุน  คณะกรรมการ  สมาคม  ชมรม  มูลนิธิ  กองทุน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  วัด  ชุมชน ฯลฯ

6 แบบเสนอโครงการ         ชื่อโครงการ  องค์กรที่รับผิดชอบ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ โครงการ  ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ  กลุ่มเป้าหมายและ จำนวน  สถานที่ดำเนินการ

7 แบบเสนอโครงการ   ระยะเวลาโครงการ   กิจกรรม   งบประมาณ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีความ ต่อเนื่องอย่างไร  ระบุการจ่ายเงินให้องค์กรที่ ขอรับการสนับสนุน   ผู้เสนอโครงการ  ผู้อนุมัติโครงการ

8 หมวดงบประมาณที่ให้การ สนับสนุน  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม  ค่าเช่ายานพาหนะ ( รถบัส รถตู้ รถประจำทาง )  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ ( แผ่นพับ โปสเตอร์ สปอต สกู๊ปข่าว DVD VCD ฯลฯ )  ค่าโล่ ของขวัญ ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการและ ตามความเหมาะสม  ค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการขนาดใหญ่ ( น้อยกว่า 50,000 บาท ) สนับสนุน ได้ไม่เกินร้อยละ 15 โครงการขนาดเล็ก (50,001 บาทขึ้นไป ) สนับสนุนได้ ไม่เกินร้อยละ 10

9 หมวดงบประมาณที่ไม่สามารถ สนับสนุนได้  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์  ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ค่าพันธุ์ปศุสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน เช่น โค กระบือ เป็นต้น  เงินรางวัล เงินทุนการศึกษา

10 ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาสถานพินิจ 1. ค่าอาหาร 60 คน  50 บาท  1 มื้อ = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างฯ 60 คน  25 บาท  2 มื้อ = 3,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 4,000 บาท 4. ค่าบริหารจัดการฯ ( ค่าทางด่วน ป้ายผ้า ฯลฯ ) = 1,500 บาท รวม 11,500 บาท

11 สถานที่เสนอโครงการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ( สพป.) สำนักงาน ป. ป. ส. ( อาคาร 2 ชั้น 5) เลขที่ 5 ถ. ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร 02 245 9889 ( สุร ศักดิ์ / จันท์สุดา / วิระ ) มือถือ 081 456 0058

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งบเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป. ป. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google