งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D]
Surindra Rajabhat University

2 Definition (Kurt Lewin. 1947)
Action Research is a three-steps spiral process of (1) planning which involves reconnaissance (2) taking actions, and (3) fact-finding about the results of the action. (Kurt Lewin. 1947)

3 Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions. (Stephen Corey. 1953)

4 Action Research in education is study conducted by colleagues in a school setting of the results of their activities to improve instruction. (Carl Glickman. 1992)

5 Action Research is a fancy way of saying let’s study what’s happening at our school and decide how to make it a better place. (Emily Calhoun 1994)

6 The Purpose of Action Research
The purpose of action research is to solve practical problems through the application of the scientific method. (Gay : 10)

7 ความเป็นมา Kurt Lewin (1946) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันเป็น ผู้ริเริ่มการทำและบัญญัติคำว่า Action Research กระบวนการทำ Action Research มีการปรับปรุงและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการศึกษา ปัจจุบันมีการใช้ Action Research ในฐานะเป็นวิธีการวิจัย เป็นเทคนิคการสอน เป็นเทคนิคการฝึกอบรม เป็นเทคนิคการพัฒนาบุคคล ฯลฯ (Zuber – Skerritt )

8 ลักษณะสำคัญของ Action Research

9 Action Research ไม่ใช่การวิจัยที่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาวิจัยในชั้นเรียน แต่ผู้ปฏิบัติต้องดำเนิน การเองภายใต้บริบทที่แท้จริง Action Research ไม่ใช่กระบวนการปฏิบัติ งานตามปกติหรือการแก้ปัญหาง่าย ๆในชีวิตประจำวัน (Kemmis and McTaggart )

10 กระบวนการวิจัย Plan Improved Plan Reflect Act Observe
(Zuber – Skerritt )

11 ขั้นตอนการทำ Action Research
กำหนดและวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ประเมินผลจากการปฏิบัติ เสนอผลต่อคณะทำงาน สรุปผล เพื่อนำไปสู่การนิยามปัญหาใหม่ (Zuber-skerritt. 1992)

12 กรอบความคิดของการวิจัยในชั้นเรียน
วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ กลุ่มผู้ร่วมงาน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ มีปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ปฏิบัติตามแผน สังเกตผล ไม่มีปัญหา สะท้อนผล

13 ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน (ปรับ)
ระบุปัญหา ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระ วางแผนแก้ปัญหา บวน ปฏิบัติตามแผน การ สังเกตผล กลุ่ม สรุปและสะท้อนผล

14 ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

15 ขอบข่ายและที่มาของปัญหา
หลักสูตร ผู้เรียน สังเกต ผู้สอน ปัญหา สื่อการสอน สภาพแวดล้อม C L A S S R O O M

16 ปัญหาผู้เรียน ผลการเรียน Cognitive Domain Psychomotor Domain
Affective Domain Psychomotor Domain พฤติกรรมการเรียน Learning Behavior Personnel Behavior

17 เทคนิคการระบุปัญหา กำหนดสิ่งที่คาดหวัง ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ระบุปัญหา

18 ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

19 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
พรรณนาข้อเท็จจริง วิ เคราะห์ ข้อ มูล อธิบายสาเหตุของปัญหา

20 เทคนิคการพรรณนาข้อเท็จจริง
สังเกตชั้นเรียน สอบถามผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทดสอบ ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

21 ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยควรทราบ
ใครบ้างที่ไม่สนใจการเรียน ประวัติส่วนตัวของผู้ที่ไม่สนใจการเรียน ในขณะที่ไม่สนใจการเรียน เขาทำอะไรบ้าง วิชาอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจการเรียน ช่วงเวลาใดที่เขาไม่สนใจการเรียน เวลาว่างนอกชั้นเรียนเขาทำอะไร ตอนอยู่บ้านเขาทำอะไร

22 เทคนิคการอธิบายสาเหตุของปัญหา
พิจารณาข้อเท็จจริงทุกแง่มุม ตั้งสมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐาน สรุปสาเหตุของปัญหา

23 ตัวอย่างการอธิบายสาเหตุของปัญหา
เนื้อหาวิชาไม่น่าสนใจ * วิธีสอนของครูน่าเบื่อหน่าย * มีเสียงดังจากนอกห้องเรียนรบกวน สภาพห้องเรียนอึดอัด อากาศร้อนเกินไป นักเรียนสุขภาพไม่ดี มีความพิการบางอย่าง มีโรคประจำตัว นักเรียนมีระดับสถิติปัญญาต่ำ เรียนตามเพื่อนในชั้นไม่ทัน

24 ขั้นที่ 3 วางแผนแก้ปัญหา

25 การวางแผนแก้ปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์
กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ภูมิปัญญา กำหนดวิธีการ/เครื่องมือแก้ปัญหา อภิปราย ความรู้ สร้างเครื่องมือ ประสบการณ์ จัดทำแผนปฏิบัติ(กิจกรรม) ระดมความคิด ของกลุ่มวิจัย กำหนดวิธีสังเกตผลและ วิเคราะห์ข้อมูล

26 ปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล
ขั้นที่ 4-5 ปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล

27 การปฏิบัติตามแผนและสังเกตผล
ผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ กลุ่มวิจัยเป็นที่ปรึกษา / ประชุมเป็นระยะ สังเกต / บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน สังเกตทั้งกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น

28 ขั้นที่ 6-7 สรุปและสะท้อนผล

29 การสรุปและสะท้อนผล วิเคราะห์ผลจากการสังเกต สรุปผลการวิจัย กลุ่ม
สรุปผลการวิจัย กลุ่ม ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ วิจัย มีอุปสรรคอย่างไร ควรปรับปรุงอะไรบ้าง ได้องค์ความรู้ใหม่อะไรบ้าง ปรับปรุงแผนการปฏิบัติในรอบที่สอง

30 Thank you…


ดาวน์โหลด ppt Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google