งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการดำเนินงาน Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 1 สาขาตา โดย นายแพทย์สุรพงศ์ ออประยูร โรงพยาบาลลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการดำเนินงาน Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 1 สาขาตา โดย นายแพทย์สุรพงศ์ ออประยูร โรงพยาบาลลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการดำเนินงาน Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 1 สาขาตา โดย นายแพทย์สุรพงศ์ ออประยูร โรงพยาบาลลำพูน

2 เขตบริการสุขภาพที่ 1 8 จังหวัด ภาคเหนือ ตอนบน ได้แก่ 1. เชียงใหม่ 2. ลำปาง 3. เชียงราย 4. ลำพูน 5. แม่ฮ่องสอน 6. แพร่ 7. น่าน 8. พะเยา

3 เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยทาง ตา เพื่อลดอัตราตาบอดของประเทศไทยให้ต่ำ กว่า ร้อยละ 0.5 ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยต้อกระจก โดยเฉพาะ blinding cataract ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ วิทยาทั้งด้านการคัดกรอง รักษา ส่งเสริม ป้องกัน รวมทั้งฟื้นฟูในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน ลดการส่งต่อโรคทางจักษุออกนอก เครือข่ายบริการสุขภาพ

4 กลุ่มโรคสำคัญ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคจอเบาหวานขึ้นจอตา โรคจอประสาทตา ROP ภาวะผิดปกติทางตาในเด็ก โรคกระจกตา

5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา service plan สาขาตา พัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องการดูแลต้อ กระจก พัฒนาระบบคัดกรองสายตาผู้สูงอายุด้วย ระบบ IT พัฒนาระบบบุคลากร โดยเฉพาะพยาบาล เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน พัฒนา retina center พัฒนาระบบคัดกรองจอตาด้วย fundus camera

6 ตัวชี้วัด Baseline data ค่า เป้าหมาย 1. อัตราการคัดกรองวัดสายตาในผู้ป่วย อายุ 60 ปีขึ้นไป 52.85 75% 2. ร้อยละของผู้ป่วย Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกภายใน 30 วัน 67.62 80% 3. ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับ การผ่าตัดต้อกระจกภายใน 90 วัน 8780% การจัดทำแผนปฏิบัติการ Health service plan เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 Health Service plan สาขาตา Service delivery การดูแลผู้ป่วยต้อกระจก เป้าหมายปี 2558 ตัวชี้วัด

7 Gap analysis กำลังคน โรงพยาบาลระดับ M2 ยังไม่มีพยาบาลเวช ปฏิบัติทางตา ความต้องการสนับสนุน โรงพยาบาลระดับ M2,F1 สนับสนุนพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไปให้ได้รับการอบรมทางตา แห่งละ 1 คน ( หลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ )

8 Gap anaysis สำหรับเครื่องมือ Retina service มีความพร้อมในการรักษา 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ให้มี laser สำหรับ รักษาโรคเบาหวานขึ้นจอ ตาทั้ง 3 ล้านนา สนับสนุน Pattern Laser for PRP รพ. ระดับ A ในอันดับแรก สนับสนุน Laser รักษา ROP ระดับ A ที่พร้อม สนับสนุน laser ทุกโรงพยาบาลระดับ S ที่ ขาด

9 Gap analysis เครื่องมือ Fundus camera เห็นควรมี fundus camera 1 เครื่องต่อ 4 โรงพยาบาลชุมชนเพื่อหมุนเวียนใช้ภายใน จังหวัด ระบบในการดูแลเครื่องเป็นเรื่องสำคัญ

10 ตัวชี้วัด Baseline data ค่า เป้าหมาย 1. อัตราการคัดกรองวัดสายตาในผู้ป่วย อายุ 60 ปีขึ้นไป 52.85% 75% 2. ร้อยละของผู้ป่วย Blinding cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกภายใน 30 วัน 67.62% 80% 3. ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับ การผ่าตัดต้อกระจกภายใน 90 วัน 87%80% 4. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองจอ ตา 64.85%60% 5. ผู้ป่วยคลอดก่อนกำหนดได้รับการคัด กรองภาวะผิดปกติที่จอตา 100% แผนการดำเนินงาน Service Plan ปี 2558

11 Gap analysis ของ information ข้อมูลเป็น manual มีการพัฒนาโปรแกรมกลางของจักษุแพทย์ www.vision2020 www.vision2020 มีปัญหาเรื่องการนำเข้าของข้อมูล

12 2.4 ในบางจังหวัดมีการย้ายจักษุแพทย์ 2.5 เรื่อง Data Center ยังเป็นปัญหาอยู่ ในหลาย จังหวัด ขณะนี้มีโปรแกรมกลางที่ราชวิทยาลัยจักษุ แพทย์ร่วมกับทีมจักษุแพทย์ โดยน. พ. อนุกูลได้พัฒนา โปรแกรม www.vision2020 แต่มีปัญหาการนำข้อมูล ฐานประชากรเข้ามาใน โปรแกรมประโยชน์มาก โดยเฉพาะการคัดกรองสายตาในประชากรโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุwww.vision2020 สรุปประเด็นปัญหาการดำเนินงานที่ ผ่านมา ปี 2557

13 Blinding cataract ในภาพรวม ของเขต ยังทำได้ ไม่ถึงเป้าหมาย แต่ละจังหวัดมี แผนการจัดการให้ได้ตามเป้าหมาย - ทุกจังหวัดรับผิดชอบ - การคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ เน้นให้มี การคัดกรอง ให้มากขึ้น แผนการจัดบริการปี 2558

14 การพัฒนา Retina Center อย่างน้อย 1 แห่ง เน้นที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เนื่องจากขณะนี้ยังมีการ Refer ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวนมาก โรงพยาบาลนครพิงค์มีแพทย์ทางจอ ประสาทตา 1 คน เสนอการดำเนินงานในระดับเขต ปี 2558

15 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขอสนับสนุน กล้องขยายผ่าตัดตา 1 เครื่องเพื่อขยายการผ่าตัดที่ โรงพยาบาลญาณสังวร ทดแทนกล้องผ่าตัดเดิม โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลน่านขอสนับสนุน pattern laser สำหรับรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอตา จังหวัดลำพูนขอสนับสนุน Fundus camera 1 เครื่อง ที่โรงพยาบาลป่าซาง เพื่อใช้หมุนเวียนใน อำเภอต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ซึ่งมี 8 อำเภอ ปัจจุบันมีเพียง 1 เครื่อง โรงพยาบาลลำปางขอสนับสนุน Fundus camera 1 เครื่อง สำหรับ การตรวจ คัดกรองเบาหวานในเขตอำเภอ เมือง การตัดสินใจ ในการวางแผนการ ลงทุนโครงการใหญ่

16 ด้านกำลังคนมีการสนับสนุนพยาบาลเวช ปฏิบัติทางตาในโรงพยาบาลระดับ M1 หรือ M2 จังหวัดละ 2 คน จังหวัดใดที่โรงพยาบาลชุมชน ระดับ M ให้สนับสนุนระดับ F1 ความต้องการ การสนับสนุนในภาพ เขต


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการดำเนินงาน Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ 1 สาขาตา โดย นายแพทย์สุรพงศ์ ออประยูร โรงพยาบาลลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google