งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิทินการจัดทำจุดเน้น 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 กรมควบคุมโรค 1 เวลากิจกรรมผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome มี.ค – เม.ย. 56 1.ประชุม 4 ภาค จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิทินการจัดทำจุดเน้น 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 กรมควบคุมโรค 1 เวลากิจกรรมผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome มี.ค – เม.ย. 56 1.ประชุม 4 ภาค จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินการจัดทำจุดเน้น 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 กรมควบคุมโรค 1 เวลากิจกรรมผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome มี.ค – เม.ย. 56 1.ประชุม 4 ภาค จัดทำ ร่าง จุดเน้นและมาตรการลดโรค และภัยสุขภาพ 5 ปี ระดับเขต ทุกกลุ่มของ สคร. ภาพรวมจุดเน้น มาตรการลดโรค และภัยสุขภาพ 5 ปี ระดับเขต 7 พ.ค. 562. Work shop จัดทำคำจำกัดความ การจัดทำแผนกพร./ กองแผนคำจำกัดความ การจัดทำแผน คร. 14 - 15 พ.ค. 56 3. ประชุมจัดทำ ร่าง จุดเน้นและมาตรการ ลดโรคระดับประเทศ ด้วยกระบวนการ PA ทุกกลุ่มของ สำนักฯ / สถาบัน ร่าง1 จุดเน้น มาตรการ ลดโรคระดับประเทศ 27 พ.ค. 564. ประชุมผู้บริหาร/ผู้ทรงฯ ให้ความเห็นชอบ ร่าง ภาพรวมผู้บริหาร/ผู้ทรงฯ จุดเน้น มาตรการ ลดโรคระดับประเทศ 6 มิ.ย. 565. ประชุมกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดจุดเน้น มาตรการ 5 ปี ผู้เชี่ยวชาญภายใน/ นอกกรมฯ เป้าหมายตัวชี้วัดจุดเน้น มาตรการ 5 ปี 7 มิ.ย.566. ประชุมซักซ้อมจัดทำ ร่าง กรอบการจัดทำแผนฯ 57 ผู้บริหาร/ผู้ทรงฯ/ กองแผน กรอบการจัดทำแผนฯ 57 13 - 14 มิ.ย. 56 7. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2556 และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 57 ผู้บริหาร/ ฝ่ายแผน/ หัวหน้ากลุ่ม ทุกหน่วยงาน แผนฯ 57 คร สู่ เป้าหมายการลดโรค และวิสัยทัศน์ กรม ก.ย. 568. วิเคราะห์/ กลั่นกรองโครงการ อนุมัติแผนฯ 57ผู้ทรงฯ/กองแผนงาน ต.ค 569. เริ่มดำเนินการแผนปฏิบัติการ 2557ทุกหน่วยงาน ข้อมูล ณ 7 พ.ค. 56 Evidence Based

2 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี กรมควบคุมโรค 1.ยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง กรมควบคุมโรค สถานการณ์แนวโน้ม ทรัพยากร 2.เป้าหมายผลกระทบรายปี เช่น ลดอัตราป่วย ตาย..... ภาพรวม และ รายเขตบริการ 12 เขต 3.พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย เสี่ยง สูง กลาง ต่ำ 4.มาตรการ และเป้าหมายรายปี 5.กิจกรรม งบประมาณ เวลา ผลต่อมาตรการ (แผนปฏิบัติการประจำปี) 2 Evidence Based & focus

3 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี กรมควบคุมโรค 1.ยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง กรมควบคุมโรค สถานการณ์และแนวโน้ม สมรรถนะ 3 เป้าหมายผลกระทบหน่วย งานค่าเป้าหมายรายปี 5758596061 อัตรป่วยลดลง กรม R1 R2 R3 เป้าหมายมาตรการหน่วย งานค่าเป้าหมายรายปี 5758596061 มาตรการ/ กิจกรรม แผนประจำปี (งาน เงิน ผลรายปี) กรม R1 R2 R3

4 ขอบคุณค่ะ 4


ดาวน์โหลด ppt ปฏิทินการจัดทำจุดเน้น 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 กรมควบคุมโรค 1 เวลากิจกรรมผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome มี.ค – เม.ย. 56 1.ประชุม 4 ภาค จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google