งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา คป.สอ/ รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการที่ ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา คป.สอ/ รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการที่ ๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา คป.สอ/ รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการที่ ๘

2 รพสต.ติดดาว ยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการที่ 8 1.Access To Care 2. Quality To Care 3. Efficiency ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ รพสต.ที่มี คุณภาพ ตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน ในพื้นที่ เกณฑ์บังคับเขต -เกณฑ์ประเมิน รพสต.3 ดี ประเมิน Health work place, 5ส -เกณฑ์ PCA หมวด สำคัญ(หมวด 3,6) -การป้องกันควบคุม การติดเชื้อ -งานเภสัชกรรมใน รพสต. -งานชันสูตร ใน รพสต. -งานข้อมูลข่าวสาร เกณฑ์บังคับเขต -เกณฑ์ประเมิน รพสต.3 ดี ประเมิน Health work place, 5ส -เกณฑ์ PCA หมวด สำคัญ(หมวด 3,6) -การป้องกันควบคุม การติดเชื้อ -งานเภสัชกรรมใน รพสต. -งานชันสูตร ใน รพสต. -งานข้อมูลข่าวสาร เกณฑ์เลือกจังหวัด -งานบริการแพทย์ แผนไทย -เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ -เกณฑ์ประเมินด้าน การบริหารจัดการ วัคซีน -การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care) -การดูแลผู้ป่วย ประคับประคอง (เลือกทำ 3 ) เกณฑ์เลือกจังหวัด -งานบริการแพทย์ แผนไทย -เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ -เกณฑ์ประเมินด้าน การบริหารจัดการ วัคซีน -การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care) -การดูแลผู้ป่วย ประคับประคอง (เลือกทำ 3 ) เกณฑ์การตัดสิน ค่ำน้ำหนักเกณฑ์ บังคับ/เลือก= 70 : 30 คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80 - 89 % = 4 ดาว คะแนน 70 - 79 % = 3 ดาว เกณฑ์การตัดสิน ค่ำน้ำหนักเกณฑ์ บังคับ/เลือก= 70 : 30 คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80 - 89 % = 4 ดาว คะแนน 70 - 79 % = 3 ดาว -จนท. 1:1,250 -งบประมาณ -การสนับสนุน CUP (คปสอ.) -จนท. 1:1,250 -งบประมาณ -การสนับสนุน CUP (คปสอ.)

3 จังหวัดจำนวนอำเภอ เป้าหมายอำเภอ (25 %) เป้าหมาย รพ.สต. (อำเภอละ 2 แห่ง) อุดรธานี20510 หนองคาย936 เลย1448 หนองบัวลำภู624 บึงกาฬ824 สกลนคร18510 นครพนม1236 รวม872448 เป้าหมายประเมิน คปสอ.ติดดาว และ รพ.สต.ติดดาว

4 1. ระดับอำเภอ/ตำบล 1.1 ทำความเข้าใจเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประเมิน 1.2 รพ.สต.ประเมินตนเองทุกแห่ง และอำเภอรวบรวมผล การประเมินส่ง สสจ.ภายใน วันที่ 10 ก.ค.56 1.3 จัดทีมพี่เลี้ยงร่วมพัฒนาส่วนขาด 2.ระดับจังหวัด 2.1 พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินระดับจังหวัด 2.2 ประเมิน คป.สอ. ทุกอำเภอ และ รพ.สต. อำเภอละ 2 รพ.สต. ให้แล้วเสร็จภายในกลาง ส.ค.56 การดำเนินงานในระดับจังหวัด

5 3. ระดับเครือข่าย 3.1 สร้างทีมประเมินระดับเครือข่าย โดยมีตัวแทนแต่ละจังหวัด 3.2 ประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว (จังหวัดละ 1 คปสอ. และสุ่ม1 รพ.สต.ใน คปสอ.นั้น) ช่วงวันที่ 19 -27 สิงหาคม 2556 4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ วางแผนพัฒนาปีต่อไป การดำเนินงานในระดับเครือข่าย

6 เขตสนับสนุนงบ จังหวัดละ 100,000 บาท - ระดับจังหวัด สนับสนุนให้ 25% ของอำเภอๆละ 10,000 บาท และ สนับสนุนให้อำเภอที่มีผลรวม คะแนนทั้ง คป.สอ./รพ.สต.ติดดาว สูงสุด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท หมายเหตุ จาก มติคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ จังหวัดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.56 งบประมาณ

7 คปสอ.ติดดาว 1.กระบวนการ DHS 2. ODOP 3.ผลงานผ่าน เกณฑ์ KPI สำคัญของ กระทรวง ฯ 4.รพ.สต. ผ่าน เกณฑ์ 5 ดาว 20% (25 %) 1.การทำงานร่วมกัน 2.การทำงานจนเกิด คุณค่า 3.การแบ่งปัน ทรัพยากร 4.บริการสุขภาพตาม บริบท 5.การมีส่วนร่วมของ เครือข่ายและชุมชน 6.แพทย์ที่ปรึกษา (40 %) 1.เลือกประเด็น ร่วมกัน 2.ใช้เครือข่าย อำเภอ–ตำบล- ชุมชน-ท้องถิ่น 3.มีผลการ พัฒนาชัดเจน (20 %) 10 ตัวชี้วัด จาก 25 ตัว (10 %) 5.นวัตกรรม, งานวิจัย หรือ R2R (5 %) เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา คป.สอ/ รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการที่ ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google