งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi. การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า VaR(α ) คือ ขนาดของผลขาดทุนหรือขนาดความ เสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi. การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า VaR(α ) คือ ขนาดของผลขาดทุนหรือขนาดความ เสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi

2 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า VaR(α ) คือ ขนาดของผลขาดทุนหรือขนาดความ เสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องเสี่ยง (at Risk) ที่อาจเกิดขึ้น นั่นเอง แนวทางการประยุกต์ใช้ VaR ก. เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ ข. VaR ช่วยให้การลงทุนได้อย่างมั่นคงมากขึ้น ค. มูลค่าความเสี่ยงใช้ปรับผลการลงทุนให้มีความเสี่ยง เท่ากัน ทำให้สามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนที่ มีความเสี่ยงต่างกันได้

3 แนวทางการประยุกต์ใช้ VaR ก. เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ กำหนด R* = ขนาดผลการขาดทุนที่ทำให้เกิดหายนะด้วยความ น่าจะเป็น = α จะปฏิเสธการลงทุนเมื่อ VaR(α) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/10/2819999/slides/slide_3.jpg", "name": "แนวทางการประยุกต์ใช้ VaR ก.", "description": "เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ กำหนด R* = ขนาดผลการขาดทุนที่ทำให้เกิดหายนะด้วยความ น่าจะเป็น = α จะปฏิเสธการลงทุนเมื่อ VaR(α)

4 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง EX กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเงินต้องบริหาร 1,000 ล้านบาท พิจารณาการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มี อัตราผลตอบแทน กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 99.05 % ไม่อยากขาดทุน = R* = 0.00 VaR(α =.005) = 1,000x.08-2.58x100x.03 = 2.6 ล้านบาท แสดงว่า VaR(α ) >R*, 2.58 >0.0 สรุป การลงทุนนี้ผ่านเกณฑ์

5 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ข. VaR ช่วยให้การลงทุนได้อย่างมั่นคงมากขึ้น คำถาม ถ้า VaR < R* แล้วยังอยากจะลงทุนจะต้อง เปลี่ยนแปลง ขนาดของการลงทุนอย่างไร จากตัวอย่างที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์ A = 100 B. D=50 B. E=50 B. โดยที่

6 มองในรูป R มองในรูป W =100 – 36.60 = 64.0 จะเห็นว่าขนาดการขาดทุน สูงสุดคือ -63.40 Wo(1+r) VaR(W T )=36.60 R T =50 115

7 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ทางแก้ไข โดยการปรับสัดส่วนของทุน เป็น 63.40 ส่วนหนี้ เหลือ 36.60 A 100D=36.60 E=63.40A=100 ดังนั้นขนาดของทุนเท่ากับ VaR α จึงเรียกว่า Economic Capital ( ขนาดของทุน ทางเศรษฐศาสตร์ ) นั่นคือ ปรับให้ขนาดของทุนต่ำสุดเท่ากับผล ขาดทุนสูงสุด (R=VaR(α )) ที่อาจเกิดขึ้นได้

8 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง Regulatory Capital คือขนาดของทุนที่กำหนดให้จึงเป็นค่าที่คำนวณ VaR(α ) ออกมาได้และธนาคารกลางจึงบังคับ ให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องดำรงเงินกองทุนไว้

9 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง การจัดอันดับความน่าเชื่อถือกับ α Credit Rating สัมพันธ์กับ Pb ของการมีหนี้สิน Ong(1999,p169) พบว่า อันดับความน่าเชื่อถือ สัมพันธ์กับขนาดของทุนที่ต้องมากเพียง พอที่จะรองรับการขาดทุนขนาด VaR(α ) ได้ อันดับความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ α ดังนี้

10 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง อันดับเครดิต α (Pb {Ruin}) AAA0.0001 AA0.0003 A0.0010 BBB0.0030 ความหมายของระดับเงินกองทุนที่ ดำรง

11 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง โครงการลงทุน ใช้เงิน 3,000 ล้านบาท ผู้บริหารต้องการให้มี Credit Rating = A ควรกำหนดโครงสร้างของทุน เป็นเท่าไร A= α=.0001 VaR(α=.0001) = 3,000x.12 – 3.09x3,000x.10 = -567 ล้านบาท

12 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง จึงกำหนดขนาดของทุน = 567 ล้านบาท ขนาดของหนี้ = 2,433 ล้านบาท หรือ D/E= 2,433/567 = 4.29

13 การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ค. มูลค่าความเสี่ยงใช้ปรับผลการลงทุนให้มี ความเสี่ยงเท่ากัน ทำให้สามารถเปรียบเทียบ โครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างกันได้ สมมติให้โครงการลงทุนสองโครงการต้องใช้เงิน ลงทุน 100 บาท โครงการแรกให้ผลตอบแทน 10 บาท โครงการที่สองให้ผลตอบแทน 6 บาท โครงการไหนดีกว่ากัน ?

14 การเปรียบเทียบการลงทุน สมมติโครงการแรกมีอัตราผลตอบแทนที่คาด ร้อยละ 9 โครงการสองมีอัตราผลตอบแทนที่คาดร้อยละ 6 โครงการไหนดีกว่า ?

15 ความเสี่ยง สมมติโครงการแรกมีผลตอบแทน 0.35 2 โครงการสองมีผลตอบแทน 0.10 2 โครงการไหนดีกว่า ? สมมติต่อว่าผู้ลงทุนต้องการปรับให้การลงทุน มีขนาดความเสี่ยงเท่ากับ BBB จะต้องการ เงินทุนเท่าไร สิ่งที่ต้องการทราบจึงกลายเป็น VaR(α=0.0030) =?

16 VaR(α-0.0030) โครงการ A คำนวณ Var (α=0.0030) ได้ เท่ากับ 87.25 โครงการ B คำนวณ Var (α=0.0030) ได้ เท่ากับ 21.50

17 RAROC อัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ A = 10/87.25 = 11.46 อัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ B = 6/21.50 = 27.91 โครงการไหนดีกว่า ? อัตราผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงออกไป แล้ว (Risk-adjusted Return on Capital: RAROC)

18 RAROC Dowd (1998) warnings; การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลย VaR ต่ำมากและ RAROC สูงมาก


ดาวน์โหลด ppt Risk Management Asst.Prof. Dr.Ravi. การประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า VaR(α ) คือ ขนาดของผลขาดทุนหรือขนาดความ เสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google