งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หัวข้อการบรรยาย การสุ่มตัวอย่าง ความสำคัญของการสุ่มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง

3 เลือกแบบการสุ่มตัวอย่างได้
( Sample plan) หาขนาดตัวอย่างได้ ( Sample size)

4 การออกแบบวิจัย ( Research Design)
ประชากรและการเลือกตัวอย่าง ( Sampling Technique) การสร้างเครื่องมือวัดในการวิจัย ( Instrument) การเก็บรวบรวมข้อมูล ( Data Collection) การเตรียมข้อมูล( Data Preperation) สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Sta.) การวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analysis) สถิติเชิงอนุมาน (Inferrential Sta.) สถิติวิเคราะห์( Analytical Sta.) การแปลผล( Interpretation) การรายงานผลการวิจัย ( Research Report)

5 การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
- Sampling Techniques - Sampling Theory แบบตัวอย่าง ( Sample Design) แบบการสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Plan ) ขนาดตัวอย่าง ( Sample Size) วิธีใดดี ? n ? พอ? ตัวแทนที่ดี? ไม่เลือกเพราะ N น้อย? กำหนด%เลือก? N มีน้อยเอาหมด? คำนวณ n แล้วบวกเพิ่ม?

6 การสุ่มตัวอย่าง เลือกส่วนหนึ่งจากประชากรที่จะทำวิจัย
กลุ่มที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร กลุ่มตัวอย่างถูกวัด นับ วิจัย ผลสรุปเป็นคำตอบของประชากร

7 ประชากร ( Population , Universe )
เซตของหน่วยตัวอย่างในขอบเขตที่ศึกษา ตัวอย่างสุ่ม ( random sample ) ตัวอย่าง ( sample ) ส่วนหนึ่งของประชากร เลือกมาโดยใช้หลักความน่าจะเป็น

8 ตัวอย่างที่ดี ( good sample )
1. เป็นตัวแทนที่ดี ไม่ลำเอียงในการเลือก 2. มีขนาดพอเหมาะ ใหญ่ไป - สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา เล็กไป - สรุปไม่ได้

9 กรอบตัวอย่าง ( sampling frame)
กรอบรายชื่อ ( list frame ) - ไม่ซ้ำ - ไม่ขาด - ไม่เกิน กรอบแผนที่ ( map frame หรือ area frame)

10 แบบตัวอย่าง ( sample Design )
-sampling procedure - select process แบบการสุ่มตัวอย่าง ( sampling Plan) ขนาดตัวอย่าง ( sample size) Prob. Non - prob - SRS -SYS -Stratified -Cluster - Multi-stage - สำรวจ - ทดลอง - คุณภาพ -quota - judement ( perposive) - expert - accidental

11 แบบการสุ่มตัวอย่าง ( sampling Plan)
แบบง่าย ( simple random sampling) แบบมีระบบ ( systermatic sampling) แบบชั้นภูมิ ( stratified sampling) แบบกลุ่ม ( cluster sampling ) แบบหลายขั้นตอน( multi-stage sampling ) อื่นๆ PPS sampling , double sampling , two - phases sampling, inverse sampling

12 ( determination of the sample size
การหาขนาดตัวอย่าง ( determination of the sample size ใช้หลักความน่าจะเป็น ( probabilitic) ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น ( nonprobabilitic) กำหนด CV กำหนดSE กำหนด d หรือ r และ ….. พิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นหลัก C= c1 + c1n

13 งานวิจัยนี้ หาขนาดตัวอย่างเพื่อ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ทดสอบสมมุติฐาน

14 ใช้หลักความน่าจะเป็น
ขนาดตัวอย่าง ใช้หลักความน่าจะเป็น แบบการสุ่มตัวอย่าง ประมาณพารามิเตอร์? แบบง่าย แบบมีระบบ แบบชั้นภูมิ แบบกลุ่ม แบบหลายขั้นตอน ยอดรวม ค่าเฉลี่ย สัดส่วน อัตราส่วน

15 การได้มาซึ่งขนาดตัวอย่าง
เลือกสูตรได้ถูกต้อง เลือก r , d ที่เหมาะสม สรุปแบบการวิจัย สถิติที่ใช้ทดสอบ วิธีการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่าย เวลาที่ศึกษา

16 r d n ….. ….. ….. ….. . ….. ….. ….. ….. - เศษปัดขึ้นเสมอ - ไม่ต้องบวกขนาดตัวอย่างเพิ่ม

17 เลือกตัวอย่าง การศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากร เชิงทฤษฎี ประชากร
เชิงประจักษ์ กลุ่มบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาทั้งหมด สุ่มแบบเจาะจง purposive สโนบอลล์ snowball หลายมิติ dimentional หลายแบบผสมกัน

18 โปรแกรมสำเร็จรูป หาขนาดตัวอย่าง
SAM POWER DOS - BASED EPI IMFO EAST2000 WINDOWS


ดาวน์โหลด ppt การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling Technique)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google