งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือ การรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับ สถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือ การรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับ สถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือ การรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับ สถานศึกษา http://www.stabdb.com/school/

2 1. เข้าเว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับ สถานศึกษา http://www.stabdb.com/school/ 2. คลิกเลือก สำหรับโรงเรียน

3 3. ใส่รหัสผู้ใช้งาน ในช่อง Username และ Password ตัวอย่าง โรงเรียนบ้านเปล รหัสผู้ใช้ คือ 240025 กรอก Password เหมือนกัน คือ 240025 4. คลิกเลือก เข้าสู่ระบบ

4 5. คลิกเลือก แสดงรายการตัวชี้วัด คำอธิบาย มิติที่ 1 มี 4 รายการตัวชี้วัด (1.17- 1.20) ช่อง ผลการปฏิบัติ คลิกเลือก ปฏิบัติ

5 ช่อง ข้อมูลสนับสนุน คลิกไอคอน เพื่อพิมพ์ คำอธิบายเพิ่มเติม ในช่องระบุข้อมูลสนับสนุน และสามารถแนบไฟล์ โครงการหรือกิจกรรมที่ช่อง เอกสารแนบ ( ถ้า เอกสารแนบมีมากให้ทำการ Zip ข้อมูล ) คลิกไอคอน เพื่อดูคำอธิบายตัวชี้วัด แต่ละข้อ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าลืมคลิก บันทึกข้อมูล

6 คำอธิบาย มิติที่ 2 สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอน ป.1- ป.6 ต้องรายงานตัวชี้วัด 42 ตัวชี้วัด (2.1.01-2.2.21) สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอน ป.1- ม.3 ต้องรายงานตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัด (2.1.01-2.3.18) คำอธิบาย ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ 2.1.01 ร้อยละของผู้เรียน ชั้น ป.1 ที่อ่านออก เป้าหมาย หมายถึง จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดของโรงเรียน ผลงานที่ได้ หมายถึง จำนวนนักเรียน ชั้นป.1 ที่อ่านออก มี ความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำ พื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ ( จากบัญชีคำพื้นฐานชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ ) ร้อยละ เมื่อใส่เป้าหมายและผลงานที่ได้ ตารางจะทำการคำนวณ ผลให้ ข้อมูลสนับสนุน ในกรณีที่เด็กอ่านไม่ออก มีข้อมูลสนับสนุน เช่น เป็นเด็กพิเศษ

7 สำหรับข้อสอบ เครื่องมือที่ สพฐ. สร้างขึ้น ณ ขณะนี้มีเพียง 1 ฉบับเท่านั้น และ เป็นการวัดเมื่อสิ้นสุดแต่ละระดับชั้น ไม่ใช่การวัดในภาคเรียนที่ 1 เพราะในแบบประเมินมีเนื้อหา ของภาคเรียนที่ 2 ด้วย ดังนั้นให้โรงเรียน ใช้แบบทดสอบของสถานศึกษาก่อน ในภาค เรียนที่ 1 ส่วนการเผยแพร่ในช่วงนี้ เป็นเพราะต้องการให้โรงเรียนได้ฝึกดาวโหลด และทราบแนวทาง ของข้อสอบก่อน หมายเหตุ สพฐ. อยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือให้กับทุกตัวชี้วัด แต่ตัวชี้วัดอื่นที่ไม่มีเพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ กรณีไม่สามารถรายงานข้อมูลระบบออนไลน์ได้ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ศน. ดลพรรณ โทร 089-7344766


ดาวน์โหลด ppt คู่มือ การรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับ สถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google