งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
รูปแบบ บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

2 คำถามเดิม สรุปเรื่อง การหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) อาจารย์คะ หากเรานำแบบสอบถามไปสอบถามจริงแล้ว ปรากฏว่า ค่า แอลฟา ไม่ถึง 0.7 ล่ะคะจะทำยังไง คำตอบ - ค่า แอลฟาใช้สำหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปสอบถามจริง - แต่หลังจากนำแบบสอบถามไปถามจริงแล้ว เราจะไม่กลับมาพิจารณาค่า เอลฟาอีกแล้ว เพราะเราถือว่าเราผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยมาแล้วหากขั้นตอนทดสอบผ่านก็ถือว่าผ่าน - แต่ถ้าหากพบว่า มันน้อยมากในการเก็บแบบสอบถามจริง หากมีเงินทุนและเวลาพอและเป็นเรื่องสำคัญมากมาก แล้วเราอยากจะเก็บใหม่ก็ได้แล้วแต่ละกรณี

3 บทที่ 3 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.1.1 ประชากรที่ศึกษา 3.1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 1) กำหนดขนาดตัวอย่าง(จากตารางหรือใช้สูตร) (เนื่องจากเป็นการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งอาจารย์ให้เก็บเพียง 100 ตัวอย่างเท่านั้น) 2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบสอบถามมีอะไรบ้าง 3.2.2 และการหาคุณภาพเครื่องมือ - การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity) - การนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ - วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

4 บทที่ 3 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบาย 1 ย่อหน้า
เช่น การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ชุด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ (สถานที่)... 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล บอกว่าใช้สถิติอะไรในการวิจัยฉบับนี้ ใช้โปรแกรมอะไร

5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สอนวันที่ 01/09/2554


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google