งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำอธิบาย รายวิชา. 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ เลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำอธิบาย รายวิชา. 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ เลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำอธิบาย รายวิชา

2 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ เลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการ วิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัย การ เขียนโครงร่างการวิจัย

3 3 วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ในระดับต้น) สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูล (ในเชิงอธิบายระดับต้น) ได้

4 4 เนื้อหาวิชา 1. กระบวนการวิจัย กระบวนการสร้างปัญหาการวิจัย - ความอยากรู้ (curiosity) - ปรากฏการณ์ (phenomena) - วิธีคิด (theoretical concept) - การมองปัญหา (ideology)

5 5 2-3. ปรากฏการณ์ (phenomena)และสนาม (field) ของการวิจัย การตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดทางทฤษฎี (theoretical frame)

6 6 4.ตัวแปร (variable) ในการวิจัย 5.ตัวชี้วัด (indicator) และมาตรการ ผันแปร (scale of measurement) 6.สมมติฐานในการวิจัย (research hypothesis)

7 7 ประสบการณ์การ เรียนรู้ ( หัวข้อ ) 7-8 กรอบแนวความคิดการวิจัย (conecptual frame ; research frame) 9.การออกแบบวิจัย (research design)

8 8 ประสบการณ์การ เรียนรู้ ( หัวข้อ ) 10.ประชากร (population) และกลุ่ม ตัวอย่าง (sample) 11.เครื่องมือการเก็บข้อมูล - ความเที่ยงตรง (Validity) - ความเชื่อถือได้ (Reliability)

9 9 12. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล - การใช้แบบสอบถาม - การสัมภาษณ์ - ข้อมูลทุติยภูมิ 13. การวิเคราะห์ข้อมูล 14. การวิเคราะห์ด้วยตารางการจรณ์และ การใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง

10 10 15.การตีความ/อภิปรายผลการวิจัย 16.การเขียนรายงานผลการวิจัย 17.การเขียนโครงร่างการวิจัย

11 11 งานที่ต้องทำ งานกลุ่ม งานเดี่ยว

12 12 เริ่มต้น เลือกหัวข้อ (research topic) และ สร้างปัญหาวิจัย (formulating the research problem)

13 13 ปัญหาวิจัย (research problem) คือ สิ่งที่ผู้วิจัย อยาก(จะ)รู้ อยากได้คำตอบ เขียน อยู่ในลักษณะของ วัตถุประสงค์การวิจัย (research objective)

14 14 จาก research topic ให้สำรวจ องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ว่า topic นี้ มี “สถานะองค์ความรู้ (status of knowledge) อยู่ อย่างไร จาก แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical concepts) จาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (related literature)

15 15 องค์ความรู้ (Body of Knowledge) 1. ทฤษฎี (theories) 2. วิธีวิทยา (methodology) 3. การวิจัย (research activities) 4. การสรุปสถานะ หรือ ผลที่ได้ verification falsification modification

16 16 จัดกลุ่ม เลือก หัวข้อ กลุ่ม เดี่ยว สำรวจ ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น กำหนด คำถามวิจัย (research question) ส่งงาน งานที่ต้องทำ 15 มิ.ย. 53

17 17 คำถามวิจัย (research question) 1.ขั้นต้น (exploratory) 2.บรรยาย (descriptive) 3.อธิบาย (explanatory)


ดาวน์โหลด ppt 1 คำอธิบาย รายวิชา. 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ เลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google