งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 กรกฎาคม 2550 หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 กรกฎาคม 2550 หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 กรกฎาคม 2550 หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2551

2 หลักการ และแผนงาน 1. หลักการ และแผนงาน 2. แนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์ของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับ การพัฒนาชุมชนปี 2551 กรอบการนำเสนอ

3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี 2551 การกำหนดศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรฯ สิ่งแวดล้อม กระบวนการพัฒนา สนับสนุนกระบวนการ ให้ชุมชนพัฒนาตนเอง แผนงาน สร้างการ เรียนรู้ การพัฒนาอาชีพและรายได้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งเงินและ ภารกิจของ หน่วยงานอื่น ส่วนกลางภูมิภาค อปท. การพัฒนาอาชีพฯ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนดูแลผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนงาน/โครงการที่ขอสนับสนุน ความหลากหลายของชุมชน ฟื้นฟูทรัพยากรฯ /สวล.

4 แผนงานแผนงาน แผนงานสร้างการเรียนรู้ และความสามารถ ในการจัดการของชุมชน พัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนชุมชนดูแลผู้ด้อยโอกาส เด็ก และ ผู้สูงอายุ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม

5 สศช. ทุนมนุษย์ (ทางสุขภาพ) ทุนที่เป็นเงิน ทุนสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนความรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ ทุนความรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ ทุนในชุมชน

6 เศรษฐกิจชุมชน ระดับและ ขั้นตอน การ พัฒนา พึ่งตนเอง พอเพียง ก้าวหน้า ลักษณะ การ จัดการ - ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สมุนไพรไว้ กินใช้เอง - หมักน้ำปลา กินเอง - ทำยาสระผม ใช้เอง - ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สมุนไพรไว้ กินใช้เอง - หมักน้ำปลา กินเอง - ทำยาสระผม ใช้เอง ครอบครัว - เกษตรผสมผสาน - พืชสัตว์เศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมใน ครัวเรือน ฝีมือ - นวด สมุนไพร ดูแล สุขภาพ - ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ - เกษตรผสมผสาน - พืชสัตว์เศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมใน ครัวเรือน ฝีมือ - นวด สมุนไพร ดูแล สุขภาพ - ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ชุมชน และ เครือข่า ย - โรงงาน น้ำปลา - โรงสีข้าว ชุมชน - โรงงานปุ๋ย ชีวภาพ - โรงงาน อาหารสัตว์ - กลุ่มออม ทรัพย์ - โรงงาน น้ำปลา - โรงสีข้าว ชุมชน - โรงงานปุ๋ย ชีวภาพ - โรงงาน อาหารสัตว์ - กลุ่มออม ทรัพย์ - โรงงานแปรรูปยาง แป้งขนมจีน - โรงสีข้าวอินทรีย์ - โรงงานอาหารสัตว์ ปุ๋ย ชีวภาพ - ท่องเที่ยวนิเวศ โฮม - ลองสเตย์ - นวด สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ธนาคารชุมชน ( ระดับ เครือข่าย ) - โรงงานแปรรูปยาง แป้งขนมจีน - โรงสีข้าวอินทรีย์ - โรงงานอาหารสัตว์ ปุ๋ย ชีวภาพ - ท่องเที่ยวนิเวศ โฮม - ลองสเตย์ - นวด สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ธนาคารชุมชน ( ระดับ เครือข่าย ) ระบบวิสาหกิจ ชุมชน ระบบออม-ทุน ระบบสวัสดิการ ระบบสุขภาพ ชุมชน ระบบสิ่งแวด ล้อม ข้อมูล - ความรู้ - ศักยภาพชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ออม ดูแลสุขภาพ แผนชีวิต

7 เกณฑ์การกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ 1) กระจายครอบคลุม 5 แผนงาน ตามภูมิสังคม 2) เกิดจากการร่วมคิดค้น กระบวนการมีส่วนร่วม 3) กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการกับแผน ท้องถิ่นและโครงการของหน่วยงานต่างๆ 4) หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนกับภารกิจของส่วนกลาง 5) ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไป ต่างประเทศ เกณฑ์ที่จังหวัดใช้พิจารณาสนับสนุนโครงการ

8 กลไกและกระบวนการ 3 ระดับ ชาติ จังหวัด อำเภอ  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  ประเมินศักยภาพชุมชน  ลักษณะโครงการ  การเขียนรายละเอียดโครงการ  การเสนอโครงการ กลไก การจัดทำ โครงการ

9 ร้อยละ 90 งบบริหารจัดการ และ ติดตามผล ร้อยละ 1 จัดสรรตามวิสัยทัศน์ และแผนการ ขับเคลื่อนของ จังหวัด ร้อยละ 9 การจัดสรรงบประมาณปี 2551 จัดสรรตามเกณฑ์ปี 2550 - จัดสรรเท่ากัน - ประชากร - ครัวเรือนรายได้น้อย - สัดส่วนคนยากจน

10 วิสัยทัศน์ของจังหวัด ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด การใช้ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือใน การบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนผ่าน ความต้องการ-การแก้ปัญหา มุ่งให้ชุมชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น จังหวัดแสดงแผนการดำเนินงานใน การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ ของชุมชนตามเป้าหมาย แนวคิดการประสานความคิดของ ชุมชนให้เชื่อมโยงกับแผนงานอื่นๆ และงบประมาณ ให้จังหวัดแสดงตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิง ประสิทธิภาพ  เป้าหมายการยกระดับการพัฒนาชุมชน จากเกรด B - A การยกระดับจาก C-B และการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน ชุมชนที่ยังไม่มีกระบวนการแผนชุมชน VISION/GOAL แผนดำเนินงาน Road Map เป้าหมาย KPI

11 Realization of vision & goals through strategic direction วิสัยทัศน์และ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ยกระดับการพัฒนา ปี2551 ทบทวนสถานภาพ ชุมชนใน ปัจจุบัน ทรัพยากรและ ความสามารถหลัก แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน KPI

12 ข้อสังเกตจากการดำเนินงานปี 2550 ข้อสังเกตจากการดำเนินงานปี 2550 ความ สำเร็จ เบื้องต้น จังหวัดได้ยึดแนวทางสำคัญในการให้ชุมชน ดำเนินการ แก้ปัญหาของตัวเอง เริ่มมีการเชื่อมโยงกับ อปท.และหน่วยงานภาครัฐ สิ่งที่ อยากเห็น มากขึ้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ การวางทิศทางการพัฒนาและแก้ปัญหาตามศักยภาพ การบูรณาการทุกระดับชั้น ความเข้าใจในปรัชญาของยุทธศาสตร์ สิ่งที่ พึงระวัง การจัดโครงการสำเร็จรูป การส่งเสริมอาชีพเหมือนกันทั้งตำบล งบประมาณไปการหารแบ่ง การสนับสนุนโครงการที่เป็นบทบาทส่วนกลาง/Function


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 กรกฎาคม 2550 หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน หลักการ และแผนงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google