งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยทำงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

2 แนวทางดำเนินงาน 1.Setting ในชุมชน 2.Setting ในสถานประกอบการ
หน่วยงานดำเนินการ 1. สคร.7 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 3. ศูนย์อนามัยที่ 7 4. สบส.เขต 10 5. รพ.มะเร็งอุบลฯ

3 ในชุมชน หน่วยงานดำเนินการ - สบส.เขต 10 (P.M.) - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ตำบลจัดการสุขภาพ / หมู่บ้านจัดการสุขภาพ หน่วยงานดำเนินการ - สบส.เขต 10 (P.M.) - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 - ศูนย์อนามัยที่ 7 - สคร.7 - รพ.มะเร็งอุบลฯ

4 ในชุมชน เป้าหมาย : 78 ตำบล ( ทั้งหมด 10 เขต )
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพ อสม. ( 7,404 คน ) : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกลุ่มวัยเฉลิม พระเกียรติฯ ด้านสุขภาพจิต : การให้คำปรึกษาเบื้องต้น : การคัดกรองด้านสุภาพจิต ( ความเครียด , 2Q ) : จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต การประเมินผล : แบบบูรณาการของหน่วยงานดำเนินการ (ตัวชี้วัด)

5 ในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข
(ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุ) หน่วยงานดำเนินการ - สคร.7 (กลุ่มงานอาชีวอนามัย) P.M. - สคบ.เขต 10 - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 - ศูนย์อนามัยที่ 7 - รพ.มะเร็งอุบลฯ

6 ในสถานประกอบการ เป้าหมาย : ร้อยละ 20 ของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับ จังหวัด (สคร.7) มีการจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับพนักงานในสถานประกอบการ จัดการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตฯ กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต : การคัดกรองด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด , ซึมเศร้า ( 2Q 9Q ) , การฆ่าตัวตาย ( 8Q) ได้กลุ่มเสี่ยง ส่งต่อ

7 ในสถานประกอบการ กิจกรรมที่ 2 กายใจเป็นสุขให้กับพนักงาน
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 2. การจัดกิจกรรมนันทนาการ 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าของพนักงานและครอบครัว (ความภาคภูมิใจ ขวัญและกำลังใจ ฯลฯ) ประเมินผล : อย่างน้อย 1 ครั้ง

8 ในโรงพยาบาล คลินิก NCD คุณภาพ Psychosocial Clinic
หน่วยงานดำเนินการ สคร.7 เป็น P.M. ศูนย์วิชาการเขต และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เป้าหมาย = ร้อยละ 70 ของ รพช จัดให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย Psychosocial Clinic องค์ประกอบมี 3 ด้าน - ด้านบุคลาการ - ด้านบริการ - ด้านบูรณาการ

9 ในโรงพยาบาล Psychosocial Clinic องค์ประกอบ 4 ประเด็น
- ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - สุรา/ยาเสพติด - ความรุนแรง - โรคเรื้อรัง ผลลัพธ์ Best Practice

10 สวัสดีค่ะ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google