งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Genetic drift 8 RR 8 rr Before: After: 2 RR 6 rr 0.50 R 0.50 r 0.25 R 0.75 r.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Genetic drift 8 RR 8 rr Before: After: 2 RR 6 rr 0.50 R 0.50 r 0.25 R 0.75 r."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Genetic drift 8 RR 8 rr Before: After: 2 RR 6 rr 0.50 R 0.50 r 0.25 R 0.75 r

2

3

4

5 Genotype จำนวน AA Aa aa 400400 รวม 4 ทั้งสองกรณี จะทำให้เกิดประชากร ในรุ่นลูกดังนี้ จะเห็นได้ genotype aa และ Aa ได้หายไป โดยพบว่า ความถี่ยีนในรุ่นลูกครั้งนี้จะเป็น f(A) = p = 4/4= 1(A gene fix) f(a) = q = 0/4= 0(a gene lost)

6 Effective population size ประชากรขนาดเล็กในทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุของ genetic drift นั้นไม่ได้ หมายถึงการนับเพียงจำนวนตัวสัตว์ในฝูงเท่านั้น แต่จะมองถึงจำนวนสัตว์ที่สามารถผสมพันธุ์และ ถ่ายทอดต่อไปยังรุ่นลูกได้ (effective population size) ในรุ่นนั้นๆ

7 ดังนั้นประชากรขนาดเล็ก จึงได้แก่ ประชากรที่ มีลักษณะดังนี้

8 กำหนดให้ประชากรมีสัตว์จำนวน N ตัว ดังนั้นโอกาสในการถ่ายทอดยีนซึ่งเป็น คู่อัลลีลไปสู่รุ่นลูกจึงเป็น ½ N และ กำหนดให้ N E เป็น effective population พบว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มหรือ ลดของขนาดประชากร ดังกล่าวได้แก่ 1. จำนวนเพศผู้และเพศเมียไม่เท่ากัน (unequal sex number) 2. อัตราเลือดชิดสูง (high inbreeding rate) 3. จำนวนลูกในแต่ละพ่อแม่ไม่เท่ากัน

9

10 หรือ จะเห็นได้ว่าหากประชากรหนึ่งมีสัตว์เพศเมีย 100 ตัว แต่ใช้เพศผู้เพื่อผสมพันธุ์เพียง 1 ตัว พบว่าค่า effective population จะมีค่าเพียง 3.96 ตัว

11 2. อัตราการเกิดเลือดชิดสูง

12 3. จำนวนลูกในแต่ละพ่อแม่ไม่เท่ากัน กำหนดให้ k เป็นจำนวนลูกที่ควรทดแทนพ่อแม่ แต่ ละตัว และ N เป็นจำนวนสัตว์ทั้งหมด ทำให้ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน มีค่าดังนี้

13 ในการหาค่า effective population size ได้ดังนี้

14 การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน จะมีผลต่อ ความแตกต่าง / ความแปรปรวนทาง พันธุกรรม (genetic variation) Why is genetic variation important? potential for change in genetic structure adaptation to environmental change - conservation divergence of populations - biodiversity

15 Why is genetic variation important? variation no variation EXTINCTION!! global warming survival

16 variation Why is genetic variation important? no variation

17 variation divergence NO DIVERGENCE!! no variation Why is genetic variation important?

18 ลักษณะการคัด genot ype relat ive fitne ss ความถี่ หลัง การ คัดเลือก ผล ต่อ ยีน A 1/ คัดทิ้ง recessive (aa) AA Aa 1 1-s fixe d คัดทิ้ง dominant (AA, Aa) AA Aa aa 1-s 1 Lost คัดทิ้ง homo- zygos (AA, aa) AA Aa aa 1-s 1 1 1-s 2 Eq การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนในรุ่นลูกที่เกิดจากพ่อ แม่ที่มีการคัดเลือก 1/ Fixed = ความถี่ยีนเข้าใกล้ 1, Lost = ความถี่ยีนเข้าใกล้ 0, Eq = ความถี่ยีนสมดุล


ดาวน์โหลด ppt Genetic drift 8 RR 8 rr Before: After: 2 RR 6 rr 0.50 R 0.50 r 0.25 R 0.75 r.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google