งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณพงศ์ วรรณพิรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณพงศ์ วรรณพิรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณพงศ์ วรรณพิรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

2 Jonathan Bergmann & Aaron Sams. (2010). The flipped classroom.

3 21 st Century Student Outcomes & Support Systems The Partnership for 21st Century Skills http://www.p21.org

4 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เครือข่ายสังคม (Social Media) การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) คลาวด์เลิร์นนิง (Cloud Learning) กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม และคลาวด์เลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยและทักษะการใช้สารสนเทศ อย่างมีวิจารณญาณ

5 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและคลาวด์เลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย และทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ เพื่อศึกษาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิง ที่มีต่อสมรรถนะการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิง ที่มีต่อทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ

6 ประชากร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕ กลุ่ม ตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีสนสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕ ๑๖คน เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นนักศึกษาที่สอบผ่าน การสอบวัดคุณสมบัติแล้ว

7 ตัวแปรต้น ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคม และคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การวิจัย และทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ ตัวแปรตาม สมรรถนะการวิจัย ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ

8 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิงมีผลการประเมินสมรรถนะ การวิจัยอยู่ในระดับดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิงมีผลการประเมิน ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับดี

9 วิธีดำเนินการ วิจัย

10 สังเคราะห์กรอบแนวคิด การพัฒนาระบบ พัฒนาระบบสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาผลการใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมรรถนะการวิจัย การใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ออกแบบและพัฒนาระบบ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายสังคม คลาวด์เลิร์นนิง

11 สังเคราะห์กรอบแนวคิด การพัฒนาระบบ พัฒนาระบบสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาผลการใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบ เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) การปรับเปลี่ยน (Conversion) การบำรุงรักษา (Maintenance) การพัฒนาเครื่องมือศึกษาผลการวิจัย แบบประเมินสมรรถนะการวิจัย แบบประเมินทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ แบบสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การวิจัย

12 สังเคราะห์กรอบแนวคิด การพัฒนาระบบ พัฒนาระบบสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาผลการใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นเตรียมการก่อนการทดลอง ปฐมนิเทศ ฝึกปฏิบัติ ขั้นการทดสอบผลการใช้ระบบ ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16 สัปดาห์ ประเมินสมรรถนะการวิจัย ประเมินทักษะการใช้สารสนเทศ อย่างมี วิจารณญาณ ประเมินพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

13 ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคมและคลาวด์เลิร์นนิง แบบประเมินสมรรถนะการวิจัย แบบประเมินทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ แบบสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

14 ผลการวิจัย

15 Group Collaboration System via Social Networks and Cloud Learning Cloud Learning Management System (CLMS) Group Collaboration System via Social Networks Group Collaboration System via Cloud Learning การบริหารจัดการเรียน การสอน การนำเสนอเนื้อหา การติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การติดตามพฤติกรรมผู้เรียน Publishing Module Sharing Module Discussing Module Networking Module Face book Google+ Twitter

16 CLMSPublishingSharingDiscussingNetworking ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิง

17 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิง มีผลการประเมินสมรรถนะการวิจัยอยู่ในระดับดี มาก

18 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิง มีผลการประเมินทักษะการใช้สารสนเทศอย่าง มีวิจารณญาณ อยู่ในระดับดีมาก

19 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ และพฤติกรรมการใช้งาน Cloud Learning Management System ส่งผลในทางบวกกับ พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย และทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษา

20 ข้อเสนอแนะ

21 สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่นำระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิงไปใช้ สร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ ระบบ ปฐมนิเทศเพื่อบอกแนวทางในการดำเนิน กิจกรรม ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือของเครือข่ายสังคม และคลาวด์เลิร์นนิง ควรมีระบบพี่เลี้ยงหรือระบบการให้คำปรึกษา ทางไกล และฐานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย ให้กรณีที่ผู้เรียนพบปัญหาและต้องการความ ช่วยเหลือ

22 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ให้คำปรึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายสังคมและ คลาวด์เลิร์นนิง ปฐมนิเทศเพื่อบอกแนวทาง ในการดำเนินกิจกรรม ควรพัฒนาระบบพี่เลี้ยงหรือระบบการให้ คำปรึกษาทางไกล และฐานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนพบปัญหาและต้องการ ความช่วยเหลือ

23 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา และศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและ เทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ ที่สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณพงศ์ วรรณพิรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com http://www.facebook.com/drpanita

26 ณพงศ์ วรรณพิรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ w.naphong@hotmail.com http://www.facebook.com/w.naphong


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณพงศ์ วรรณพิรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google