งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rehabilitation In COPD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rehabilitation In COPD"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rehabilitation In COPD

2 การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
บทบาท หน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และใช้วิธีทางกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ

3 การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของการหายใจ เพื่อให้การถ่ายเทอากาศของปอดดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการไอ เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย และเพิ่มคุณภาพชีวิต

4 การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ตัวชี้วัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยลดลง คิดเป็นจำนวน 60 % ผู้ป่วยมีความทนทานในการออกกำลังกายมากขึ้น จากการประเมินโดยใช้ 6 MWT

5 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย
การระบายเสมหะออกจากปอด ปรับปรุงลักษณะการหายใจให้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจและการ เคลื่อนไหวของทรวงอกให้ดีขึ้น เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย

6 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
การระบายเสมหะออกจากปอด Positioning Percussion Huffing technique

7 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
การปรับปรุงลักษณะการหายใจให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ Breathing exercise (Diaphragm + Costal) ร่วมกับ Purse lip

8 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจและการ เคลื่อนไหวของทรวงอกให้ดีขึ้น Chest mobilization

9 วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ฝึกความทนทานในการออกกำลังกาย UE & LE exercise เริ่มจาก LE ก่อน Walking

10 Rehabilitation Program

11 ผู้ป่วยนอก (OPD) เริ่มจากการซักประวัติและตรวจประเมินร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพความทนทานของร่างกายโดย การทำ 6-MWT (ผู้ป่วยที่สามารถทำการทดสอบได้) ให้ความรู้ร่วมกับการฝึกตามโปรแกรม

12 ผู้ป่วยนอก (OPD) Breathing exercise Chest mobilization
Stretching exercise UE & LE exercise HPG (1) – (4) + Walking

13 ผู้ป่วยใน (IPD) Day 1 Day 2 ทบทวน Day 1 UE & LE exercise
เริ่มจากการตรวจประเมินร่างกาย Huffing technique Breathing exercise Chest mobilization Day 2 ทบทวน Day 1 UE & LE exercise Walking (ถ้าเดินไหว) Ward program

14 ชุมชน ส่งต่อผู้ป่วย Home health care เพื่อ
ติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย COPD ตาม Home program อย่างต่อเนื่อง

15 Thank you. For Your Attention

16 Huffing technique เป็นเทคนิคที่ระบายเสมหะอีกวิธีหนึ่งคล้ายกับการไอ แต่ใช้แรงน้อยกว่า โดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อกะบังลมเป็นตัวผลักให้เสมหะออกมา ในช่วงหายใจออกแรง โดยขับเสมหะในบริเวณหลอดลมแขนงใหญ่

17 Chest mobilization

18 Muscle strange

19 Postural drainage

20 Percussion การเคาะ(Percussion) ใช้อุ้งมือไม่ควรใช้ฝ่ามือ โดยทำมือให้เป็นลักษณะคุ้มนิ้วแต่ละนิ้วชิดกันที่เรียกว่า Cupped hand เคาะบริเวณทรวงอกส่วนที่ได้รับการจัดท่า


ดาวน์โหลด ppt Rehabilitation In COPD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google