งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14/01/581 ผู้พัฒนา อะโดบีซิสเต็มส์ ( เริ่ม พัฒนาโดย แมโครมีเดีย ) รุ่นเสถียร ล่าสุด CS3 (9.0) รุ่นทดลอง ล่าสุด (27 มีนาคม พ. ศ. 2550) โอเอส Windows Mac.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14/01/581 ผู้พัฒนา อะโดบีซิสเต็มส์ ( เริ่ม พัฒนาโดย แมโครมีเดีย ) รุ่นเสถียร ล่าสุด CS3 (9.0) รุ่นทดลอง ล่าสุด (27 มีนาคม พ. ศ. 2550) โอเอส Windows Mac."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 14/01/581

3 ผู้พัฒนา อะโดบีซิสเต็มส์ ( เริ่ม พัฒนาโดย แมโครมีเดีย ) รุ่นเสถียร ล่าสุด CS3 (9.0) รุ่นทดลอง ล่าสุด (27 มีนาคม พ. ศ. 2550) โอเอส Windows Mac OS X ชนิด โปรแกรมแก้ไข HTML ลิขสิทธิ์ Closed source เว็บไซต์ macromedia.com/../dream weaver 14/01/582

4 การเปลี่ยน Title ของเว็บเพจ 1. ทำการเปลี่ยนโดยใช้ Dreamweaver สร้าง / เปิดเอกสารที่ เราต้องการแก้ไข จากนั้นเปลี่ยน Title ได้จากเมนู Title ด้านบนได้เลย ดังภาพ 14/01/583

5 2. แก้ไขโดย Text Editor ในที่นี้ใช้โปรแกรม Edit Plus ให้ใช้โปรแกรม Edit Plus เปิดไฟล์เอกสาร Html หรือไฟล์เว็บเพจชนิด อื่นๆ จากนั้นแก้ไขได้จาก Tag Title ดังภาพ 14/01/584

6 การกำหนดขนาด ตัวอักษรโดยใช้ CSS Style 1. พิมพ์ข้อความที่เรา ต้องการกำหนดลงในหน้าที่ เราต้องการ ดังรูป 2. Click ขวา ที่หน้าเอกสาร เลือกเมนู CSS Styles -> New Style 14/01/585

7 3. หลังจากที่เราเลือกคำสั่ง New Style... แล้วจะ ปรากฎหน้าต่างให้เรากำหนดชื่อ ของรูปแบบ ตัวอักษรในที่นี้ผมต้องการ Font ขนาด 12 เราก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับขนาด ตัวอักษรที่เราต้องการ หลังจากนั้นกด OK ดังภาพ 4. หลังจากนั้นเราก็ทำการเลือก Font และขนาดตามที่ ราต้องการในที่นี้ผมจะใช้ Font Tahoma ขนาด 12 ตามที่เราได้ตั้งชื่อไว้ แต่แรก ดังรูปด้านล่าง 14/01/586

8 5. การนำไปใช้ ให้เรานำ Mouse เลือกข้อความที่เราพิมพ์ไว้ click ขวาที่ข้อความ เลือกที่เมนู CSS Styles -> font12 ตามที่เรา ได้ตั้งชื่อไว้ ข้อสังเกต ถ้าเราทำถูกต้องตาม ขั้นตอนขนาดของตัวอักษรจะมีการ เปลี่ยนแปลง ดังรูป 6. เพียงเท่านี้เราก็สามารถ กำหนดขนาดตัวอักษรโดย ใช้ CSS Styles 14/01/587

9 การใส่สีให้กับตัวอักษร ใน Dream 1. เปิดหน้าต่างที่เราพิมพ์ ข้อความไว้ดังรูป 2. นำ mouse เลือกข้อความ ที่เราต้องการเปลี่ยนสี 14/01/588

10 3. หลังจากนั้นเลือกสีที่ Properties ดังรูป 4. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนสี ให้กับ ตัวอักษรได้แล้ว 14/01/589

11 การสร้างตารางใน Dream 1. เปิดเอกสารที่เราต้องการสร้างตาราง พร้อมกับเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง ตารางดังรูป 2. หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือจะมี หน้าต่างปรากฎขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ รายละเอียดในการสร้างตาราง 14/01/5810

12 3. จากภาพด้านบน ผมได้ กำหนดให้ตารางที่เราสร้างมี 5 แถว 3 คอลัมน์ ความกว้างของ ตาราง 300 Pixels ระยะห่างระหว่างเซลล์ 3 pixels หลังจากนั้นกด OK เราจะได้ ตารางดังภาพ 4. หลังจากที่เราได้สร้างตาราง ตามที่เราต้องการแล้ว เรา สามารถพิมพ์ข้อความที่เรา ต้องการลงในตาราง ได้เลย หรือจะใส่รูปภาพตามแต่ เราต้องการ 14/01/5811

13 การใส่สี Background ลงใน Cell 1. ให้เราสร้างตารางที่เรา ต้องการใส่สีขึ้นมาก่อน ตัวอย่าง ดังภาพ 2. หลังจากที่เราสร้างตารางเสร็จแล้ว ถ้าเราต้องการใส่สี Background ให้กับ Cell ต่างๆ ให้ เรา Click เลือกที่ Cell ที่เราต้องการใส่สีแล้วเลือกสีจาก Properties ที่หัวข้อ BG ดังภาพ 14/01/5812

14 3. หลังจากที่เราเลือกสีที่เรา ต้องการ สีนั้นก็จะถูก ใส่ลงไปในตาราง ดังภาพ การใส่สี Background ให้กับตาราง 4. * ความเดิม หลังจากที่เรา สร้างตารางแล้วให้เรา Click ที่ขอบของตาราง แล้ว เลือกสีจาก Properties หัวข้อ BG ดัง ภาพ 14/01/5813

15 5. หลังจากที่เราได้ทำการเลือกสี แล้ว สีจะถูกเทลง ในตารางทั้งหมดที่เราเลือก Tip - แต่เรายังสามารถใส่สีลงใน Cell ต่างได้เหมือน เดิมเพียงนำขั้นตอนแรกมา ประยุกต์ 14/01/5814

16 การแทรก รูปภาพ 1. เริ่มแรกให้เราสร้าง เอกสารเปล่าขึ้นมาก่อน เข้าไปที่เมนู File --> New 2. หลังจากนั้นให้เราเลือกเครื่องมือ Insert Image เมื่อเราเลือกจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ เราเลือก รูปภาพที่เราต้องการ 14/01/5815

17 การสร้าง Link E-mail 1. สร้างเอกสารที่เราต้องการจะ สร้าง Link E-mail 2. ให้เราเลือกที่เครื่องมือ Insert Email Link จะมีช่องให้เรากรอกข้อมูล ดัง ภาพ 3. เราจะได้ข้อความพร้อม Link หลังจากนั้นลองกด F12 ดู 14/01/5816

18 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำเว็บเพจ สามารถที่ จะทำเว็บเพจได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นจะต้องจำ Code html มาใช้ในการทำ และยัง สามารถตกแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงามได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง ถือเป็นการเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ใหม่ สามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการทำงานต่างๆ 14/01/5817

19 https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=dreamweaver http://www.thaiware.com/main/download.php?id=3202&mirror=0+Dreamw eaver&hl=th 14/01/5818

20 จัดทำโดย นางสาวกรรณิการ์ ขวัญชุม sc 16A B02 เอกจุลชีววิทยา ID 51102010518 จัดทำโดย นางสาวกรรณิการ์ ขวัญชุม sc 16A B02 เอกจุลชีววิทยา ID 51102010518 14/01/5819


ดาวน์โหลด ppt 14/01/581 ผู้พัฒนา อะโดบีซิสเต็มส์ ( เริ่ม พัฒนาโดย แมโครมีเดีย ) รุ่นเสถียร ล่าสุด CS3 (9.0) รุ่นทดลอง ล่าสุด (27 มีนาคม พ. ศ. 2550) โอเอส Windows Mac.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google