งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบ บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย. คำถามเดิม อาจารย์คะ หากเรานำแบบสอบถามไปสอบถามจริง แล้ว ปรากฏว่า ค่า แอลฟา ไม่ถึง 0.7 ล่ะคะจะทำยังไง คำตอบ - ค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบ บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย. คำถามเดิม อาจารย์คะ หากเรานำแบบสอบถามไปสอบถามจริง แล้ว ปรากฏว่า ค่า แอลฟา ไม่ถึง 0.7 ล่ะคะจะทำยังไง คำตอบ - ค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบ บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

2 คำถามเดิม อาจารย์คะ หากเรานำแบบสอบถามไปสอบถามจริง แล้ว ปรากฏว่า ค่า แอลฟา ไม่ถึง 0.7 ล่ะคะจะทำยังไง คำตอบ - ค่า แอลฟาใช้สำหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของ เครื่องมือ ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวิจัยก่อนนำไปสอบถามจริง - แต่หลังจากนำแบบสอบถามไปถามจริงแล้ว เราจะไม่ กลับมาพิจารณาค่า เอลฟาอีกแล้ว เพราะเราถือว่าเรา ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย มาแล้วหากขั้นตอนทดสอบผ่านก็ถือว่าผ่าน - แต่ถ้าหากพบว่า มันน้อยมากในการเก็บแบบสอบถาม จริง หากมีเงินทุนและเวลาพอและเป็นเรื่องสำคัญมาก มาก แล้วเราอยากจะเก็บใหม่ก็ได้แล้วแต่ละกรณี สรุปเรื่อง การหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient)

3 บทที่ 3 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.1.1 ประชากรที่ศึกษา 3.1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 1) กำหนดขนาดตัวอย่าง ( จากตารางหรือใช้สูตร ) ( เนื่องจากเป็นการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งอาจารย์ให้เก็บเพียง 100 ตัวอย่างเท่านั้น ) 2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบสอบถามมีอะไรบ้าง 3.2.2 และการหาคุณภาพเครื่องมือ - การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity) - การนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ - วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

4 บทที่ 3 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบาย 1 ย่อหน้า เช่น การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บข้อมูลใช้ แบบสอบถามจำนวน 100 ชุด ดำเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ ( สถานที่ )... 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล บอกว่าใช้สถิติอะไรในการวิจัยฉบับนี้ ใช้ โปรแกรมอะไร

5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สอนวันที่ 01/09/2554


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบ บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย. คำถามเดิม อาจารย์คะ หากเรานำแบบสอบถามไปสอบถามจริง แล้ว ปรากฏว่า ค่า แอลฟา ไม่ถึง 0.7 ล่ะคะจะทำยังไง คำตอบ - ค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google