งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทาง การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น และเทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี ภายในปี พ.ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทาง การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น และเทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี ภายในปี พ.ศ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทาง การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น และเทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี ภายในปี พ.ศ. 2554 (ระยะเวลา 2 ปี) กำหนดเมื่อ 7-12-2009 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของชุมชน ชุมชนมีการเชื่อมโยง และพัฒนาศักยภาพทุกภาคี เครือข่ายในพื้นที่ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม ระดับภาคี(มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เทศบาลเมืองรังสิตร่วมดำเนินงาน และสนับสนุนทรัพยากร สถานบริการสุขภาพสนับสนุนวิชาการและการบริการ กองทุนหลักประกันฯสนับสนุนงบประมาณ สถาบันการศึกษา สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณและร่วม ดำเนินงาน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนและร่วมดำเนินงาน ระดับกระบวนการ(มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างมี ประสิทธิภาพ มีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารกองทุนฯอย่างมีธรรมาภิบาล มีกระบวนการวิจัย (PAR) แบบบูรณาการเพื่อสร้าง นวัตกรรมชุมชน ระดับพื้นฐานองค์กร(มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

2 เทศบาลเมืองรังสิตร่วมดำเนินงาน และสนับสนุนทรัพย์กร ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนและ ร่วมดำเนินงาน สถานบริการสุขภาพสนับสนุนวิชาการและ บริการ มีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับการใช้งาน มีกระบวนการวิจัย (PAR) แบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อยางต่อเนื่อง มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคของชุมชน (8 ธันวาคม 2552) มีการบริหารกองทุนอย่างมีธรรมภิบาล ชุมชนมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น และเทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี ภายในปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลา 2 ปี ประชาชนมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ชุมชนมีการเชื่องโยงและพัฒนา ศักยภาพทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชน สนับสนุน งบประมาณร่วมดำเนินงาน กองทุนฯ สนับสนุน งบประมาณ มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างภาคี เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ เพื่อให้เกิด พฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพํฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันการศึกษา สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์

3 เทศบาลเมืองรังสิตร่วมดำเนินงาน และสนับสนุนทรัพย์กร ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนและ ร่วมดำเนินงาน สถานบริการสุขภาพสนับสนุนวิชาการและ บริการ มีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับการใช้งาน มีกระบวนการวิจัย (PAR) แบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อยางต่อเนื่อง มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคของชุมชน (8 ธันวาคม 2552) มีการบริหารกองทุนอย่างมีธรรมภิบาล ชุมชนมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น และเทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี ภายในปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลา 2 ปี ประชาชนมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ชุมชนมีการเชื่องโยงและพัฒนา ศักยภาพทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชน สนับสนุน งบประมาณร่วมดำเนินงาน กองทุนฯ สนับสนุน งบประมาณ มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างภาคี เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ เพื่อให้เกิด พฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพํฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันการศึกษา สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ 1 2 34 5 6

4 การวางแผนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.รังสิต น้ำหนัก (ร้อยละ) งบประมาณ 35% 25% 23% 17% การจัดสรรงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทาง การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น และเทศบาลเมืองรังสิต จ.ปทุมธานี ภายในปี พ.ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google