งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับ บริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุ สมควร กรณีอุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับ บริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุ สมควร กรณีอุบัติเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับ บริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุ สมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณี เจ็บป่วยฉุกเฉิน พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ยกเว้นในพื้นที จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา ให้มีผลใช้ บังคับตังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555  ให้ยกเลิกข้อบังคับสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับ บริการ จากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ. ศ. 2548  “ ผู้มีสิทธิ ” หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิรับ บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2545

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  1. ผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับ บริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจําของ ตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วย บริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่ หน่วยบริการประจําของตนหรือเครือข่ายหน่วย บริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อยกเว้น (1) กรณีอุบัติเหตุ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต ให้มีสิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขจาก หน่วยบริการอื่นได้ และหน่วยบริการอื่นที่ ให้บริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์การดําเนินงานและ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณนั้น ๆ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ (2) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หรือกรณีที่มีเหตุสมควร ให้มีสิทธิ เข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นที่อยู่ ใกล้หรือเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสถาน บริการอื่นที่ให้บริการ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิได้รับ ค่าใช้จ่ายจากสํานักงานตามข้อ 2 ส่วนกรณีทีมี เหตุสมควร มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามข้อ 3  2 สถานบริการอื่นที่ให้บริการสาธารณสุข กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน เร่งด่วน แก่ผู้มีสิทธิตามข้อ 1 (2) มีสิทธิได้รับ ค่าใช้จ่าย หรือยา หรืออุปกรณ์และอวัยวะเทียม (Instrument) จากสํานักงาน ตามประกาศนี้ กำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  3 ผู้มีสิทธิที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการหรือ จากสํานักงาน ให้เข้ารับบริการสาธารณสุข ใน สถานบริการอื่น ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควรตาม ข้อ 1 (2) และให้สถานบริการอื่นที่ให้บริการนั้น ได้รับค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการที่ส่งต่อหรือจาก สํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือตามที่สํานักงาน ประกาศกําหนด  4. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ผู้ มีสิทธิหรือญาติหรือสถานบริการอื่น มีสิทธิ ร้องเรียนหรืออุทธรณ์เป็นหนังสือตอเลขาธิการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยยื่นคํา ร้อง ได้ทีสํานักงานหรือสํานักงานสาขาแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ทราบปัญหา ดังกล่าว

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการ สาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจําของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการ ที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วย บริการประจําของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่ เกี่ยวข้องส่งต่อ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับ บริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุ สมควร กรณีอุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google