งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา คป.สอ/รพ.สต.ติดดาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา คป.สอ/รพ.สต.ติดดาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา คป.สอ/รพ.สต.ติดดาว
เครือข่ายบริการที่ ๘

2 ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการที่ 8
รพสต.ติดดาว ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการที่ 8 -จนท :1,250 -งบประมาณ -การสนับสนุน CUP (คปสอ.) เกณฑ์บังคับเขต -เกณฑ์ประเมิน รพสต.3 ดี ประเมิน Health work place, 5ส -เกณฑ์ PCA หมวด สำคัญ(หมวด 3,6) -การป้องกันควบคุม การติดเชื้อ -งานเภสัชกรรมใน รพสต. -งานชันสูตร ใน รพสต. -งานข้อมูลข่าวสาร เกณฑ์เลือกจังหวัด -งานบริการแพทย์ แผนไทย -เกณฑ์ผลลัพธ์ตาม KPI ที่สำคัญ เกณฑ์ประเมินด้าน การบริหารจัดการ วัคซีน -การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care) -การดูแลผู้ป่วย ประคับประคอง (เลือกทำ 3 ) รพสต.ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 1.Access To Care 2. Quality To Care 3. Efficiency เกณฑ์การตัดสิน ค่ำน้ำหนักเกณฑ์ บังคับ/เลือก= 70 : คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน % = 4 ดาว คะแนน % = 3 ดาว

3 เป้าหมายประเมิน คปสอ.ติดดาว และ รพ.สต.ติดดาว
จังหวัด จำนวนอำเภอ เป้าหมายอำเภอ (25 %) เป้าหมาย รพ.สต. (อำเภอละ 2 แห่ง) อุดรธานี 20 5 10 หนองคาย 9 3 6 เลย 14 4 8 หนองบัวลำภู 2 บึงกาฬ สกลนคร 18 นครพนม 12 รวม 87 24 48

4 การดำเนินงานในระดับจังหวัด
1. ระดับอำเภอ/ตำบล 1.1 ทำความเข้าใจเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประเมิน 1.2 รพ.สต.ประเมินตนเองทุกแห่ง และอำเภอรวบรวมผล การประเมินส่ง สสจ.ภายใน วันที่ 10 ก.ค.56 1.3 จัดทีมพี่เลี้ยงร่วมพัฒนาส่วนขาด 2.ระดับจังหวัด 2.1 พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินระดับจังหวัด 2.2 ประเมิน คป.สอ. ทุกอำเภอ และ รพ.สต. อำเภอละ 2 รพ.สต. ให้แล้วเสร็จภายในกลาง ส.ค.56

5 การดำเนินงานในระดับเครือข่าย
3. ระดับเครือข่าย 3.1 สร้างทีมประเมินระดับเครือข่าย โดยมีตัวแทนแต่ละจังหวัด 3.2 ประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว (จังหวัดละ 1 คปสอ. และสุ่ม1 รพ.สต.ใน คปสอ.นั้น) ช่วงวันที่ สิงหาคม 2556 4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ วางแผนพัฒนาปีต่อไป

6 งบประมาณ เขตสนับสนุนงบ จังหวัดละ 100,000 บาท
- ระดับจังหวัด สนับสนุนให้ 25% ของอำเภอๆละ 10,000 บาท และ สนับสนุนให้อำเภอที่มีผลรวม คะแนนทั้ง คป.สอ./รพ.สต.ติดดาว สูงสุด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท หมายเหตุ จาก มติคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิจังหวัดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.56

7 คปสอ.ติดดาว 2. ODOP 1.กระบวนการ DHS (40 %) (10 %)
3.ผลงานผ่าน เกณฑ์ KPI สำคัญของ กระทรวง ฯ 4.รพ.สต. ผ่าน เกณฑ์ 5 ดาว 20% (25 %) 5.นวัตกรรม , งานวิจัย หรือ R2R (5 %) 1.การทำงานร่วมกัน การทำงานจนเกิด คุณค่า 3.การแบ่งปันทรัพยากร 4.บริการสุขภาพตาม บริบท การมีส่วนร่วมของ เครือข่ายและชุมชน 6.แพทย์ที่ปรึกษา (40 %) 1.เลือกประเด็น ร่วมกัน ใช้เครือข่าย อำเภอ–ตำบล- ชุมชน-ท้องถิ่น 3.มีผลการ พัฒนาชัดเจน (20 %) 10 ตัวชี้วัด จาก 25 ตัว (10 %) เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 90%ขึ้นไป = 5 ดาว คะแนน 80-89% = 4 ดาว คะแนน 70-79% = 3 ดาว

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา คป.สอ/รพ.สต.ติดดาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google