งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 1. อบรมพัฒนาทักษะ การทำหน้าที่เลขานุการ อสธจ. 2. จัดทำคู่มือเอกสาร วิชาการเพื่อสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 1. อบรมพัฒนาทักษะ การทำหน้าที่เลขานุการ อสธจ. 2. จัดทำคู่มือเอกสาร วิชาการเพื่อสนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 1. อบรมพัฒนาทักษะ การทำหน้าที่เลขานุการ อสธจ. 2. จัดทำคู่มือเอกสาร วิชาการเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์อนามัย/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3. จัดทำคู่มือเอกสาร วิชาการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของเจ้าพนักงาน สาธารณสุข 4. นิเทศ/ติดตาม/ ประเมิน/และจัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานอสธจ. ภาพรวม/ รายภาค 5. ส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ (Model Development) การดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 7 เรื่อง 1.สัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน อสธจ. 4 ภาค 2. พัฒนาต้นแบบ (Model Development) การดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 7 เรื่อง 3. จัดทำรายงาน สถานการณ์การดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ บังคับใช้กฎหมายระดับเขต 4.พัฒนาต้นแบบ อปท.ในการใช้กระบวนการ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพเพื่อสนับสนุนการ ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น 1. จัดทำฐานข้อมูลและ รายงานสถานการณ์ปัญหา อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุขของอปท. (ข้อบัญญัติ/ การใช้กฎหมาย/เจ้า พนักงานตามกฎหมาย 2.จัดการประชุม อสธจ. ประจำทุกเดือน 3.ฝึกอบรมฟื้นฟู/ทบทวน องค์ความรู้ด้านกฎหมายและด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้า พนักงานสาธารณสุข (สสอ.) 4.ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ การยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานใน อปท.) 5.ฝีกอบรมพัฒนาทักษะ การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ปฏิบัติงาน ใน อปท.) 6.จัดทำโครงการแก้ไข ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เร่งด่วนที่เกิดในพื้นที่ 7.จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงานเสนอเขตสุขภาพ/ คณะกรรมการสาธารณสุข 1.จัดทำบัตรประจำตัว จพง.สธ. 2.รวบรวมข้อกำหนดของ ท้องถิ่นที่ออกโดยใช้อำนาจตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3.สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพ อปท. เรื่องการบังคับ ใช้กฎหมายฯ 4.พัฒนาศักยภาพอปท. เรื่องการใช้เครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.สธ. 5.ติดตามประเมินผลการ บังคับใช้กฎหมายของอปท ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้บทบาทของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 2. จัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ 1. จัดการฝึกอบรมการจัดการ เหตุรำคาญและเทคนิคการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการ ตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ 2. สนับสนุนการจัดการปัญหา เหตุรำคาญในพื้นที่และการ Calibrate เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ 3. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเหตุรำคาญ 4. จัดทำคู่มือวิชาการและแนว ทางการดำเนินงานเพื่อจัดการ เหตุรำคาญ 5. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ฯ1 ครั้ง/ปี 6. วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ฐานข้อมูลด้านการจัดการเหตุ รำคาญ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข 7. จัดทำคำแนะนำทาง วิชาการเพื่อการควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ 8. นิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน 1.สนับสนุนการจัดการ ปัญหาเหตุรำคาญใน พื้นที่ 2.จัดการฝึกอบรม สสจ. และ สสอ. กี่ยวกับการ จัดการเหตุรำคาญ 3.สนับสนุน สสจ. ในการ แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ในพื้นที่ 4.จัดทำฐานข้อมูลและ สถานการณ์ปัญหาด้าน เหตุรำคาญระดับเขต 5.นิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน 1. ร่วมลงพื้นที่ตรวจ วินิจฉัยปัญหาเหตุ รำคาญกับ สสอ. และ อปท. 2. จัดทำฐานข้อมูลเรื่อง เหตุรำคาญของจังหวัด 1.ร่วมลงพื้นที่ ตรวจ วินิจฉัยปัญหาเหตุ รำคาญกับ อปท. 2. จัดทำฐานข้อมูลเรื่อง เหตุรำคาญในพื้นที่ รับผิดชอบ

3 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 3. จัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาล 1.จัดการอบรมศักยภาพ ผู้ตรวจประเมินระบบ บริหารจัดการมูลฝอยติด เชื้อของสถานพยาบาล 2. จัดทำหลักสูตรและ คู่มือการการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อใน โรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการจัดการ ของเสียอันตรายทาง การแพทย์และมูลฝอย ติดเชื้อในรพ.ผ่านระบบ GIS 4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน 1.แนะนำและประเมินระบบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของรพ. 2.อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูลฝอย ติดเชื้อตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับการแพร่เชื้อหรือ อันตรายที่อาจเกิดจากมูล ฝอยติดเชื้อตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 3.อบรมเจ้าหน้าที่ สารสนเทศ (IT) ของ โรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบ การรายงานการจัดการของ เสียอันตรายทางการแพทย์ และมูลฝอยติดเชื้อในรพ. ผ่านระบบ GIS 4.นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน 1.แนะนำและประเมินระบบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของรพ.และคลินิกเอกชนใน พื้นที่ 2.อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูลฝอย ติดเชื้อตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับการแพร่เชื้อหรือ อันตรายที่อาจเกิดจากมูล ฝอยติดเชื้อตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยร่วมกับศูนย์อนามัย) 3.กำกับ ดูแล และติดตาม ระบบการจัดการมูลฝอยติด เชื้อให้เป็นไปตามกฎหมาย 1.ตรวจแนะนำการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อของรพ. สต. และ อปท.

4 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 4. การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป 1.การสำรวจสถานการณ์ การจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยของประเทศไทย 2.พัฒนากฎหมายระดับ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำมาตรฐานทาง วิชาการและแนวทางการ ดำเนินงานด้านการ จัดการปฏิกูล มูลฝอย ทั่วไป 4.พัฒนาหลักสูตรการ ฝึกอบรมฯ 5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ต้นแบบที่ดีด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยทั่วไป 6.นิเทศ ติดตามการ ดำเนินงาน 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอยทั่วไป 2.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไประดับเขต 3.ส่งเสริม สนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพระบบ คุณภาพบริการด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ทั่วไปของอปท. 4.ตรวจแนะนำ และประเมิน รับรองมาตรฐานฯ 5.จัดทำฐานข้อมูลและ สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่ง ปฏิกูล มูลฝอยทั่วไประดับ เขต 6.นิเทศ ติดตามการ ดำเนินงานฯ จังหวัดในพื้นที่ 1.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สสอ. และอปท. ด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ทั่วไป 2.ตรวจแนะนำการพัฒนา คุณภาพระบบการจัดการ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยทั่วไป ของ อปท. 3.จัดทำฐานข้อมูล และ สถานการณ์ปัญหาฯ ของจังหวัด 4.นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่ 1.ตรวจแนะนำการพัฒนา คุณภาพระบบการจัดการ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยทั่วไป ของ อปท.

5 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 5. อาหารและน้ำ 1.ส่งเสริมการพัฒนา ต้นแบบโรงน้ำแข็ง ตู้ น้ำหยอดเหรียญ ตลาดนัดที่ได้ มาตรฐาน 2.จัดทำเอกสาร วิชาการ คู่มือการ ดำเนินงานฯ เพื่อ สนับสนุน ศอ. สสจ. และ สสอ. 1.ส่งเสริม สนับสนุน อปท. ในการออกข้อกำหนด ท้องถิ่นในเรื่อง โรงน้ำแข็ง ตู้น้ำหยอดเหรียญตลาดนัด 2.จัดทำฐานข้อมูลสถาน ประกอบการในจังหวัด (โรง น้ำแข็ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตลาดนัด) ระดับเขต 3.เฝ้าระวังคุณภาพความ ปลอดภัยอาหารในตลาดนัด คุณภาพน้ำบริโภค ของ น้ำแข็งและตู้น้ำหยอด เหรียญ 4. ตรวจแนะนำและพัฒนา ตลาดนัด และโรงน้ำแข็งตู้ น้ำหยอดเหรียญตามเกณฑ์ มาตรฐาน 5.พัฒนาต้นแบบโรงน้ำแข็ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตลาดนัด ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6.พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ และภาคี เครือข่าย 1.เฝ้าระวังคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ในตลาดนัด คุณภาพ น้ำบริโภค ของน้ำแข็ง และตู้น้ำหยอดเหรียญ 2. ตรวจแนะนำและ พัฒนาตลาดนัด และ โรงน้ำแข็งตู้น้ำหยอด เหรียญตามเกณฑ์ มาตรฐาน 3. จัดทำฐานข้อมูล และสถานการณ์ด้าน สุขาภิบาลอาหาร และ.......... 1.เฝ้าระวังคุณภาพความ ปลอดภัยอาหารในตลาด นัด คุณภาพน้ำบริโภค ของน้ำแข็งและตู้น้ำ หยอดเหรียญ 2. ตรวจแนะนำและ พัฒนาตลาดนัด และโรง น้ำแข็งตู้น้ำหยอดเหรียญ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 6.เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1. พัฒนาระบบและกลไก เฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพจากสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ 2. ออกแบบเครื่องมือ 3. จัดทำชุดความรู้ (7 ประเด็น) คู่มือการ ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 4. พัฒนาขีดความสามารถ จนท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง (จัดทำหลักสูตร) 5. วางแผนการจัดการ แก้ไขปัญหาในภาพรวม ของประเทศ 6.พัฒนาระบบสนับสนุนการ ตรวจวิเคราะห์ด้าน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 7. เป็นที่ปรึกษาให้ ศอ. 8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1.พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ระดับเขต 2.พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือการดำเนินงานเฝ้า ระวัง ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาขีดความสามารถ เครือข่าย จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.ให้ข้อแนะนำและเป็นที่ ปรึกษาในการดำเนินงานแก่ พื้นที่ 5.ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ระดับจังหวัด 2. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง เตือนภัย 3.พัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรและ ปชช. ในพื้นที่ 4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล 1. สนับสนุนการเฝ้าระวังใน อำเภอ เช่น การตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาหาร เป็นต้น 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/ ข้อมูลความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน พื้นที่ 3. สื่อสาร ให้ความรู้แก่ พื้นที่และประชาชน ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้บทบาทของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 7.การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง ( หมอกควัน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เหมืองแร่ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและชายแดน โรงไฟฟ้าชีว มวล สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ ตามความเสี่ยงในพื้นที่) 1.พัฒนาระบบเฝ้า ระวังฯ 2.เป็นที่ปรึกษาให้ พื้นที่ 3.จัดทำชุดความรู้และ เผยแพร่ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์จาก ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่เสี่ยง 1.ร่วมสำรวจ เก็บ ข้อมูลความเสี่ยงใน พื้นที่เสี่ยง 2.รวบรวมข้อมูลความ เสี่ยงในระดับเขต 3.เป็นที่ปรึกษาให้ พื้นที่ 4.อบรมศักยภาพ เจ้าหน้าที่ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องในการเฝ้า ระวังมลพิษ สิ่งแวดล้อมที่อาจมี ผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่เสี่ยง 5.กำกับ ติดตาม 1.เฝ้าระวังผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 2.ประเด็นปัญหาใน พื้นที่ 3.สร้างเครือข่ายการ เฝ้าระวังฯในพื้นที่เสี่ยง โดยสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมและความ ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ในพื้นที่เสี่ยง ทั้งใน และนอกภาค สธ. 4.เก็บตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 5.จัดการปัญหาความ เสี่ยงในพื้นที่ 1.ร่วมเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมตาม ประเด็นปัญหาในพื้นที่ 2.ร่วมสำรวจ เก็บ ข้อมูลความเสี่ยงใน พื้นที่เสี่ยง 3.สร้างความเข้มแข็ง ให้ประชาชนและ หน่วยงานในพื้นที่ใน การเฝ้าระวังความ เสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง 4.สนับสนุนจัดการ ปัญหาความเสี่ยงใน พื้นที่ 5.สื่อสาร ให้ความรู้ ประชาชน

8 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 8. การจัดทำสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อวล.) 1.จัดทำเครื่องมือ เช่น แบบสำรวจ เป็นต้น 2.จัดทำข้อมูล สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ (อวล.) ระดับประเทศ 3.วิเคราะห์ สถานการณ์และแก้ไข ปัญหาระดับประเทศ 1.จัดทำข้อมูล สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ (อวล.) ระดับ เขต 2.วิเคราะห์ สถานการณ์และแก้ไข ปัญหาระดับเขต 1.จัดทำข้อมูล สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ (อวล.) ระดับ จังหวัด 2.วิเคราะห์ สถานการณ์และแก้ไข ปัญหา ระดับจังหวัด 1.ร่วมจัดทำข้อมูล สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ (อวล.)

9 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 9. การสื่อสารความเสี่ยง 1.พัฒนาระบบและ กลไก การสื่อสารฯ ระดับประเทศ 2. จัดทำชุดความรู้ (7 ประเด็น + 30 พื้นที่เสี่ยง) คู่มือการ ปฏิบัติงานในแต่ละ ระดับ 3. พัฒนาขีด ความสามารถ จนท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง (จัดทำหลักสูตร) 4. เป็นที่ปรึกษาให้ ศอ. 5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1.พัฒนาระบบการ สื่อสารฯ ระดับเขต 2.พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือการ ดำเนินงานการสื่อสาร ฯ ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาขีด ความสามารถ เครือข่าย จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.ให้ข้อแนะนำและ เป็นที่ปรึกษาในการ ดำเนินงานแก่พื้นที่ 5.ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1.พัฒนาระบบการ สื่อสารฯ ระดับจังหวัด 2.สื่อสารข้อมูลความ เสี่ยง เตือนภัย 3.พัฒนาขีด ความสามารถบุคลากร และ ปชช. ในพื้นที่ 4.กำกับ ติดตาม ประเมินผล 1. สื่อสารความเสี่ยง ในพื้นที่

10 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 10. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 1. พัฒนาระบบการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพตามประเด็น ยุทธศาสตร์ -จัดทำตัวชี้วัด/ ประเด็นในการนิเทศ ติดตาม -นิเทศ ติดตาม -สุ่มติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานเชิง คุณภาพ 1. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อรับการติดตาม ประเมินผล 2.นิเทศ ติดตาม 3. สุ่มติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานเชิง คุณภาพ 1.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ รับการติดตาม ประเมินผล

11 ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 11.การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้าน อวล.เพื่อควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพตามพ.ร.บ.สธ. 1. พัฒนาระบบและ กลไกHIA ภายใต้ พรบ.สธ. 2. พัฒนาเครื่องมืออย่าง ง่ายในการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ 20 ประเภท 3. สนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบ อปท.ในการใช้ HIA เพื่อสนับสนุนการ ออกข้อบัญญัติของ ท้องถิ่น 4. พัฒนาหลักสูตรอบรม จนท.และอปท. (เรื่อง HIA) 5.จัดทำคู่มือวิชาการและ เอกสารเผยแพร่ 6. กำกับ ติดตาม 1. พัฒนาศักยภาพอปท. เรื่องการใช้เครื่องมือการ ประเมินความเสี่ยงด้าน อวล.เพื่อควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพตามพ.ร.บ.สธ. 2.ให้คำปรึกษาแก่สสจ. สสอ. และอปท. ในการ ใช้เครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงฯเพื่อควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพตามพ.ร.บ.สธ. 3. กำกับ ติดตาม 1. สนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบอปท.ในการใช้ กระบวนการ HIA เพื่อ สนับสนุนการออก ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 2. ประชุมชี้แจง /ให้ คำแนะนำการใช้ เครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงฯเพื่อควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพตามพ.ร.บ.สธ. 3. กำกับ ติดตาม 1.สนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบอปท.ในการใช้ กระบวนการ HIA เพื่อ สนับสนุนการออก ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 2. ประชุมชี้แจง/ ให้ คำแนะนำการใช้ เครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงฯเพื่อควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพตามพ.ร.บ.สธ. 3. กำกับ ติดตาม


ดาวน์โหลด ppt ส่วนกลางศูนย์อนามัยสสจ.สสอ. 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 1. อบรมพัฒนาทักษะ การทำหน้าที่เลขานุการ อสธจ. 2. จัดทำคู่มือเอกสาร วิชาการเพื่อสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google