งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ 7 พ.ค. 56 เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ 7 พ.ค. 56 เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินการจัดทำจุดเน้น 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 กรมควบคุมโรค
ข้อมูล ณ 7 พ.ค. 56 เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome มี.ค – เม.ย. 56 ประชุม 4 ภาค จัดทำ ร่าง จุดเน้นและมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ 5 ปี ระดับเขต ทุกกลุ่มของ สคร. ภาพรวมจุดเน้น มาตรการลดโรค และภัยสุขภาพ 5 ปี ระดับเขต 7 พ.ค. 56 2. Work shop จัดทำคำจำกัดความ การจัดทำแผน กพร./ กองแผน คำจำกัดความ การจัดทำแผน คร. พ.ค. 56 3. ประชุมจัดทำ ร่าง จุดเน้นและมาตรการ ลดโรคระดับประเทศ ด้วยกระบวนการ PA ทุกกลุ่มของ สำนักฯ / สถาบัน ร่าง1 จุดเน้น มาตรการ ลดโรคระดับประเทศ 27 พ.ค. 56 4. ประชุมผู้บริหาร/ผู้ทรงฯ ให้ความเห็นชอบ ร่าง ภาพรวม ผู้บริหาร/ผู้ทรงฯ จุดเน้น มาตรการ ลดโรคระดับประเทศ 6 มิ.ย. 56 5. ประชุมกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดจุดเน้น มาตรการ 5 ปี ผู้เชี่ยวชาญภายใน/ นอกกรมฯ เป้าหมายตัวชี้วัดจุดเน้น มาตรการ 5 ปี 7 มิ.ย.56 6. ประชุมซักซ้อมจัดทำ ร่าง กรอบการจัดทำแผนฯ 57 ผู้บริหาร/ผู้ทรงฯ/ กองแผน กรอบการจัดทำแผนฯ 57 มิ.ย. 56 7. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ เดือน ปี 2556 และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 57 ผู้บริหาร/ ฝ่ายแผน/ หัวหน้ากลุ่ม ทุกหน่วยงาน แผนฯ 57 คร สู่ เป้าหมายการลดโรค และวิสัยทัศน์ กรม ก.ย. 56 8. วิเคราะห์/ กลั่นกรองโครงการ อนุมัติแผนฯ 57 ผู้ทรงฯ/กองแผนงาน ต.ค 56 9. เริ่มดำเนินการแผนปฏิบัติการ 2557 ทุกหน่วยงาน Evidence Based

2 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี กรมควบคุมโรค
กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี กรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง กรมควบคุมโรค สถานการณ์แนวโน้ม ทรัพยากร เป้าหมายผลกระทบรายปี เช่น ลดอัตราป่วย ตาย ภาพรวม และ รายเขตบริการ 12 เขต พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย เสี่ยง สูง กลาง ต่ำ มาตรการ และเป้าหมายรายปี กิจกรรม งบประมาณ เวลา ผลต่อมาตรการ (แผนปฏิบัติการประจำปี) Evidence Based & focus

3 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี กรมควบคุมโรค
กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี กรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง กรมควบคุมโรค สถานการณ์และแนวโน้ม สมรรถนะ เป้าหมายผลกระทบ หน่วย งาน ค่าเป้าหมายรายปี 57 58 59 60 61 อัตรป่วยลดลง กรม R1 R2 R3 เป้าหมายมาตรการ หน่วย งาน ค่าเป้าหมายรายปี 57 58 59 60 61 มาตรการ/ กิจกรรม แผนประจำปี (งาน เงิน ผลรายปี) กรม R1 R2 R3

4 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ 7 พ.ค. 56 เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง Output/Outcome

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google