งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ ทำงานและ บุคลากร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ ทำงานและ บุคลากร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ ทำงานและ บุคลากร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 กระบวนการ ทำงาน เป็นการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศ เช่น การเขียนโปรแกรม การป้อน ข้อมูล การซ่อมบำรุง ขั้นตอนการ ทำงาน การจัดการข้อมูล โดยทั่วไปจะหมายถึงขั้นตอนการ สั่งงานคอมพิวเตอร์

3 การเขียน โปรแกรม คือการนำคำสั่งในภาษาการ เขียนโปรแกรมมาจัดเรียงกัน เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ตามที่ต้องการ ผู้เขียนโปรแกรมเราเรียกว่า programmer

4 อัลกอริธึม คือชุดของขั้นตอนการทำงาน ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ

5 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ คือกระบวนการที่วิเคราะห์ สภาพปัญหาและออกแบบ ระบบที่ใช้แก้ปัญหานั้นๆ ผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบคือ ซิสเต็มอนาลิส (system analyst)

6 บุคลากร คือบุคคลที่มีบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศ เราสามารถแบ่งระดับการบริหาร จัดการระบบสารสนเทศได้เป็น 3 ระดับคือ ผู้บริหารระดับสูง (top manager) ผู้บริหารระดับกลาง (middle manager) และ ผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ (operating manager)

7 ผู้บริหารระดับสูง (top manager) คือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการ ตัดสินใจเป็นผู้ให้นโยบายในการ ทำงาน

8 ผู้บริหารระดับกลาง (middle manager) คือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมงาน แต่ละฝ่ายและคอยประสานงาน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ พนักงานระดับปฏิบัติการ

9 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (operation manager) คือผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการทำงาน คอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ทำงาน เก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ

10 ตัวอย่างของ บุคลากร Programmer ( นักเขียน โปรแกรม ) ทำหน้าที่จัดเรียง คำสั่งในภาษาการเขียน โปรแกรมเพื่อให้โปรแกรม ทำงานได้ตามที่กำหนด

11 ตัวอย่างของ บุคลากร System Analyst ( ซิสเต็มอนา ลิส ) คือผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ ระบบโดยการสอบถามข้อมูล และผู้เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อจะได้ระบบการทำงานใหม่ ที่สามารถแก้ความบกพร่อง ของระบบงานเดิมๆได้

12 ตัวอย่างของ บุคลากร Software Engineer ( ซอฟต์แวร์เอนจิเนีย ) หรือ วิศวกรซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่ใน การสร้างซอฟต์แวร์ทั้ง กระบวนการ หรือพูดง่ายๆก็คือ ผู้สร้างซอฟต์แวร์

13 ตัวอย่างของ บุคลากร Computer administrator (admin) คือผู้ดูแลการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ระบบ สามารถทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง และหมั่นคอยปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบให้ดีขึ้น

14 ตัวอย่างของ บุคลากร Webmaster ( เว็บมาสเตอร์ ) คือผู้ที่ทำหน้าที่คอยดูแล เว็บไซต์ ทำหน้าที่ปรับปรุง ข้อมูลบนเว็บให้ทันสมัยอยู่ เสมอ พร้อมกับหมั่นตรวจสอบ การใช้งานของบุคคลทั่วไป

15 ตัวอย่างของ บุคลากร System tester ( ซิสเต็มเท สเตอร์ ) คือผู้ที่ทำหน้าที่คอย ตรวจสอบการทำงานของ โปรแกรม คอยหาจุดบกพร่อง ของโปรแกรมว่าโปรแกรมนั้น ผิดพลาดในส่วนใดบ้างจากนั้น ก็ส่งข้อมูลให้นักเขียนโปรแกรม เพื่อทำการแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ ทำงานและ บุคลากร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google