งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด

3 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 1. หาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคได้ 2. หาการกระจายของอนุภาคได้ 3. หาอัตราส่วนการลดขนาดได้ วัตถุประส งค์

4 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION วิธี ทดลอง 1. หาขนาดเฉลี่ยของตัวอย่าง ก่อนบด โดยเริ่มจากการหา ปริมาตรของอนุภาคของแข็ง ก่อนบด ดังนี้

5 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION m1m1 m3m3 m2m2 m4m4 n = จำนวนอนุภาค ตัวอย่างในขวด

6 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION คำนวณหาปริมาตรของอนุภาค จากสมการ คำนวณหาขนาดเฉลี่ยของ อนุภาคจากสมการ

7 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 2. ชั่งอนุภาคของแข็งก่อนบด มาประมาณ 150 g นำมา บดในเครื่องบด

8 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION Mes h nu mbe r (mm ) มวล ของ ตะแกรง เปล่า (g) มวลของ ตะแกรง และ อนุภาค (g) (g)(mm ) ตารางบันทึกน้ำหนัก และขนาดของตะแกรง และถาด 3. ชั่งน้ำหนักตะแกรงและถาด บันทึกขนาดรูเปิดและ mesh number บันทึกผลในตาราง

9 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 4. นำของแข็งที่บดได้ไปร่อน ด้วยตะแกรงคัดขนาด 5. ชั่งน้ำหนักของตะแกรงและ ถาดที่มีของแข็งอยู่ภายใน บันทึกผลการทดลองในตาราง

10 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 6. หาขนาดของแข็งที่บดได้ ( ไม่รวม ของแข็งที่อยู่ในถาด )

11 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 7. เขียนกราฟการกระจาย ขนาดทั้งสองแบบ

12 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION กราฟการกระจายขนาดแบบ Cumulative analysis 0 0.5 1 1.5 012345 screen opening (mm) Cumulative fraction smaller than

13 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 8. หาอัตราส่วนการลดขนาดจาก สมการ อัตราส่วนการลดขนาด = ขนาดเฉลี่ย ของอนุภาคก่อนบด ขนาด เฉลี่ยของอนุภาคหลังบด


ดาวน์โหลด ppt All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google