งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องบุคคล (People processing) 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นเจ้าของ (Possession processing) 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องบุคคล (People processing) 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นเจ้าของ (Possession processing) 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องบุคคล (People processing) 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นเจ้าของ (Possession processing) 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด (Mental stimulus possessing) 4. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร (Information processing) 1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องบุคคล (People processing) 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นเจ้าของ (Possession processing) 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด (Mental stimulus possessing) 4. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร (Information processing)

3 1. การบริการคือกระบวนการ (Service as process) 2. การบริการคือประสบการณ์ ของลูกค้า (Service as customer experience) 3. การพัฒนาการบริการและการ ออกแบบ (Service development and design) 1. การบริการคือกระบวนการ (Service as process) 2. การบริการคือประสบการณ์ ของลูกค้า (Service as customer experience) 3. การพัฒนาการบริการและการ ออกแบบ (Service development and design)

4 1. วัตถุประสงค์ของแผนผังกระบวนการ บริการ 1.1 เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับรู้ และเข้าใจ กระบวนการสร้างประสบการณ์ 1.2 เพื่อแสดงความแตกต่างการส่งมอบ บริการระหว่าง บริษัทกับคู่แข่งขัน 1.3 เพื่อแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้าและพนักงาน 1.4 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมส่วนหลังที่ สนับสนุนกิจกรรมส่วนหน้า 1. วัตถุประสงค์ของแผนผังกระบวนการ บริการ 1.1 เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับรู้ และเข้าใจ กระบวนการสร้างประสบการณ์ 1.2 เพื่อแสดงความแตกต่างการส่งมอบ บริการระหว่าง บริษัทกับคู่แข่งขัน 1.3 เพื่อแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้าและพนักงาน 1.4 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมส่วนหลังที่ สนับสนุนกิจกรรมส่วนหน้า

5 2. องค์ประกอบของแผนผัง กระบวนการบริการ 2.1 ปฏิกริยาของลูกค้า (Customer actions) 2.2 ปฏิกริยาของพนักงานที่ ลูกค้ามองเห็นได้ (Onstage/visible contact employee actions) 2.3 ปฏิกริยาของพนักงานส่วน หลังที่ลูกค้าไม่ สามารถมองเห็นได้ (Backstage/ invisible contact employee actions) 2. องค์ประกอบของแผนผัง กระบวนการบริการ 2.1 ปฏิกริยาของลูกค้า (Customer actions) 2.2 ปฏิกริยาของพนักงานที่ ลูกค้ามองเห็นได้ (Onstage/visible contact employee actions) 2.3 ปฏิกริยาของพนักงานส่วน หลังที่ลูกค้าไม่ สามารถมองเห็นได้ (Backstage/ invisible contact employee actions)

6 2. องค์ประกอบของแผนผัง กระบวนการบริการ ( ต่อ ) 2.4 กระบวนการสนับสนุน (Support processes) 2.5 ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 2. องค์ประกอบของแผนผัง กระบวนการบริการ ( ต่อ ) 2.4 กระบวนการสนับสนุน (Support processes) 2.5 ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)

7

8 1. เส้นสายตา (Line of Visibility) 1.1 กิจกรรมที่อยู่ในสายตาและลูกค้า มองเห็น 1.2 กิจกรรมที่ลูกค้ามองไม่เห็นจะอยู่ใต้ หรืออยู่เบื้องหลัง เส้นสายตา 2. เส้นการมีปฏิสัมพันธ์เป็นเส้นแบ่งกิจกรรม สองส่วนออกจากกัน (Line of interaction) 3. เส้นการมีปฏิสัมพันธ์ภายใน เป็นเส้น แบ่งแยกกิจกรรมของพนักงาน (line of internal on teraction) 1. เส้นสายตา (Line of Visibility) 1.1 กิจกรรมที่อยู่ในสายตาและลูกค้า มองเห็น 1.2 กิจกรรมที่ลูกค้ามองไม่เห็นจะอยู่ใต้ หรืออยู่เบื้องหลัง เส้นสายตา 2. เส้นการมีปฏิสัมพันธ์เป็นเส้นแบ่งกิจกรรม สองส่วนออกจากกัน (Line of interaction) 3. เส้นการมีปฏิสัมพันธ์ภายใน เป็นเส้น แบ่งแยกกิจกรรมของพนักงาน (line of internal on teraction)

9 1. กำหนดกระบวนการบริการตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด 2. กำหนดกิจกรรมและพฤติกรรมของ พนักงานส่วนหน้ากับลูกค้า 3. กำหนดกิจกรรมของพนักงานส่วนหลัง 4. กำหนดโครงสร้างองค์การที่มีหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมหลัก 5. กำหนดลักษณะทางกายภาพ 6. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการ 7. เชื่อมโยงกิจกรรมของสิ่งต่างๆ แล้วเขียน แผนผัง 1. กำหนดกระบวนการบริการตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด 2. กำหนดกิจกรรมและพฤติกรรมของ พนักงานส่วนหน้ากับลูกค้า 3. กำหนดกิจกรรมของพนักงานส่วนหลัง 4. กำหนดโครงสร้างองค์การที่มีหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมหลัก 5. กำหนดลักษณะทางกายภาพ 6. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการ 7. เชื่อมโยงกิจกรรมของสิ่งต่างๆ แล้วเขียน แผนผัง

10 1. เป็นกรอบการทำงานที่ พนักงานเข้าใจตรงกัน 2. แผนกต่าง ๆ ขององค์การ สามารถนำแผนผังกระบวนการ การบริการมาพัฒนากิจกรรม 3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้อง 4. ทำให้พนักงานและลูกค้า เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง 1. เป็นกรอบการทำงานที่ พนักงานเข้าใจตรงกัน 2. แผนกต่าง ๆ ขององค์การ สามารถนำแผนผังกระบวนการ การบริการมาพัฒนากิจกรรม 3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้อง 4. ทำให้พนักงานและลูกค้า เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง

11


ดาวน์โหลด ppt 1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องบุคคล (People processing) 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นเจ้าของ (Possession processing) 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google