งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D] Surindra Rajabhat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D] Surindra Rajabhat University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D] Surindra Rajabhat University

2 Definition Action Research is a three-steps spiral process of (1) planning which involves reconnaissance (2) taking actions, and (3) fact-finding about the results of the action. (Kurt Lewin. 1947)

3 Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions. (Stephen Corey. 1953)

4 Action Research in education is study conducted by colleagues in a school setting of the results of their activities to improve instruction. (Carl Glickman. 1992)

5 Action Research is a fancy way of saying let’s study what’s happening at our school and decide how to make it a better place. (Emily Calhoun 1994)

6 The Purpose of Action Research The purpose of action research is to solve practical problems through the application of the scientific method. (Gay. 1996 : 10)

7 ความเป็นมา Kurt Lewin (1946) นักจิตวิทยา สังคมชาวอเมริกันเป็น ผู้ริเริ่มการทำ และบัญญัติคำว่า Action Research กระบวนการทำ Action Research มี การปรับปรุงและนำไปใช้อย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการศึกษา ปัจจุบันมีการใช้ Action Research ใน ฐานะเป็นวิธีการวิจัย เป็นเทคนิคการ สอน เป็นเทคนิคการฝึกอบรม เป็น เทคนิคการพัฒนาบุคคล ฯลฯ (Zuber – Skerritt. 1992 )

8 ลักษณะสำคัญของ Action Research Action Research ไม่ใช่วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการทดสอบ สมมุติฐานด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ บรรยาย อธิบาย หรือควบคุม ปรากฏการณ์ ไม่เน้นการอ้างอิงผล จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากร Action Research เป็นวิธีการทาง สังคมศาสตร์ ที่เน้นการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ตาม สถานการณ์ เน้นการทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม

9 Action Research ไม่ใช่การวิจัยที่ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาวิจัยใน ชั้นเรียน แต่ผู้ปฏิบัติต้องดำเนิน การเองภายใต้บริบทที่แท้จริง Action Research ไม่ใช่ กระบวนการปฏิบัติ งานตามปกติ หรือการแก้ปัญหาง่าย ๆใน ชีวิตประจำวัน (Kemmis and McTaggart. 1990 )

10 กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย Plan Improved Plan Reflect Act Observe (Zuber – Skerritt. 1992)

11 ขั้นตอนการทำ Action Research กำหนดและวิเคราะห์ปัญหาที่ ต้องการแก้ไข ออกแบบและวางแผน ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ประเมินผลจากการปฏิบัติ เสนอผลต่อคณะทำงาน สรุปผล เพื่อนำไปสู่การนิยาม ปัญหาใหม่ (Zuber-skerritt. 1992)

12 กรอบความคิดของการ วิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ กลุ่มผู้ร่วมงาน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ มีปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ปฏิบัติตาม แผน สังเกตผล ไม่มีปัญหา สะท้อนผล

13 ขั้นตอนการวิจัยใน ชั้นเรียน ( ปรับ ) ระบุปัญหา ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระ วางแผนแก้ปัญหา บวน ปฏิบัติตามแผน การ สังเกตผล กลุ่ม สรุปและสะท้อนผล

14 ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

15 ขอบข่ายและที่มาของ ปัญหา หลักสูตร ผู้เรียน สังเกต ผู้สอน ปัญหา สื่อการสอน สภาพแวดล้อม C L A S S R O O M

16 ปัญหาผู้เรียน ผลการเรียน Cognitive Domain Affective Domain Psychomotor Domain พฤติกรรมการเรียน Learning Behavior Personnel Behavior

17 เทคนิคการระบุปัญหา กำหนดสิ่งที่คาดหวัง ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ระบุปัญหา

18 ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูล พื้นฐาน

19 การศึกษาข้อมูล พื้นฐาน พรรณนาข้อเท็จจริง วิ เคราะห์ ข้อ มูล อธิบายสาเหตุของ ปัญหา

20 เทคนิคการพรรณนา ข้อเท็จจริง สังเกตชั้นเรียน สอบถามผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทดสอบ ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

21 ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัย ควรทราบ ใครบ้างที่ไม่สนใจการเรียน ประวัติส่วนตัวของผู้ที่ไม่สนใจการ เรียน ในขณะที่ไม่สนใจการเรียน เขา ทำอะไรบ้าง วิชาอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจการ เรียน ช่วงเวลาใดที่เขาไม่สนใจการเรียน เวลาว่างนอกชั้นเรียนเขาทำอะไร ตอนอยู่บ้านเขาทำอะไร

22 เทคนิคการอธิบาย สาเหตุของปัญหา พิจารณาข้อเท็จจริงทุก แง่มุม ตั้งสมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐาน สรุปสาเหตุของปัญหา

23 ตัวอย่างการอธิบาย สาเหตุของปัญหา เนื้อหาวิชาไม่น่าสนใจ * วิธีสอนของครูน่าเบื่อหน่าย * มีเสียงดังจากนอกห้องเรียนรบกวน สภาพห้องเรียนอึดอัด อากาศร้อน เกินไป นักเรียนสุขภาพไม่ดี มีความพิการ บางอย่าง มีโรคประจำตัว นักเรียนมีระดับสถิติปัญญาต่ำ เรียน ตามเพื่อนในชั้นไม่ทัน

24 ขั้นที่ 3 วางแผน แก้ปัญหา

25 การวางแผนแก้ปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ภูมิปัญญา กำหนดวิธีการ / เครื่องมือแก้ปัญหา อภิปราย ความรู้ สร้างเครื่องมือ ประสบการณ์ จัดทำแผนปฏิบัติ ( กิจกรรม ) ระดม ความคิด ของกลุ่มวิจัย กำหนดวิธีสังเกตผลและ วิเคราะห์ข้อมูล

26 ขั้นที่ 4-5 ปฏิบัติตามแผนและ สังเกตผล

27 การปฏิบัติตามแผน และสังเกตผล ผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ กลุ่มวิจัยเป็นที่ปรึกษา / ประชุมเป็นระยะ สังเกต / บันทึกข้อมูลทุก ขั้นตอน สังเกตทั้งกระบวนการและผล ที่เกิดขึ้น

28 ขั้นที่ 6-7 สรุปและสะท้อนผล

29 การสรุปและสะท้อนผล วิเคราะห์ผลจากการสังเกต สรุปผลการวิจัย กลุ่ม – ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ วิจัย – มีอุปสรรคอย่างไร – ควรปรับปรุงอะไรบ้าง – ได้องค์ความรู้ใหม่อะไรบ้าง ปรับปรุงแผนการปฏิบัติในรอบที่สอง

30 Thank you…


ดาวน์โหลด ppt Action Research Dr. Detkul Matavanukul [Ed.D] Surindra Rajabhat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google