งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน คุณภาพรอบ ๓ จุดคิด..... จุดยืน..... จุดเดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พร รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน คุณภาพรอบ ๓ จุดคิด..... จุดยืน..... จุดเดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พร รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน คุณภาพรอบ ๓ จุดคิด..... จุดยืน..... จุดเดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พร รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Rama garden กรุงเทพ

2 ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. คุณภาพ คืออะไร.... มีหรือไม่... อยู่หนใด... คืออะไร.... มีหรือไม่... อยู่หนใด...

3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ สอง ข้อมูล พ. ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ สังกัด ระดับปฐมวัยระดับประถม-มัธยมรวม รับรองไม่รับรองรับรองไม่รับรอง สพฐ. ๒๐,๘๙๘ ๘๑.๐๕% ๔,๘๘๕ ๑๘.๙๕% ๒๓,๗๙๑ ๘๑.๘๒% ๕,๒๘๕ ๑๘.๑๘% ๒๙,๐๘๑ เอกชน ๒,๐๖๘ ๘๘.๓๔% ๒๗๓ ๑๑.๖๖% ๑,๕๒๙ ๘๘.๒๘% ๒๐๓ ๑๑.๗๒% ๒,๖๐๐ ท้องถิ่น ๔๕๐ ๙๒.๕๙% ๓๖ ๗.๔๑% ๔๖๑ ๘๗.๙๘% ๖๓ ๑๒.๐๒% ๕๓๔ กทม. ๔๐๘ ๙๔.๘๘% ๒๒ ๕.๑๒% ๔๑๗ ๙๕.๘๖% ๑๘ ๔.๑๔% ๔๓๕ รร.สาธิต ๒๓ ๙๕.๘๓% ๑ ๔.๑๗% ๓๒ ๙๖.๙๗% ๑ ๓.๑๓% ๓๘ พุทธศาสนา --๙ ๘๑.๘๒% ๒ ๑๘.๑๘% ๑๑ ตชด. -๑ ๑๐๐.๐๐% -๑ ๑๐๐.๐๐% ๑ รวม ๒๓,๘๔๗ ๘๒.๐๕% ๕,๒๑๘ ๑๗.๙๕% ๒๖,๒๓๙ ๘๒.๔๘% ๕,๕๗๓ ๑๗.๕๒% ๓๒,๗๐๐

4 ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

5 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ : คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ปรัชญา : ปรัชญา : การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เป้าหมายระยะยาว : เป้าหมายระยะยาว : ภายในปี ๒๕๖๑ มีการ ปฏิรูปการศึกษาและ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก สามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการ บริหารและจัดการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน คุณภาพรอบ ๓ จุดคิด..... จุดยืน..... จุดเดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พร รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google