งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล

2 การพูดเพื่อเสนอข้อมูล / ความรู้ / ความเห็น / ความต้องการ 1 บุคลิกของผู้นำเสนอ 2 เทคนิคการนำเสนอ 3 ศิลปะในการนำเสนอ ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ดังนี้

3 บุคลิกของผู้นำเสนอ 1 แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อยเหมาะสม 2 การวางตัวเหมาะสมนอบน้อม / เป็นมิตร / กันเอง 3 น้ำเสียงดีกังวาน นุ่มนวล พูดดังฟังชัด มีจังหวะ 4 มีศิลปะในการพูดพูด จริงใจ กระตือรือร้นในการพูด 5 มีอารมณ์ดีแจ่มใส เบิกบาน มีอารมณ์ขัน 6 มีประสาทแข็งไม่เกรงกลัว ไม่ลุกลน 7 มีใจเข้มแข็งเชื่อมั่นในตนเอง ใจมั่นคง 8 มีคุณวุฒิมีความรู้ มีความคิด มีเหตุผล 9 มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตอบคำถามได้ดี

4 เทคนิคการนำเสนอ 1 วิธีการนำเสนอที่เหมาะสม 2 ใช้เครื่องช่วย 3 ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม 4 ให้ผู้ฟังมีโอกาสซักถาม 5 สรุปทบทวน การนำเสนอเรื่องที่ดีมีประสิทธิภาพ

5 การนำเสนอด้วยการพูด ส่วนเริ่มเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนจบเรื่อง ลำดับขั้นตอนการนำเสนอด้วยการพูด

6 ลีลาการพูด เพื่อนำเสนอเรื่อง @ พูดในลีลาสนทนา @ พูดด้วยความรู้สึกจริงใจ @ พูดดังพอฟังชัด มีจังหวะ @ หยุด ก่อนและหลัง คำพูดที่สำคัญ @ ไม่ใช้เสียงระดับเดียวกันตลอด @ ต้องไม่พูดล่วงเกินผู้ฟัง @ ไม่พูดให้ผู้ฟังเบื่อ เกลียด โกธร

7 การวางเค้าโครงนำเสนอ “บรรยายสรุปกิจการของหน่วยงาน” 1 แสดงความยินดีและเป็นเกียรติ 2 ชี้แจงประวัติความเป็นมา 3 ชี้แจงภารกิจ 4 ชี้แจงผลงาน 5 ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน 6 เสนอความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน 7 ตั้งความหวังที่จะได้รับการสนับสนุน 8 สรุปและลงท้าย

8 ศิลปะในการนำเสนอ สนใจในการนำเสนอ เข้าใจในเรื่องที่นำเสนอ เชื่อถือในการนำเสนอ การนำเสนอเรื่องด้วยวิธีการพูดจะประสบความสำเร็จ ได้ผล บรรลุจุดมุ่งหมาย ต่อเมื่อผู้ฟัง

9 เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอข้อมูล : ศิลปะ จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้ฟัง 1 สนใจผู้นำเสนอ5 เข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ 2 สนใจฟัง6 เข้าใจในจุดมุ่งหมายที่นำเสนอ 3 สนใจเรื่องที่เสนอ7 เชื่อถือผู้นำเสนอ 4 เข้าใจในภาษาที่พูด8 เชื่อถือเรื่องที่นำเสนอ 9 เชื่อถือเหตุผลประกอบข้อเสนอ

10 1. สนใจผู้นำเสนอ ก. แต่งกายให้เหมาะสม ข. วางท่าทางให้เหมาะสม ค. ทำตัวเป็นมิตร สร้างบุคลิกภาพของผู้นำเสนอให้น่าศรัทธา

11 2. สนใจฟัง เปลี่ยนทัศนคติผู้ฟังไปในทางที่ดี เร้าให้ผู้ฟังตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ทำให้ผู้ฟัง เบื่อ เกลียด โกธร

12 การเร้าให้ผู้ฟังตื่นตัว กิริยา ท่าทาง ที่เหมาะสม น้ำเสียงที่น่าฟัง : พูดชัดถ้อยชัดคำ มีหนัก-เบา ทิ้งช่องว่าง แทรกสิ่งชวนตื่นเต้น ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม

13 การพูดที่ทำให้เกลียด คือ พูดนานเกินไป พูดซ้ำซาก อ่านจากข้อความที่เขียนมา การพูดที่ทำให้น่าเบื่อ คือ อวดเก่ง อวดดี ยกตนข่มท่าน การพูดที่ทำให้โกธร คือ จี้ปมด้อย ตอบโต้รุนแรง ยั่วเย้า ล่วงเกิน

14 3. สนใจในเรื่องที่เสนอ ชี้ให้เห็นประโยชน์ ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนมีส่วนได้เสีย ให้ผู้ฟังใช้ความคิดตามไปด้วย ฯลฯ

15 4. เข้าใจในภาษาที่พูด ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟังให้ฟังรู้เรื่อง พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ : เสียงดังฟังชัด นิ่มนวล เน้นจุดสำคัญ พูดไม่ช้า-เร็วเกินไป เว้นระยะ ใช้ภาพหรือตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย พูดให้เข้าเรื่อง พูดให้เข้าใจง่าย พูดให้เข้าใจตรงกัน

16 5. เข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ ปรับระดับเรื่องให้เข้ากับระดับของผู้ฟัง สรุปทบทวนในสาระสำคัญ ประเมินผลการนำเสนอ - สังเกตอากัปกิริยา - ให้ซักถาม - ซักถามผู้ฟัง

17 6. เข้าใจในจุดมุ่งหมายที่นำเสนอ เกริ่นให้ทราบจุดมุ่งหมายที่นำเสนอ สรุปลงท้ายให้ทราบจุดมุ่งหมาย พูดนำไปสู่จุดมุ่งหมาย - ไม่พูดนอกเรื่อง - ไม่พูดในทางที่ขัดกับจุดมุ่งหมาย - ไม่พูดหลงทางจนจบลงสู่จุดมุ่งหมายไม่ได้

18 7. เชื่อถือผู้นำเสนอ สร้างบุคลิกภาพของผู้นำเสนอให้น่าเชื่อถือ พูดให้น่าฟัง : ใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้สัญญา

19 8. เชื่อถือเรื่องที่นำเสนอ เป็นจริง: อ้างกฏหมาย ประสบการณ์ เป็นประโยชน์: ได้ผลคุ้มค่า คือ..... เป็นไปได้ : มีทางสำเร็จ เรื่องที่นำเสนอนั้น

20 9. เชื่อถือเหตุผลประกอบข้อเสนอ อ้างตำรา อ้างผลงานวิจัย อ้างสุภาษิต อ้างตัวอย่างที่เคยมีมาแล้ว อ้างหลักวิชา อ้างความเห็นของบุคคลสำคัญ ฯลฯ

21 ปัญหา : การนำเสนอหน้าชั้น 1 การทักทายทักแล้วไม่มอง ไม่แนะนำตนเอง 2 การมองมองแต่อาจารย์ 3 การออกตัวขึ้นเขียง สั่นไปหมดแล้ว 4 การรายงานท่อง หรือ ก้มหน้าอ่าน ๆ 5 เอกสารพิมพ์ผิด สลับข้อ สลับหน้า สำนวน การเขียน ความตั้งใจทำ

22 ปัญหา : การนำเสนอหน้าชั้น 6 การแต่งกายไม่เรียบร้อย 7 แผ่นใสเขียนเหมือนเขียนรายงาน ใช้นิ้วชี้ 8 ไม่มีโครงเรื่องคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป 9 บุคลิกภาพต้องมีมาด ดูดี

23 ทิ้งท้าย : การนำเสนอเรื่องด้วยวาจา ต้องให้เกียรติแก่ผู้ฟัง ไม่ทะเลาะกับผู้ฟัง ไม่แสดงกิริยาไม่พอใจ หรือหงุดหงิด ไม่พูดสองแง่สองง่าม ไม่พูดให้กระทบปมด้อยของผู้ฟัง ไม่พูดแข่งกับการปรบมือ หรือเสียงหัวเราะ

24 กฏทองคำ : จงปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่คุณไม่อยากให้ ใครปฏิบัติเช่นนั้นต่อคุณ วิธีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นคือ พยายามเตือนเขาทางอ้อม ถ้าต้องการจูงใจคนให้คล้อยตามแนวคิดของคุณ : จง เห็นอกเห็นใจในความคิดและความปรารถนาของผู้อื่น หลักสำคัญที่สุดตามธรรมชาติมนุษย์คือ กระหายได้รับ การยกย่อง

25 กิจกรรมฝึกพูด : คนละ 3-5 นาที ก. หัวข้อเรื่องที่จะพูดข. หัวข้อที่ควรวิจารณ์ 1 งานอดิเรก1 การปรากฏตัวและเริ่มเรื่อง 2 ความสามารถพิเศษ2 การใช้เสียง 3 เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว3 การใช้ถ้อยคำ ภาษา 4 เรื่องชีวิตที่ประทับใจที่สุด4 การใช้ท่าทาง 5 สิ่งที่อยากได้มากที่สุดในชีวิต5 การใช้สายตา 6 เรื่องที่โน้มน้าว / ชักจูงให้ปฏิบัติตาม6 เนื้อหาสาระ 7 การสรุป


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google