งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Referral System for Care of People with Diabetics foot

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Referral System for Care of People with Diabetics foot"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Referral System for Care of People with Diabetics foot

2 Referrence

3 ระบบส่งต่อผู้ป่วยคืออะไร
 ระบบส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อขอรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสถานบริการสาธารณสุข ตั้งแต่ก่อนการส่งต่อ ขณะส่งต่อและรับการส่งต่อ ระบบส่งต่อ สามารถช่วยให้สถานบริการที่มีขีดจำกัดด้านศักยภาพ ขอความร่วมมือจากสถานบริการที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่า หรือมีบุคลากรเฉพาะที่สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ไปจนถึงช่วยรับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

4 วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วย
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย หาแนวทางในการรักษาผู้ป่วย ใช้เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

5 เป้าหมายของระบบส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการทางการแพทย์ทีมีคุณภาพ เหมาะกับโรคของผู้ป่วย ในราคาที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

6 บุคลากร

7 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ
บุคลากร ระดับบริการ ระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. (ขนาดเล็ก) รพท., รพช. (ขนาดใหญ่) รพศ. (รพ. นครพิงค์) รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข + พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน Case manager แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ

8 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ
บุคลากร ระดับบริการ ระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. (ขนาดเล็ก) รพท., รพช. (ขนาดใหญ่) รพศ. (รพ. นครพิงค์) รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ศัลยแพทย์ทั่วไป + ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์หลอดเลือด แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผิวหนัง รังสีแพทย์ นักกายอุปกรณ์ +/- นักโภชนาการ

9 บทบาทหน้าที่ของสถานพยาบาล

10 บทบาทหน้าที่ของสถานพยาบาล
ระดับบริการ ระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. (ขนาดเล็ก) รพท., รพช. (ขนาดใหญ่) รพศ. (รพ. นครพิงค์) รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ตรวจประเมินเท้า + ให้ความรู้ผู้ป่วยในการดูแลเท้า รักษารอยโรคของเท้าที่ไม่ใช่แผล รักษาหรือส่งต่อ สั่งอุปกรณ์เสริมรองเท้า/รองเท้าพิเศษ ส่งต่อ

11 บทบาทหน้าที่ของสถานพยาบาล
ระดับบริการ ระดับที่ 1 ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพ เท้าเบาหวาน ระดับที่ 2 ศูนย์ ป้องกันแผล เบาหวานเท้า ระดับที่ 3 ศูนย์ดูแล แผลเบาหวานเท้าครบ วงจร รพ. สต. รพช. (ขนาดเล็ก) รพท., รพช. (ขนาดใหญ่) รพศ. (รพ. นครพิงค์) รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รักษาแผลระดับน้อย รักษาหรือส่งต่อ + รักษาแผลระดับปานกลาง ส่งต่อ รักษาแผลระดับรุนแรง ผ่าตัดรักษาเท้าผิดรูป ผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดส่วน ปลายตีบ

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Health Referral System for Care of People with Diabetics foot

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google