งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ทันตกรรม 60 ล้าน 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ ( ระดับประเทศ เขต จังหวัด ) เพื่อให้ เกิดการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ทันตกรรม 60 ล้าน 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ ( ระดับประเทศ เขต จังหวัด ) เพื่อให้ เกิดการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ทันตกรรม 60 ล้าน 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ ( ระดับประเทศ เขต จังหวัด ) เพื่อให้ เกิดการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ 2 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ ทันตกรรม เพื่อให้เกิดแนวทาง / นวัตกรรมในการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการ นำร่องในการจัดบริการทันตกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 2 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ทันตกรรม 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ / การ ผลิต / กระจายทันตบุคลากร เช่น การ กระจายทันตาภิบาลเข้าสู่หน่วยบริการ ปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพระดับตำบล การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรอื่นๆ ให้มีทักษะใน การดูแลสุขภาพช่องปากใน กลุ่มเป้าหมาย 4. สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลทันต สาธารณสุข 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ช่องปากระดับชาติ

4 3 1. สนับสนุนระบบการบริหาร จัดการส่วนกลาง  จัดระบบนิเทศสนับสนุนวิชาการ ระดับจังหวัด เพื่อติดตามระบบ บริหารจัดการการดำเนินการกองทุน ทันตกรรม  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การจัดทำแผน การนิเทศติดตาม และ กำกับกองทุนทันตกรรมให้แก่ทันต บุคลากรระดับจังหวัด

5 4 2. พัฒนานวัตกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการ สุขภาพช่องปาก 2.1 พัฒนาจังหวัดนำร่องในการ จัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ. สต. ที่ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 12 จังหวัด ( รพ. สต. ที่มีทัน ตาภิบาลให้จัดทำโครงการ PP ทันตฯ ในกลุ่มศูนย์เด็กเล็กและชมรมผู้สูงอายุ )

6 5 2.2 พัฒนาจังหวัดนำร่องการจัดบริการ สุขภาพช่องปากเชิงบูรณาการในหน่วย บริการปฐมภูมิ 10 จังหวัดเพื่อแก้ปัญหา ฟันผุ โภชนาการและพัฒนาการสมวัย 1) การตรวจคัดกรองและให้ความรู้ สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม 2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังระดับ บุคคลและการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. พัฒนานวัตกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการ สุขภาพช่องปาก

7 6 3) การจัดบริการเพื่อการส่งเสริมและ ป้องกันอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบในสถาน บริการและบริการเชิงรุกในชุมชน 4) การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการ ให้บริการ / การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5) มีระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการใน รายที่จำเป็น 2. พัฒนานวัตกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการ สุขภาพช่องปาก

8 7 2.3 จัดการความรู้เพื่อสังเคราะห์ บทเรียนการทำงานส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากเชิงรุกในชุมชนในพื้นที่ที่มี ผลงานเด่น 25 พื้นที่ 2.4 ประชุมนำเสนอผลงานเด่นและ นวัตกรรมการดำเนินการส่งเสริม สุขภาพช่องปากตามนโยบาย กองทุนทันตกรรม

9 8 3. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพทันตบุคลากรที่ ส่วนกลางดำเนินการ  หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ ในสสจ.  หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ CUP  หลักสูตรอบรมทันตาภิบาล ในรพ. สต.  หลักสูตรอบรมทันตาภิ บาลในสสจ.  การประชุมวิชาการทัน ตาภิบาล 4 ภาค ฯลฯ ระบุประเด็นหลักสูตรที่ พื้นที่ต้องการ

10 9 4. สนับสนุนการพัฒนา ระบบข้อมูล ทันต สาธารณสุข พัฒนาจังหวัดนำร่องในการจัดการ ข้อมูลสุขภาพ ช่องปากระดับ ตำบลและพัฒนาการวางแผนจาก ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงกับ ระบบงบประมาณ กองทุนทันตก รรม 4+10 จังหวัด (16)

11 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพช่องปาก ระดับชาติ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพช่องปากพ. ศ

12 3 1. สนับสนุนระบบการ บริหารจัดการ เขต และจังหวัด  การพัฒนาระบบข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล  จัดตั้งงานติดตามกำกับประเมินผล ปฏิบัติงานตามนโยบายกองทุน  การนิเทศสนับสนุนวิชาการระดับ เขต ( นิเทศไขว้จังหวัด ) อำเภอ ตำบล  พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ???

13 3 1. สนับสนุนระบบการ บริหารจัดการ เขต และจังหวัด  จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ 6 ครั้งต่อไป  ประเมินผลประเด็นสุขภาพช่องปาก ที่สำคัญ  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ เขต / จังหวัด ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt 1 งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ทันตกรรม 60 ล้าน 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ ( ระดับประเทศ เขต จังหวัด ) เพื่อให้ เกิดการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google