งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทำงานและบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทำงานและบุคลากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทำงานและบุคลากร
ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 กระบวนการทำงาน เป็นการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
เช่น การเขียนโปรแกรม การป้อนข้อมูล การซ่อมบำรุง ขั้นตอนการทำงาน การจัดการข้อมูล โดยทั่วไปจะหมายถึงขั้นตอนการสั่งงานคอมพิวเตอร์

3 การเขียนโปรแกรม คือการนำคำสั่งในภาษาการเขียนโปรแกรมมาจัดเรียงกันเพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการ ผู้เขียนโปรแกรมเราเรียกว่า programmer

4 อัลกอริธึม คือชุดของขั้นตอนการทำงานซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ

5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คือกระบวนการที่วิเคราะห์สภาพปัญหาและออกแบบระบบที่ใช้แก้ปัญหานั้นๆ ผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบคือ ซิสเต็มอนาลิส (system analyst)

6 บุคลากร คือบุคคลที่มีบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
เราสามารถแบ่งระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้เป็น 3 ระดับคือ ผู้บริหารระดับสูง(top manager) ผู้บริหารระดับกลาง (middle manager) และ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (operating manager)

7 ผู้บริหารระดับสูง(top manager)
คือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเป็นผู้ให้นโยบายในการทำงาน

8 ผู้บริหารระดับกลาง(middle manager)
คือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมงานแต่ละฝ่ายและคอยประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับปฏิบัติการ

9 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ(operation manager)
คือผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการทำงาน คอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ

10 ตัวอย่างของบุคลากร Programmer (นักเขียนโปรแกรม) ทำหน้าที่จัดเรียงคำสั่งในภาษาการเขียนโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามที่กำหนด

11 ตัวอย่างของบุคลากร System Analyst (ซิสเต็มอนาลิส) คือผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบโดยการสอบถามข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อจะได้ระบบการทำงานใหม่ที่สามารถแก้ความบกพร่องของระบบงานเดิมๆได้

12 ตัวอย่างของบุคลากร Software Engineer (ซอฟต์แวร์เอนจิเนีย) หรือ วิศวกรซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่ในการสร้างซอฟต์แวร์ทั้งกระบวนการ หรือพูดง่ายๆก็คือผู้สร้างซอฟต์แวร์

13 ตัวอย่างของบุคลากร Computer administrator (admin) คือผู้ดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และหมั่นคอยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ดีขึ้น

14 ตัวอย่างของบุคลากร Webmaster (เว็บมาสเตอร์) คือผู้ที่ทำหน้าที่คอยดูแลเว็บไซต์ ทำหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกับหมั่นตรวจสอบการใช้งานของบุคคลทั่วไป

15 ตัวอย่างของบุคลากร System tester (ซิสเต็มเทสเตอร์) คือผู้ที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม คอยหาจุดบกพร่องของโปรแกรมว่าโปรแกรมนั้นผิดพลาดในส่วนใดบ้างจากนั้นก็ส่งข้อมูลให้นักเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทำงานและบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google