งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณไอโอดีนใน เกลือบริโภค โดย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณไอโอดีนใน เกลือบริโภค โดย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณไอโอดีนใน เกลือบริโภค โดย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

2 2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ไอโอดีนในเกลือบริโภค I Reader I kit

3 3 ชุดทดสอบ I-Kit เมื่อหยดน้ำยาสำเร็จรูปลงบนเกลือที่มีไอโอเดตจะเกิดเป็นตะกอนสีน้ำเงิน ซึ่งความเข้มข้นของสีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดตที่มี โดยเทียบสีของ ตัวอย่างกับแผ่นสีมาตรฐาน อ่านค่าเป็นช่วงความเข้ม (ppm) หลักการ

4 4 ชุดทดสอบ I-Kit ข้อดี ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด - ใช้ง่าย - ให้ผลรวดเร็ว - ราคาถูก ( 1 บาท / ตัวอย่าง ) - เหมาะกับภาคสนาม - วัดผลได้โดยประมาณ - วัดผลได้สูงที่สุด 50 ppm - ความสามารถของสายตาผู้ ทดสอบ

5 5 ชุดทดสอบ I-Kit อุปกรณ์ และสารเคมี - ช้อนตักเกลือมาตรฐาน - แผ่นพลาสติกสีขาว - น้ำยา I-Kit

6 6 การใช้ I-KIT หาปริมาณ ไอโอดีนในเกลือ 1. ตักเกลือ 1 ช้อน เทลง บนแผ่นพลาสติก 2. เทน้ำยา 3 หยด ลงบนเกลือ 1 2 X ห้ามใช้จานสี หรืออุปกรณ์ ดัดแปลงอื่นๆ

7 7 3. คนให้เป็นวงขนาดเท่าฝา ขวดน้ำยาทดสอบ 4. เทียบสีกับแถบสีบนกล่อง การใช้ I-KIT หาปริมาณ ไอโอดีนในเกลือ 3 4

8 8 การอ่านผล อ่านค่าไอโอเดตจากแถบสีมาตรฐาน ค่าที่ได้เป็นช่วง เช่น 0-5, 5-15, 15-30, 30-50

9 9 การใช้ I-KIT หาปริมาณ ไอโอดีนในเกลือ ข้อควรระวัง !!  ก่อนทำการทดสอบให้ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบทุกครั้ง  ให้ใช้อุปกรณ์ในชุดทดสอบเท่านั้น

10 10 ชุดทดสอบ I- Reader เมื่อหยดน้ำยาสำเร็จรูปลงบนเกลือที่มีไอโอเดตจะเกิดเป็นตะกอนสีน้ำเงิน ซึ่งความเข้มข้นของสีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดตที่มี แล้วตรวจวัด ด้วยเครื่อง I-Reader ใช้หลักการของสเปคโตรโฟโตมิเตอร์วัดความสามารถ การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร โดย I-Reader จะคำนวณ ผลและแสดงเป็นตัวเลข (ppm) หลักการ

11 11 ชุดทดสอบ I- Reader ข้อดี ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด - สามารถอ่านค่าเป็นตัวเลขได้ - ใช้ได้ทั้งภาคสนาม และห้อง lab - ความสามารถในการ วัดปริมาณไอโอดีนไม่ เกิน 100 ppm

12 12 ชุดทดสอบ I- Reader อุปกรณ์ และสารเคมี 1. เครื่อง I-Reader 2. น้ำยา I-Reagent 3. ช้อนตักเกลือมาตรฐาน 4. เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ( ถ้ามี ) 5. หลอดทดลองขนาด 1.3x10 เซนติเมตร 6. ตระแกรงวางหลอดทดลอง 7.Dropper ขนาด 1.5 ml. 8. บีกเกอร์ 9. น้ำกลั่น

13 13 ชุดทดสอบ I- Reader วิธีการใช้เครื่อง I-Reader 1. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่อง 2. ใส่หลอด Blank ( น้ำกลั่น 3 ml) ลงในช่องใส่หลอด แล้วกดเลข 2 เพื่อตั้งค่า Blank 3. นำหลอด Blank ออกใส่หลอดตัวอย่าง ที่ต้องการวัดลงไป แล้วกดเลข 1 4. ปรากฏค่าความเข้มข้นของไอโอดีน (ppm)

14 14 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ด้วย I- Reader เติมน้ำยา I-Reagent 3 ml แล้วเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที นำหลอดทดลองใส่ลงในเครื่อง I-Reader ทำการวัดค่า อ่านผล ตักเกลือด้วยช้อน มาตรฐานแล้วเติมน้ำกลั่น 0.5 ml ลงในหลอด ทดลองเขย่าให้ละลายจน หมด ชั่งเกลือ 10 g + น้ำกลั่น 50 ml ใส่ขวดรูปชมพู่ เขย่าให้ละลายจนหมด แล้วดูดสารละลายเกลือ 0.5 ml ใส่หลอดทดลอง 1 2

15 15 การสุ่มตัวอย่างเกลือใน บรรจุภัณฑ์ 1. เทเกลือใส่ถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 2. เขย่าให้เกลือให้ผสมกัน 3. ตัดถุงออกให้เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า 4. ทำการสุ่ม 3 จุดดังรูป

16 16 การตักเกลือด้วย ช้อนมาตรฐาน  เกลือเม็ดละเอียด ให้ตักเกลือ ให้พอดีขอบช้อน และปาดส่วนที่เหลือทิ้ง  เกลือเม็ดฟู ให้อัดเกลือในช้อน ให้แน่นพอดีขอบ ช้อน และปาดส่วนที่เหลือทิ้ง  เกลือเม็ดใหญ่ ให้เตรียม ตัวอย่างโดยการชั่งเกลือ

17 17 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณไอโอดีนใน เกลือบริโภค โดย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google