งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของทีม DMAT ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2553 (Disaster Medical Assistant Team) จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ของทีม DMAT ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2553 (Disaster Medical Assistant Team) จังหวัดภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของทีม DMAT ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2553 (Disaster Medical Assistant Team) จังหวัดภูเก็ต

2 2 พ. ย. 2553 ได้รับคำสั่งจาก สสจ. ภูเก็ต ให้ออก ปฏิบัติภารกิจ ได้รับคำสั่งจาก สสจ. ภูเก็ต ให้ออก ปฏิบัติภารกิจ การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ณ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

3 DMAT (Disaster Medical Assistant Team) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ภายใน 24 ชั่งโมง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ภายใน 24 ชั่งโมง ดูแลผู้ป่วยได้ทีมละ 100-250 รายต่อ วัน ดูแลผู้ป่วยได้ทีมละ 100-250 รายต่อ วัน สามารถดูแลพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้อง อาศัยทรัพยากรสนับสนุนจากพื้นที่ ประสบภัยเนื่องจากแนวคิด “ ผู้เข้า ช่วยเหลือต้อง สามารถดูแลพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้อง อาศัยทรัพยากรสนับสนุนจากพื้นที่ ประสบภัยเนื่องจากแนวคิด “ ผู้เข้า ช่วยเหลือต้อง ไม่ก่อภาระให้ผู้รับความช่วยเหลือซึ่ง ลำบากอยู่แล้ว ” ไม่ก่อภาระให้ผู้รับความช่วยเหลือซึ่ง ลำบากอยู่แล้ว ”

4 DMAT Phuket ทีม DMAT ภูเก็ต มี นพ. ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลป่าตองเป็นหัวหน้าทีม (Incident Commander) ทีม DMAT ภูเก็ต มี นพ. ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลป่าตองเป็นหัวหน้าทีม (Incident Commander) เจ้าหน้าที่ในทีมงาน จาก โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาล ถลางและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รวม 17 คน เจ้าหน้าที่ในทีมงาน จาก โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาล ถลางและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รวม 17 คน

5 3 พ. ย. 2553 ทีม DMAT ภูเก็ต ได้ออกเดินทาง จากจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 06.30 น. ทีม DMAT ภูเก็ต ได้ออกเดินทาง จากจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยนำรถพยาบาล 2 คัน รถกะบะ 4 ประตู 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน เพื่อบรรทุกโรงพยาบาล สนามจำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 1 ชุด และอุปกรณ์ ด้านการแพทย์ เวชภัณฑ์ยา ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคและ สัมภาระของทีม โดยนำรถพยาบาล 2 คัน รถกะบะ 4 ประตู 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน เพื่อบรรทุกโรงพยาบาล สนามจำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 1 ชุด และอุปกรณ์ ด้านการแพทย์ เวชภัณฑ์ยา ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคและ สัมภาระของทีม

6 3 พ. ย. 2553 เดินทางถึง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เวลา 15.30 น. เดินทางถึง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เวลา 15.30 น. ได้ไปรายงานตัว ต่อ ผู้ประสานงาน จาก ได้ไปรายงานตัว ต่อ ผู้ประสานงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

7 DMAT Phuket ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานดังนี้ วันที่ 4 พย. 2553 ปฏิบัติงาน ณ หน้า หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 5 พย. 2553 ปฏิบัติงาน ณ ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ วันที่ 6 พย. 2553 ปฏิบัติงาน ณ วัดคูขุด อ. สทิงพระ จ. สงขลา วันที่ 7 พย. 2553 ปฏิบัติงาน ณ หน้า หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

8 ประมวลผลภาพการ ปฏิบัติงาน

9 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน

10 DMAT Phuket ผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 1,104 ราย ผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 1,104 ราย เพศชาย 432 ราย และเพศหญิง 672 ราย เพศชาย 432 ราย และเพศหญิง 672 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า โรคระบบทางเดินหายใจ บาดแผล จากอุบัติเหตุน้ำท่วมและโรคอื่นๆ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า โรคระบบทางเดินหายใจ บาดแผล จากอุบัติเหตุน้ำท่วมและโรคอื่นๆ

11 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากน้ำประปาไม่ ไหล และไฟฟ้าดับ ไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากน้ำประปาไม่ ไหล และไฟฟ้าดับ เต็นท์โรงพยาบาลสนามชำรุด หลังจากฝนตกหนัก จำนวน 1 หลัง เต็นท์โรงพยาบาลสนามชำรุด หลังจากฝนตกหนัก จำนวน 1 หลัง การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีสัญญานโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีสัญญานโทรศัพท์

12 ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีห้องสุขาเคลื่อนที่ พร้อมถังสำรองน้ำ ควรจัดให้มีห้องสุขาเคลื่อนที่ พร้อมถังสำรองน้ำ ควรจัดให้มีห้องประกอบอาหาร เคลื่อนที่ ควรจัดให้มีห้องประกอบอาหาร เคลื่อนที่ ควรจัดหาและซ่อมแซม เต็นท์ โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ควรจัดหาและซ่อมแซม เต็นท์ โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ควรจัดให้มีโทรศัพท์ดาวเทียม เพื่อใช้ในการติดต่อ ควรจัดให้มีโทรศัพท์ดาวเทียม เพื่อใช้ในการติดต่อ

13 ขอขอบคุณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ในการอำนวยความสะดวก เรื่องการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ในการอำนวยความสะดวก เรื่องการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน ให้ใช้สถานที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ทีมบุคลากร ทางการแพทย์และจนท. งานสนับสนุนทั่วไป ให้ใช้สถานที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ทีมบุคลากร ทางการแพทย์และจนท. งานสนับสนุนทั่วไป ค่ายเสนาณรงค์ ให้การสนับสนุนสารวัตรทหารในการ รักษาความปลอดภัย และน้ำดื่ม ค่ายเสนาณรงค์ ให้การสนับสนุนสารวัตรทหารในการ รักษาความปลอดภัย และน้ำดื่ม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้การสนับสนุนบริเวณที่จัดตั้ง โรงพยาบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้การสนับสนุนบริเวณที่จัดตั้ง โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการประสานงาน ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการประสานงาน ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยดี เจ้าอาวาสวัดราษฎร์โยธี จ. พังงา ให้การสนับสนุนเรื่อง เสบียงอาหารขณะปฏิบัติงาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์โยธี จ. พังงา ให้การสนับสนุนเรื่อง เสบียงอาหารขณะปฏิบัติงาน

14


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ของทีม DMAT ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2553 (Disaster Medical Assistant Team) จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google