งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการนับโดยการบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการนับโดยการบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการนับโดยการบวก

2 หลักการบวก การหาวิธีการทำงานโดยใช้การ บวก จะใช้สำหรับการทำงานที่ ต้องแยกคิดเป็นกรณี เช่น มีที่จอดรถอยู่ 10 ช่อง มีรถเครื่อง อยู่ 2 คัน จงหาวิธีการจอดรถ เครื่องทั้งสองคันโดยห้ามจอด ติดกัน

3 หลักการบวก ในกรณีดังกล่าว ต้องแยกคิดเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 จอดคันแรกชิดริมทำได้ 2 วิธี และเว้น 1 ช่อง เหลือวิธีเลือกคันที่ 2 ได้อีก 3 วิธี ได้ 2 x 8 = 16 วิธี กรณีที่ 2 จอดคันแรกไม่ชิดริมทำได้ 8 วิธี จะเว้น 2 ช่อง เหลือวิธีเลือกคันที่ 2 อีก 7 วิธี ได้ 8 x 7 = 56 วิธี นำทั้งสองกรณีมาบวกกัน จะได้ 16+56 วิธี = 72

4 หลักการบวก พิจารณา จากตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูคณิตชาย 3 คนและหญิง 4 คนโดยในจำนวนนี้ มีครู 2 คนที่เป็นสามีภรรยาต้องไป ประชุมต่างจังหวัดพร้อมกันเท่านั้น โรงเรียนนี้จะมีวิธีส่งครู 2 คนชาย 1 คนหญิง 1 คนได้กี่วิธี

5 วิธีทำ การที่ครูไปประชุมมี 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 เป็นสามีภรรยาไปประชุม ได้ 1 วิธี กรณีที่ 2 ไม่เป็นสามีภรรยาไป ประชุมได้ 6 วิธี (3  2) ดังนั้น จำนวนวิธีส่งครูไปประชุม ต่างจังหวัด เท่ากับ 1+6 วิธี

6 กฎข้อ 3 ถ้าการทำงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยวิธีทำงาน 2 วิธี แต่ละ วิธีการทำงานไม่เกิดซ้ำซ้อนกัน งานอย่างแรกทำได้ n1 วิธี และ งานอย่างที่สองทำได้ n2 วิธี จำนวนวิธีที่จะทำงานนี้เท่ากับ n1 + n2 วิธี

7 ตัวอย่าง จำนวนเต็มบวกสามหลักมีกี่จำนวนที่หาร 5 ลงตัวและแต่ละหลักมีตัวเลขไม่ซ้ำกัน วิธีทำ จำนวนเต็มที่ลงท้ายด้วย 0 และจำนวน เต็มที่ลงท้ายด้วย 5 วิธีที่ 1 ตัวเลขในหลักหน่วยเป็น 0 มี 1 วิธี ตัวเลขในหลักร้อยเลือกได้ 9 วิธีคือ (1,2,3,4,5,6,7,8,9) ตัวเลขในหลักสิบเลือกได้ 8 วิธี ( ไม่ซ้ำกับ หลักหน่วยและร้อย ) ดังนั้น จำนวนเต็มบวกสามหลักที่ลงท้ายด้วย 0 มี 1  9  8=72 วิธี วิธีที่ 2 ตัวเลขในหลักหน่วยเป็น 5 มี 1 วิธี ตัวเลขในหลักร้อยเลือกได้ 8 วิธีคือ ( ไม่ใช่ เลข 0 และ 5) ตัวเลขในหลักสิบเลือกได้ 8 วิธี ( ไม่ซ้ำกับ หลักหน่วยและร้อย ) ดังนั้น จำนวนเต็มบวกสามหลักที่ลงท้ายด้วย 0 มี 1  8  8=64 วิธี เพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม 3 หลักที่ต้องการทั้งหมดมี 72+64=136 จำนวน

8 กฎข้อ 4 ถ้าการทำงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยวิธีทำงาน k วิธี แต่ละ วิธีการทำงานไม่เกิดซ้ำซ้อนกัน วิธีที่ 1 มีวิธีการทำงาน n1 วิธี วิธีที่ 2 มีวิธีการทำงาน n2 วิธี... วิธีที่ k มีวิธีการทำงาน nk วิธี ดังนั้นจำนวนวิธีที่จะทำงานนี้ เท่ากับ n1+n2+…+nk วิธี

9 ตัวอย่าง นายเว็บมีเพื่อน 4 คน คือ แดง เขียว ส้ม เหลือง ซึ่งเขามีสิทธิ์จะเชิญเพื่อนมาทานอาหารกี่ คนก็ได้ เขามีวิธีเชิญเพื่อนทั้งหมดกี่วิธี วิธีทำ วิธีที่ 1 เชิญเพื่อนหนึ่งคนมี 4 วิธี ( แดง ),( เขียว ),( ส้ม ),( เหลือง ) วิธีที่ 2 เชิญเพื่อนสองคนมี 6 วิธี ( แดง, เขียว ),( แดง, ส้ม ),( แดง, เหลือง ), ( เขียว, ส้ม ),( เขียว, เหลือง ),( ส้ม, เหลือง ) วิธีที่ 3 เชิญเพื่อนสามคนมี 4 วิธี ( แดง, เขียว, ส้ม ),( แดง, เขียว, เหลือง ), ( แดง, ส้ม, เหลือง ),( เขียว, ส้ม, เหลือง ) วิธีที่ 4 เชิญเพื่อนสี่คนมี 1 วิธี ( แดง, เขียว, ส้ม, เหลือง ) เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีการเชิญเพื่อนทั้งหมดมี 4+6+4+1=15 วิธี


ดาวน์โหลด ppt ค 32212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการนับโดยการบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google