งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Referral System for Care of People with Diabetics foot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Referral System for Care of People with Diabetics foot."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Referral System for Care of People with Diabetics foot

2 Referrence

3 ระบบส่งต่อผู้ป่วยคืออะไร ระบบส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อ ขอรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสถาน บริการสาธารณสุข ตั้งแต่ก่อนการส่งต่อ ขณะส่งต่อและรับ การส่งต่อ ระบบส่งต่อ สามารถช่วยให้สถานบริการที่มีขีดจำกัดด้าน ศักยภาพ ขอความร่วมมือจากสถานบริการที่มีอุปกรณ์ที่ พร้อมกว่า หรือมีบุคลากรเฉพาะที่สามารถให้ความ ช่วยเหลือ แนะนำ ไปจนถึงช่วยรับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

4 วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วย  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย  หาแนวทางในการรักษาผู้ป่วย  ใช้เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

5  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการทางการแพทย์ทีมี คุณภาพ เหมาะกับโรคของผู้ป่วย ในราคาที่ เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึงบริการทาง การแพทย์ เป้าหมายของระบบส่งต่อผู้ป่วย

6 บุคลากร

7 ระดับบริการระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. ( ขนาดเล็ก ) รพท., รพช. ( ขนาดใหญ่ ) รพศ. ( รพ. นคร พิงค์ ) รพ. มหาราช นครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข + พยาบาลเวชปฏิบัติ / พยาบาล วิชาชีพ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแล เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน +++++ Case manager +++ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ++++ อายุรแพทย์ทั่วไป +++ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ ++

8 บุคลากร ระดับบริการระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกัน แผล เบาหวาน เท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. ( ขนาดเล็ก ) รพท., รพช. ( ขนาดใหญ่ ) รพศ. ( รพ. นคร พิงค์ ) รพ. มหาราช นคร เชียงใหม่ ศัลยแพทย์ทั่วไป +++ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ++ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ +++ ศัลยแพทย์หลอดเลือด + แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ++ แพทย์ผิวหนัง ++ รังสีแพทย์ +++ นักกายอุปกรณ์ +/-++ นักโภชนาการ +/-++

9 บทบาทหน้าที่ของสถานพยาบาล

10 ระดับบริการระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. ( ขนาดเล็ก ) รพท., รพช. ( ขนาดใหญ่ ) รพศ. ( รพ. นคร พิงค์ ) รพ. มหาราช นครเชียงใหม่ ตรวจประเมินเท้า +++++ ให้ความรู้ผู้ป่วยในการดูแลเท้า +++++ รักษารอยโรคของเท้าที่ไม่ใช่ แผล รักษาหรือส่ง ต่อ ++++ สั่งอุปกรณ์เสริมรองเท้า / รองเท้า พิเศษ ส่งต่อ +++

11 บทบาทหน้าที่ของสถานพยาบาล ระดับบริการระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. ( ขนาดเล็ก ) รพท., รพช. ( ขนาดใหญ่ ) รพศ. ( รพ. นคร พิงค์ ) รพ. มหาราช นครเชียงใหม่ รักษาแผลระดับน้อยรักษาหรือส่ง ต่อ ++++ รักษาแผลระดับปานกลางส่งต่อรักษาหรือส่ง ต่อ +++ รักษาแผลระดับรุนแรงส่งต่อ รักษาหรือส่ง ต่อ ++ ผ่าตัดรักษาเท้าผิดรูปส่งต่อ ++ ผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดส่วน ปลายตีบ ส่งต่อ +

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Health Referral System for Care of People with Diabetics foot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google