งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rehabilitation In COPD. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด บทบาท หน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลัง กายที่ถูกต้อง และใช้วิธีทาง กายภาพบำบัดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rehabilitation In COPD. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด บทบาท หน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลัง กายที่ถูกต้อง และใช้วิธีทาง กายภาพบำบัดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rehabilitation In COPD

2 การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด บทบาท หน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลัง กายที่ถูกต้อง และใช้วิธีทาง กายภาพบำบัดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ทางเดินหายใจ และเพิ่มกำลัง กล้ามเนื้อ

3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด เป้าหมาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของการหายใจ เพื่อให้การถ่ายเทอากาศของปอดดี ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการไอ เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย และ เพิ่มคุณภาพชีวิต

4 การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด ตัวชี้วัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอดในผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยลดลง คิดเป็นจำนวน 60 % ผู้ป่วยมีความทนทานในการออก กำลังกายมากขึ้น จากการประเมิน โดยใช้ 6 MWT

5 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอดในผู้ป่วย การระบายเสมหะออกจากปอด ปรับปรุงลักษณะการหายใจให้ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ หายใจและการ เคลื่อนไหวของทรวงอกให้ดีขึ้น เพิ่มความทนทานในการออกกำลัง กาย

6 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด การระบายเสมหะออกจากปอด Positioning Percussion Huffing technique

7 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด การปรับปรุงลักษณะการหายใจให้ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ Breathing exercise (Diaphragm + Costal) ร่วมกับ Purse lip

8 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ หายใจและการ เคลื่อนไหวของทรวงอกให้ดีขึ้น Chest mobilization

9 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด ฝึกความทนทานในการออก กำลังกาย UE & LE exercise เริ่มจาก LE ก่อน Walking

10 Rehabilitation Program

11 ผู้ป่วยนอก (OPD) เริ่มจากการซักประวัติและตรวจ ประเมินร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพความทนทาน ของร่างกายโดย การทำ 6-MWT ( ผู้ป่วยที่สามารถ ทำการทดสอบได้ ) ให้ความรู้ร่วมกับการฝึกตาม โปรแกรม

12 ผู้ป่วยนอก (OPD)  Breathing exercise  Chest mobilization  Stretching exercise  UE & LE exercise HPG (1) – (4) + Walking

13 ผู้ป่วยใน (IPD) Day 1  เริ่มจากการ ตรวจประเมิน ร่างกาย  Huffing technique  Breathing exercise  Chest mobilization Day 2  ทบทวน Day 1  UE & LE exercise  Walking ( ถ้า เดินไหว )  Ward program

14 ชุมชน ส่งต่อผู้ป่วย Home health care เพื่อ ติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพของ ผู้ป่วย COPD ตาม Home program อย่าง ต่อเนื่อง

15 Thank you. For Your Attention

16 Huffing technique เป็นเทคนิคที่ระบายเสมหะอีกวิธี หนึ่งคล้ายกับการไอ แต่ใช้แรง น้อยกว่า โดยใช้แรงจาก กล้ามเนื้อกะบังลมเป็นตัวผลักให้ เสมหะออกมา ในช่วงหายใจ ออกแรง โดยขับเสมหะใน บริเวณหลอดลมแขนงใหญ่

17 Chest mobilization

18 Muscle strange

19 Postural drainage

20 Percussion การเคาะ (Percussion) ใช้อุ้งมือไม่ควร ใช้ฝ่ามือ โดยทำมือให้เป็นลักษณะคุ้ม นิ้วแต่ละนิ้วชิดกันที่เรียกว่า Cupped hand เคาะบริเวณทรวงอกส่วนที่ได้รับ การจัดท่า


ดาวน์โหลด ppt Rehabilitation In COPD. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด บทบาท หน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลัง กายที่ถูกต้อง และใช้วิธีทาง กายภาพบำบัดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google