งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมสถาน ประกอบกิจการ และ การประกอบกิจการ รับซื้อ สะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมสถาน ประกอบกิจการ และ การประกอบกิจการ รับซื้อ สะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมสถาน ประกอบกิจการ และ การประกอบกิจการ รับซื้อ สะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย

2 ความเป็นมาและ ผลกระทบจากการ ประกอบกิจการรับ ซื้อ สะสมยางก้อน

3 พท. ปลูกยางในจังหวัดเลย จำนวน ๖๙๐, ๑๔๙ ไร่ ครอบคลุมทุกอำเภอ

4 การแปรรูป ยางก้อนถ้วย (> 90%) ยางแผ่น

5 เหตุ ผล

6 วันที่ ๑ กรีด เติม กรด วันที่ ๒ ตะแคงก้อน ยาง กรีด เติมกรด วันที่ ๓ เก็บ

7

8 สาเหตุของ การเกิดกลิ่น เหม็นของยาง ก้อนถ้วย

9 น้ำยางสดจาก ต้นยางพารา มี ลักษณะเป็น ของเหลวสีขาว หรือสีครีม โดยมี อนุภาคยาง แขวนลอย อยู่ ในตัวกลางที่เป็น น้ำ ส่วนประกอบร้อยละ ( โดยน้ำหนัก ) สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด 36 - เนื้อยางแห้ง 33 - สารกลุ่มโปรตีนและไขมัน 1 – 1.2 - สารกลุ่มคาร์โบไฮเดรท 1 - เถ้า <= 1 น้ำ 64

10 - กลิ่นเหม็นจากการ บูดเน่าของ สารอินทรีย์ - ก๊าซชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน น้ำ ยางพารา (> 6 ชั่วโมง ) แบค ทีเรีย

11 การซื้อ - ขาย ยางพารา แหล่ งรับ ซื้อ

12 สถานประกอบกิจการรับซื้อ - สะสมยางก้อน

13 ผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากสถาน ประกอบการรับ / สะสมยาง ก้อน

14 อุบัติเหตุทาง จราจร

15 เมืองเลยฝนตกถนนลื่นขี้ยางเกิดอุบัติเหตุกว่า 15 จุด ตาย 1 บาดเจ็บระนาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2555

16 กลิ่น เหม็น ก้อนยาง : กระบวนการ ย่อยสลาย สารอินทรีย์ของ แบคทีเรีย ส่ง กลิ่นเหม็นเน่า ของสารอินทรีย์ น้ำก้อนยางที่หล่นลงบนพื้นดิน : เมื่อมีฝน ตกจะส่งกลิ่นเหม็นฉุน

17 น้ำเสีย สารอินทรีย์พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันเป็น องค์ประกอบรวมกับกรด ที่ใช้ในการจับตัวของน้ำยาง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษ ( กลิ่นเหม็นฉุนของก๊าซ : ก๊าซมีเทน )

18 เรื่อง ร้องเรียน เหตุรำคาญ

19 ชาวบ้านสุดทนร้านซื้อเศษขี้ ยางส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ชาวบ้านและโรงเรียน วันที่ 20/10/55 เรื่องร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากสถาน ประกอบการรับซื้อ / สะสมยางก้อน ปี ๕๕ - ๕๖ สสจ. เลย ๑๕ ครั้ง สื่อมวลชน ๑ ครั้ง ผวจ. เลย ๑ ครั้ง ปิดสถานประกอบการ ๒ แห่ง

20 ไม่มีมาตรการใน การควบคุมสถาน ประกอบการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ข้อ ๕ ( ๒ ) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ปัญหาการดำเนินการ

21 การดำเนินการเพื่อ แก้ปัญหา

22 ประชุมกลุ่ม stake holder

23 สัมภาษณ์ประชาชนข้างเคียง สถานประกอบการ

24 กลิ่นเหม็น - คอแห้ง - ปวด / เวียนศีรษะ - หายใจไม่สะดวก - นอนไม่หลับ น้ำจากยางก้อนที่ หยดลงบนถนน ระหว่างการขนส่ง ถนน ลื่น อุบัติเหตุจราจร ควบคุมสถานประกอบ กิจการ มีการจัดการกำจัดกลิ่น และน้ำเสีย สถานประกอบการอยู่ห่าง จากชุมชน กำหนดวันสะสมเพื่อ ป้องกันการเกิดกลิ่น มาตรการควบคุม การขนส่ง

25 มาตรการ แก้ปัญหา

26 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขลักษณะและ สถานที่ตั้ง ของสถานประกอบการรับซื้อยางก้อน หรือ ยางก้อนถ้วย ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมสถานประกอบการรับซื้อยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย บังคับใช้โดย อปท. มาตรการควบคุม สถานประกอบการรับซื้อยางก้อน หรือ ยางก้อน ถ้วย

27 ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์ ฯ และ ข้อกำหนดท้องถิ่น ฯ

28 ยกร่าง สุขลักษณะของสถานที่ตั้ง การดำเนินกิจการ และข้อกำหนดท้องถิ่น ฯ ( ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ) สำรวจสถาน ประกอบกิจการ ออกแบบ สุขลักษณะของ สถานประกอบ กิจการ

29 ทดลอง ดำเนินการ ประเมินผล อยู่ในภาวะที่ ยอมรับได้

30 การปรับปรุงแก้ไขร่าง ฯ คณะกรรมการ ฯ ( ๑๒ กย. ๕๖ ) วิพากษ์ ฯ ( ๑๗ กย. ๕๖ ) รับรองร่าง ฯ ( ๒๕ กย. ๕๖ )

31 ร่าง ฯ ฉบับสมบูรณ์ นำไปการปฏิบัติ - ขอความร่วมมือจาก อปท. ทั้ง ๑๐๐ แห่ง - พท. นำร่อง ๖ แห่ง ติดตาม ประเมินผล

32


ดาวน์โหลด ppt ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมสถาน ประกอบกิจการ และ การประกอบกิจการ รับซื้อ สะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google