งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หัวข้อการบรรยาย  การสุ่มตัวอย่าง  ความสำคัญของการสุ่มตัวอย่าง  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  การหาขนาดตัวอย่าง

3 เลือกแบบการสุ่มตัวอย่างได้ ( Sample plan) หาขนาดตัวอย่างได้ ( Sample size)

4 การออกแบบวิจัย ( Research Design) ประชากรและการเลือกตัวอย่าง ( Sampling Technique) การสร้างเครื่องมือวัดในการวิจัย ( Instrument) การเก็บรวบรวมข้อมูล ( Data Collection) การเตรียมข้อมูล ( Data Preperation) การวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analysis) สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Sta.) สถิติเชิงอนุมาน (Inferrential Sta.) สถิติวิเคราะห์ ( Analytical Sta.) การแปลผล ( Interpretation) การรายงานผลการวิจัย ( Research Report)

5 การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย แบบตัวอย่าง ( Sample Design) - Sampling Techniques - Sampling Theory แบบการสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Plan ) ขนาดตัวอย่าง ( Sample Size) วิธีใดดี ? n ? พอ ? ตัวแทนที่ดี ? ไม่เลือกเพราะ N น้อย ? กำหนด % เลือก ?N มีน้อยเอาหมด ? คำนวณ n แล้วบวกเพิ่ม ?

6 การสุ่มตัวอย่าง  เลือกส่วนหนึ่งจากประชากรที่จะทำวิจัย  กลุ่มที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร  กลุ่มตัวอย่างถูกวัด นับ วิจัย  ผลสรุปเป็นคำตอบของประชากร

7 ประชากร ( Population, Universe )  เซตของหน่วยตัวอย่างในขอบเขตที่ศึกษา ตัวอย่างสุ่ม ( random sample ) ตัวอย่าง ( sample ) ส่วนหนึ่งของประชากร เลือกมาโดยใช้หลักความน่าจะเป็น

8 ตัวอย่างที่ดี ( good sample ) 1. เป็นตัวแทนที่ดี ไม่ลำเอียงในการเลือก 2. มีขนาดพอเหมาะ ใหญ่ไป - สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา เล็กไป - สรุปไม่ได้

9 กรอบตัวอย่าง ( sampling frame)  กรอบรายชื่อ ( list frame ) - ไม่ซ้ำ - ไม่ขาด - ไม่เกิน  กรอบแผนที่ ( map frame หรือ area frame)

10 แบบตัวอย่าง ( sample Design ) แบบการสุ่มตัวอย่าง ( sampling Plan) - sampling procedure - select process ขนาดตัวอย่าง ( sample size) Prob. Non - prob - SRS -SYS -Stratified -Cluster - Multi-stage -quota - judement ( perposive) - expert - accidental - สำรวจ - ทดลอง - คุณภาพ

11 แบบการสุ่มตัวอย่าง ( sampling Plan)  แบบง่าย ( simple random sampling)  แบบมีระบบ ( systermatic sampling)  แบบชั้นภูมิ ( stratified sampling)  แบบกลุ่ม ( cluster sampling )  แบบหลายขั้นตอน ( multi-stage sampling )  อื่นๆ PPS sampling, double sampling, two - phases sampling, inverse sampling

12 การหาขนาดตัวอย่าง ( determination of the sample size ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น ( nonprobabilitic) ใช้หลักความน่าจะเป็น ( probabilitic) กำหนด CV กำหนด SE กำหนด d หรือ r และ ….. พิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นหลัก C= c 1 + c 1 n

13 งานวิจัยนี้ หาขนาดตัวอย่างเพื่อ ประมาณค่าพารามิเตอร์ ทดสอบสมมุติฐาน

14 ขนาดตัวอย่าง ใช้หลักความน่าจะเป็น แบบการสุ่มตัวอย่าง ประมาณพารามิเตอร์ ? แบบง่าย แบบมีระบบ แบบชั้นภูมิ แบบกลุ่ม แบบหลายขั้นตอน ยอดรวม ค่าเฉลี่ย สัดส่วน อัตราส่วน

15 การได้มาซึ่งขนาดตัวอย่าง  เลือกสูตรได้ถูกต้อง  เลือก r, d ที่เหมาะสม  สรุปแบบการวิจัย  สถิติที่ใช้ทดสอบ  วิธีการเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่าย  เวลาที่ศึกษา

16 r d n 0.01….. ….. 0.02….. …... 0.19….. ….. 0.20….. ….. - เศษปัดขึ้นเสมอ - ไม่ต้องบวกขนาดตัวอย่างเพิ่ม

17 เลือกตัวอย่าง การศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากร เชิงทฤษฎี ประชากร เชิงประจักษ์ กลุ่มบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาทั้งหมด สุ่มแบบเจาะจง purposive สโนบอลล์ snowball หลายมิติ dimentional หลายแบบผสมกัน

18 โปรแกรมสำเร็จรูป หาขนาดตัวอย่าง SAM POWER DOS - BASED EPI IMFO EAST2000 WINDO WS


ดาวน์โหลด ppt การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google