งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้และหลักปฏิบัติ ของพิธีกร โดย สุทธิเชษฐ บุตรสุวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้และหลักปฏิบัติ ของพิธีกร โดย สุทธิเชษฐ บุตรสุวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้และหลักปฏิบัติ ของพิธีกร โดย สุทธิเชษฐ บุตรสุวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

2 ความรู้เบื้องต้น สำหรับพิธีกร พิธี พิธี คือ งานที่จัดขึ้นตามลัทธิ ความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบอย่าง กำหนดการ 2

3 พิธีกร ผู้ดำเนินงานในพิธี ผู้ดำเนิน รายการ มี 2 ประเภท 1. พิธีกรทางศาสนา ( ศาสน พิธีกร ) คือ ผู้ดำเนินการในพิธี ทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธี ทำบุญต่างๆ 2. พิธีกรทั่วไป คือผู้ดำเนินการใน พิธีต่างๆ เช่น พิธีเปิดป้าย อาคาร พิธีเปิดการประชุม 3

4 พิธีมี 4 หมวด ( พระพุทธศาสนา ) 1. กุศลพิธี คือ พิธีเกี่ยวกับอบรม ความดี เช่น รักษาศีลฟังธรรม 2. บุญพิธี คือ พิธีทำบุญ ในงาน มงคลและอวมงคล 3. ทานพิธี คือ การถวายทาน บริจาค ทาน 4. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ด อื่นๆ เช่น การประเคน แสดงความเคารพ 4

5 โอวาทปาติโมกข์ มาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. อบรมกุศลให้ถึงพร้อม 3. ทำจิตใจให้ ผ่องแผ้ว 5

6 บุญกิริยา 1. ทาน คือ การบริจาคพัสดุของ ตนให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ให้สงบเรียบร้อย 3. ภาวนา คือ การอบรมจิตใจให้ ผ่องใสในทางกุศล 6

7 บทบาทและความสำเร็จของ พิธีกร 1. เตรียมงาน 1.1 เตรียมเฉพาะบนเวที กำกับพิธี การบนเวทีให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยศึกษารายละเอียด ของงานผู้เกี่ยวข้อง ลำดับพิธี การ 1.2 เตรียมทั้งหมด คือ ก่อนงาน บนเวที สรุปงาน 7

8 2. หน้าที่บนเวที / ในพิธีการ 2.1 ศึกษากำหนดการ 2.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 2.3 ซักซ้อมในบางกรณี เช่น การ จุดเทียน 2.4 สำรวจความเรียบร้อยของตน ทั้ง กาย วาจา ใจ 2.5 มีกำหนดการ / สรุปขั้นตอนใน พิธีการพูด 8

9 3. บทบาทขณะทำหน้าที่ 3.1 คำปฏิสันถาร 3.2 การกล่าวนำเพื่อเริ่มพิธีการ 3.3 การเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงชื่อ ตำแหน่ง 3.4 ศิลปะการแนะนำบุคคล 3.5 การขอบคุณ 3.6 การสรุป 9

10 สรุป อาจารย์ ทองสุข มันตาทร สรุปว่า หัวใจของพิธีกร มี 4 ข้อคือ 1. การเตรียมการ 2. การประสานงาน 3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 4. มีการประเมินผลเพื่อ แก้ไขข้อบกพร่อง 10

11 หลักการพูดของพิธีกร อาจารย์อำนวย จั่นเงิน ได้ให้ทฤษฎี 3 สบายไว้ดังนี้ 1. ฟังสบายหู 1.1 ภาษา เป็นวจีสุจริต ถูกตามหลัก ภาษาเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน พิธี 1.2 เสียงใช้เสียงแท้กลางๆไม่เบาหรือ ดังเกินไป เสียงสูงต่ำ สั้นยาว เหมาะ กับเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการณ์ 1.3 จังหวะการพูด ไม่ช้าหรือเร็ว เกินไปมีจังหวะชัดเจน 11

12 2. ดูสบายตา 2.1 บุคลิกภาพ การแต่งกาย แสดงออก กระฉับกระเฉงยิ้มแย้ม แจ่มใส 2.2 การทักทายที่ประชุม ถูกต้อง ชัดเจน 2.3 มีศิลปะการแสดงออก ท่วงที วาจา ท่าทางการ เคลื่อนไหว สีหน้า ดวงตา น่า ฟัง พูดคล่อง ชัดเจน มีสาระไม่น่าเบื่อ 12

13 3. พาสบายใจ 3.1 มีสาระตามขั้นตอนตั้งแต่ ต้นจนจบ 3.2 จัดระเบียบความคิด เนื้อ เรื่องโครงสร้าง การพูด เหมาะสมกับ เวลา 3.3 สรุปได้อย่างเหมาะสม 13

14 สรุป ฟังสบายหู คำนึงถึงภาษาถ้อยคำ เสียง จังหวะการพูด ดูสบายตา คำนึงถึงบุคลิกภาพ และศิลปะการ แสดงออก พาสบายใจ มีการจัดระเบียบ ความคิดโดยสร้าง การพูดได้เนื้อหาสาระ ครบถ้วน 14

15 การปฏิบัติพิธี เตรียมการ สำรวจความพร้อมของ องค์ประกอบของงาน 1. สถานที่นั่งของพระสงฆ์ ประธานในพิธี ผู้ร่วมงาน 2. อุปกรณ์ประกอบและการใช้ ประโยชน์ เช่น โต๊ะหมู่บูชา แท่นพิธี ไมโครโฟน และอื่นๆ 3. บุคลากรและบทบาทที่เกี่ยวข้อง 4. กำหนดการ 15

16 กำหนดการงานทั่วไป 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ( คำกล่าวบูชา ) 2. เชิญผู้กล่าวรายงาน 3. เชิญประธานกล่าวโอวาท 4. กิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 16

17 กำหนดการศาสนพิธี 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 2. การจุดธูปเทียนเครื่องทอง น้อย 3. การจุดธูปเทียนเคารพศพ 4. การบูชาพระรัตนตรัย กราบ พระรัตนตรัย 5. อาราธนาศีล 6. อาราธนาธรรม 17

18 7. อาราธนาพระ ปริตร 8. จุดเทียนส่อง ธรรม 9. กล่าวคำถวาย 10. การประเคน 11. การเวียนเทียน 12. การกราบลาพระ รัตนตรัย 18

19 ข้อปฏิบัติสำหรับพิธีกร 1. คำปฏิสันถาร 2. คำนำสู่พิธีการ 3. การเชิญบุคคลผู้กล่าว รายงาน 4. การเชิญประธาน 5. ศิลปะการแนะนำ บุคคล 6. เทคนิคการสรุป 19

20 ตัวอย่างการปฏิบัติพิธี พิธีมงคลสมรส 1. คู่บ่าวสาวจุดธูปเทียนบูชาพระ รัตนตรัย 2. กราบพระรัตนตรัย 3. อาราธนาศีล 4. อาราธนาพระปริตร 5. กล่าวคำถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม 6. พิธีรดน้ำสังข์ 7. พระสงฆ์อนุโมทนา 8. กราบพระรัตนตรัย 20

21 พิธีสวดพระอภิธรรม 1. จุดธูปเทียนบูชาพระ รัตนตรัย 2. จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม 3. จุดธูปเทียนเคารพศพ 4. กราบพระรัตนตรัย 5. อาราธนาศีล 6. อาราธนาธรรม 7. กล่าวคำถวาย 8. พระสงฆ์อนุโมทนา 9. กราบพระรัตนตรัย 21

22 พิธีทำบุญฉลอง 1. จุดธูปเทียนบูชาพระ รัตนตรัย 2. กราบพระรัตนตรัย 3. อาราธนาศีล 4. อาราธนาพระปริตร 5. กล่าวคำถวาย ภัตตาหาร 6. อาราธนาธรรม 7. กล่าวคำถวายขันบูชา ธรรม 8. พระสงฆ์อนุโมทนา 9. กราบพระรัตนตรัย 22

23 23


ดาวน์โหลด ppt ความรู้และหลักปฏิบัติ ของพิธีกร โดย สุทธิเชษฐ บุตรสุวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google