งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด สงขลา ( ผวจ.) แผน ปภ. จว. สงขลา./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด สงขลา ( ผวจ.) แผน ปภ. จว. สงขลา./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด สงขลา ( ผวจ.) แผน ปภ. จว. สงขลา./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด ( ความรุนแรงระดับ 2) ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจฯ ระดับชาติ ( ความรุนแรงระดับ 3) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ฯ ระดับท้องถิ่น / อำเภอ ( ความรุนแรงระดับ 1) หน่วยร่วมปฏิบัติการ - สนง. อุตุนิยมภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เฝ้าระวัง / แจ้งเตือน สภาพอากาศ - สนง. ชลประทานที่ 16 ข้อมูลปริมาณน้ำ / จัดสรรน้ำ - ศูนย์ ปภ. เขต 12 กู้ภัย / เครื่องจักรกล / ปัจจัยสี่ - สนง. พลังงาน จว. เชื้อเพลิงและพลังงาน - หน่วยทหารในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพล เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ - หน่วย ตชด. ในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ - สำนักทางหลวงที่ 15 สงขลา ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม - สำนักทางหลวงชนที่ 12 สงขลา ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม - สนง. ทรัพยากรน้ำ ภาค 8 สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ - บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ดูแลระบบสื่อสาร ฯลฯ หน่วยบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู บูรณะ - อบต./ เทศบาล / อำเภอ / อบจ. - สนง. ปภ. จว. สข. - ศูนย์ ปภ. เขต 12 - สนง. สาธารณสุข จว. - สนง. เกษตร จว. สข. - สนง. ประมง จว. สข. - สนง. ปศุสัตว์ จว. สข. - สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ จว. สข. - สนง. ประกันสังคม จว.- สนง. แรงงาน จว. สข. - เหล่ากาชาด จว. สข. - สนง. พัฒนา สังคมฯ - มูลนิธิ / องค์การสาธารณ กุศล - สถานีตำรวจภูธร จว. สข. ฯลฯ ร้องขอ เตรียมการ ปฏิบัติการ จัดตั้ง / สั่ง การ สนับสนุน ร้องขอ ช่วยเห ลือ รายงาน สั่งการ ป้องกัน / เตรียมพร้อม ให้ความช่วยเหลือ ผนวก ข. การประสานการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดิน โคลนถล่มจังหวัดสงขลา หน่วยปฏิบัติการหลัก อบต./ เทศบาล / อำเภอ ( นายก อบต./ นายกเทศมนตรี / นายอำเภอ ) จัดทำ ช่วยเหลือ / สั่งการ สั่งการรายงาน หน่วยปฏิบัติการหลัก จังหวัด คณะกรรมการ เตรียมพร้อมแห่งชาติ สมช. ประสานงาน หน่วยปฏิบัติการหลัก ปภ. หน่วยสนับสนุน - กระทรวงกลาโหม กำลังพล เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ - กระทรวงพลังงาน สนับสนุนเชื้อเพลิง และพลังงาน - สภากาชาดไทย ให้บริการทาง การแพทย์และ สาธารณสุข / สนับสนุน ปัจจัยสี่ - มูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ฯ ช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ - มูลนิธิเพื่อนพึ่ง ( ภา ฯ ) ยามยาก ช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ - องค์การระหว่าง ประเทศ - องค์การสาธารณ กุศล - อาสาสมัคร ฯลฯ จัดตั้ง หน่วยปฏิบัติการ - โรงพยาบาล / ให้บริการ ทางการแพทย์สถานี อนามัย และสาธารณสุข - สถานีตำรวจจัดการ จราจร / รักษาความ ปลอดภัย - สนง. ประปาน้ำดื่ม / น้ำ ใช้ - สนง. ไฟฟ้าดูแลระบบ ไฟฟ้า - ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตร ประจำตำบล ข้อมูลความ เสียหาย - อปพร. ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ - มูลนิธิช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ หน่วยปฏิบัติการ - สนง. ชลประทาน จว. สข. ข้อมูลปริมาณน้ำ / จัดสรรน้ำ - สนง. ปภ. จว. สข. บริหารจัดการ - อบจ. สข. สนับสนุนบุคลากร / เครื่องจักรกล - สนง. ประชาสัมพันธ์ เขต 6 ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ ข่าวสาร - สนง. สาธารณสุข จว. สข. ดูแลสุขภาพอนามัย - สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ จว. สข. - อุทยานแห่งชาติสัน กาลาคีรี ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม - สนง. ประมง จว. สข. ดูแลด้านประมง - สนง. ปศุสัตว์ จว. สข. ดูแลปศุสัตว์ - กองบังคับการ ตำรวจภูธร จว. สข. รักษาความสงบ / จัดการ จราจร - ที่ทำการปกครอง จว. สข. สนับสนุน / ประสาน อำเภอ - สนง. ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่ย จว. สข. ประสาน อปท. - อปพร. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ - มูลนิธิ / องค์การสา ธารณกุศล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ฯลฯ หน่วยปฏิบัติการ - กระทรวงมหาดไทย สั่งการ / ประสานจังหวัด และ อปท./ ประกาศเขตพื้นที่ภัย พิบัติ - กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เฝ้าระวัง / ดูแลพื้นที่ การเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย - กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ดูแลเรื่องสภาพอากาศ และ การสื่อสาร การแจ้ง เตือน - กระทรวงสาธารณสุข บริการทางการแพทย์ / ป้องกันโรคระบาด - กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม - กระทรวงการพัฒนา สังคมฯ สงเคราะห์ / ฟื้นฟู ผู้ประสบภัย - กระทรวงแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ - กระทรวงการ ต่างประเทศ ประสานงาน ขอความ ช่วยเหลือ กับหน่วยงาน ต่างประเทศ - กระทรวงคมนาคม ฟื้นฟู / ปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและขนส่ง - สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ รักษาความปลอดภัย / พิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล ฯลฯ นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ( ความรุนแรงระดับ 4) ๓๕


ดาวน์โหลด ppt ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด สงขลา ( ผวจ.) แผน ปภ. จว. สงขลา./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google