งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7.   1.Setting ในชุมชน  2.Setting ในสถานประกอบการ  3.Setting ในโรงพยาบาล หน่วยงานดำเนินการ 1. สคร.7 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ รพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7.   1.Setting ในชุมชน  2.Setting ในสถานประกอบการ  3.Setting ในโรงพยาบาล หน่วยงานดำเนินการ 1. สคร.7 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ รพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

2   1.Setting ในชุมชน  2.Setting ในสถานประกอบการ  3.Setting ในโรงพยาบาล หน่วยงานดำเนินการ 1. สคร.7 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ รพ. พระศรีมหาโพธิ์ 3. ศูนย์อนามัยที่ 7 4. สบส. เขต 10 5. รพ. มะเร็งอุบลฯ แนวทางดำเนินงาน

3  ตำบลจัดการสุขภาพ / หมู่บ้านจัดการ สุขภาพ  หน่วยงานดำเนินการ - สบส. เขต 10 (P.M.) - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 - ศูนย์อนามัยที่ 7 - สคร.7 - รพ. มะเร็งอุบลฯ ในชุมชน

4   เป้าหมาย : 78 ตำบล ( ทั้งหมด 10 เขต )  กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพ อสม. ( 7,404 คน ) : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามกลุ่มวัยเฉลิม พระเกียรติฯ  ด้านสุขภาพจิต : การให้คำปรึกษาเบื้องต้น : การคัดกรองด้านสุภาพจิต ( ความเครียด, 2Q ) : จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน สุขภาพจิต  การประเมินผล : แบบบูรณาการของหน่วยงาน ดำเนินการ ( ตัวชี้วัด ) ในชุมชน

5   สถานที่ทำงาน / สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข ( ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ อุบัติเหตุ )  หน่วยงานดำเนินการ - สคร.7 ( กลุ่มงานอาชีวอนามัย ) P.M. - สคบ. เขต 10 - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 - ศูนย์อนามัยที่ 7 - รพ. มะเร็งอุบลฯ ในสถาน ประกอบการ

6   เป้าหมาย : ร้อยละ 20 ของสถานประกอบการที่ ผ่านการประเมินระดับ จังหวัด ( สคร.7) มีการจัดการบริการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับ พนักงานในสถานประกอบการ จัดการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตฯ  กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต : การคัดกรองด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด, ซึมเศร้า ( 2Q 9Q ), การ ฆ่าตัวตาย ( 8Q) ได้กลุ่มเสี่ยง ส่งต่อ ในสถานประกอบการ

7   กิจกรรมที่ 2 กายใจเป็นสุขให้กับ พนักงาน 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิต 2. การจัดกิจกรรมนันทนาการ 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าของ พนักงานและครอบครัว ( ความภาคภูมิใจ ขวัญและกำลังใจ ฯลฯ )  ประเมินผล : อย่างน้อย 1 ครั้ง ในสถานประกอบการ

8   คลินิก NCD คุณภาพ Psychosocial Clinic  หน่วยงานดำเนินการ สคร.7 เป็น P.M. ศูนย์วิชาการเขต และ รพ. พระศรีมหาโพธิ์  เป้าหมาย = ร้อยละ 70 ของ รพช จัดให้มี บริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและ เชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย Psychosocial Clinic  องค์ประกอบมี 3 ด้าน - ด้านบุคลาการ - ด้านบริการ - ด้านบูรณาการ ในโรงพยาบาล

9  Psychosocial Clinic  องค์ประกอบ 4 ประเด็น - ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - สุรา / ยาเสพติด - ความรุนแรง - โรคเรื้อรัง  ผลลัพธ์ Best Practice ในโรงพยาบาล

10  สวัสดีค่ะ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7.   1.Setting ในชุมชน  2.Setting ในสถานประกอบการ  3.Setting ในโรงพยาบาล หน่วยงานดำเนินการ 1. สคร.7 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ รพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google