งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

©2006 K. Sarapee Team Building (ปฎิบัติการ 1 + 1 > 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "©2006 K. Sarapee Team Building (ปฎิบัติการ 1 + 1 > 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ©2006 K. Sarapee Team Building (ปฎิบัติการ 1 + 1 > 2)

2 2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน นำชมเนื้อหาเบื้องต้น  เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสลับการบรรยาย  ภายใต้บรรยากาศเป็นมิตร เป็นกันเอง  รับฟังผู้อื่น ชื่นชม และให้กำลังใจ  ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้ว่าง “ให้เตือนตัวเองว่า... ไม่ได้มาทำงาน” การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด..

3 3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน 5 บริบทของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี สังคมทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม รูปแบบการ บริโภค ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินโลก

4 4 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน คำที่มักใช้ในการพัฒนาทีมงาน หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสอง การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การให้ความร่วมมือ ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

5 5 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ท่านเห็นอย่างไรกับภาพนี้ ???

6 6 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน แล้วภาพนี้ละ Ferrari Team service

7 7 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน Team work???

8 8 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ท่านเห็นมีกี่ภาพ อะไรบ้าง

9 9 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน มาประเมินตนเองกับทีมกันดีกว่า - ท่านรู้สึกว่าทุกคนล้วนทำงานเพื่อจุดหมาย เดียวกัน - ท่านไว้วางใจเพื่อนร่วมทีมของท่าน - ท่านสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมด้วย ความซื่อสัตย์และเปิดเผย - ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมให้การ สนับสนุนท่าน ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจำ

10 10 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน บุคลิกของท่าน (Personality Matrix) ง่ายๆ ผ่อนปรน Receptive / Easy มุ่งงาน งานต้องมาก่อน/ มีรูปแบบ มีความเป็นทางการ Task Oriented / Formal โดดเด่น ควบคุมได้ Dominant / Forceful ให้ความสำคัญกับคน/ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (Human Oriented / Informal)

11 11 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน กลุ่ม “กลุ่ม” กับ “ทีม” มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีสองคนขึ้นไป มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน สมาชิกทุกคนยอมรับ - มีความรู้สึก (รัก ผูกพัน อุทิศตนเสียสละ)- ตื่นเต้น อยากเจอกัน - เต็มใจที่จะทำอะไรก็ได้ เลือดเข้มข้น - มุ่งมั่น จนบางครั้งอาจสูญเสียความเป็น ตัวของตัวเอง ทีม

12 12 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน เหตุผลที่คนต้องรวมกลุ่ม 1.ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 2.ความมีอำนาจ (Power) 3.ความมีศักดิ์ศรี (Status) 4.บรรลุเป้าหมายของงานได้ (Goal achievement) 5.ได้รับความรักใคร่ผูกพัน (Affiliation) 6.การยอมรับในคุณค่าหรือชื่อเสียงตนเอง (Self-esteem)

13 13 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ผู้จัดการสมบูรณ์แบบ (Successful Managerial Activities) Fred Luthans จัดการงานที่ทำอยู่ทั่วไป (Traditional Management) สื่อสารที่ดีเยี่ยม (Communication) จัดการคนในที่ทำงาน (Human Resource Management) สร้างเครือข่ายในการทำงาน (Networking)

14 14 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน Herzberg‘s Two-Factor Theory Hygiene factors affect (Job dissatisfaction) Quality of supervision Pay Company policies Physical working Conditions Relations with others Job security Motivator factors affect (Job satisfaction) Promotional opportunities Opportunities for personal growth Recognition Responsibility Achievement Job Dissatisfaction Job Satisfaction High 0

15 15 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ต้นตอของการแสดงออกจะอยู่ที่ความเชื่อ B2B ความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) พฤติกรรม (Behavior)

16 16 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการของความไว้วางใจ  ซื่อสัตย์ต่อกัน (Integrity)  จงรักภักดี (Loyalty)  มีความรู้ ทักษะ (Competence)  มั่นคง สม่ำเสมอ (Consistency)  เปิดเผย ใจกว้าง (Openness) Source : The Trust Effect, Larry Reynolds, 1997, Brearley Publishing Limited.

17 17 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ท่านเคยเห็นบทบาทเหล่านี้ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานหรือไม่ “พี่ใหญ่” (Grand old man) “ตัวนินทาประจำสำนักงาน” (Office gossip) “ตัวตลกประจำสำนักงาน” (Office comedian)

18 18 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน สาเหตุของความบกพร่อง/ ปัญหาในงาน 1.ข้อมูล 2.การสื่อสาร 3.งาน/ กิจกรรม 4.ระบบ 5.หัวหน้า 6.สภาวะแวดล้อม 7.อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 8.ความรู้ทักษะ 9.ปัญหาส่วนตัว 10.เหตุสุดวิสัย

19 19 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ทางลัดการตัดสินคน (Shortcuts)  เลือกรับ เลือกรู้ (Selective Perception)  รัศมีแผ่ขยาย ทั้งดีและร้าย (Halo Effect)  การเปรียบเทียบ (Contrast Effect)  เครื่องฉายภาพ (Projection)  เหมารวม (Stereotyping)

20 20 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน กลไกการทำผิดโดยไม่รู้สึกผิด (Self-Exonerating Mechanism)  อ้างความชอบธรรม (Moral Justification)  ใช้ภาษาสวย (Euphemistic Labeling)  เปรียบเทียบแบบได้ประโยชน์ (Advantageous Comparison)  ไม่ใส่ใจผลที่ได้รับ (Distortion of Consequences)  เห็นคนไม่ใช่คน (Dehumanization)  หาแพะ มั่วนิ่ม ใช้กฎหมู่ (Diffusion of Responsibility)  อ้างหน้าที่ (Displacement of Responsibility)  ปัดความรับผิดชอบ โยนความผิด (Attribution of Blame)

21 21 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน สิ่งที่ทำลายความเป็นทีม (IDEA KILLERS) “มันยังใช้การได้อยู่ จะแก้ไขไปทำไม” If it aren't broke, don’t fix it. “เคยลองแล้ว” We tried it before. “คงต้องใช้งบสูง” It would cost too much. “ที่นี่เราไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอก” That’s not how we do things here. “ไม่มีทางเวิร์ค” That’ll never work. “ลูกค้าเค้าไม่มีทางชอบอย่างนั้นหรอก” Our customers would never go for that.

22 22 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ความขัดแย้ง (Conflict) รูปแบบความขัดแย้ง (Types of Conflict) ความขัดแย้งในงาน (Task Conflict) ความขัดแย้งจากวิธีการทำงาน (Process Conflict) ความขัดแย้งจากความสัมพันธ์ (Relationship Conflict)

23 23 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน ระดับความขัดแย้ง ทำลายล้าง ลงไม้ลงมือ คุกคามและเตือนเป็นครั้งสุดท้าย เริ่มกล้าที่จะใช้คำพูดต่อกัน ทั้งมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล เห็นไม่ตรงกันเล็กน้อย เข้าใจกันผิด ไม่มีความขัดแย้งต่อกัน สูง ต่ำ 1 2 4 5 3

24 24 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน รูปแบบในการตัดสินใจแก้ปัญหาความขัดแย้ง แข็งกร้าว ผ่อนปรน ท่าทีการแสดงออก ไม่สนใจยังอยากคบ ความสนใจต่อกัน ชน (Competing) ละเลย (Avoiding) รอมชอม (Compromising) กล้าเอาเหตุผลมาคุย (Collaborating) ยอม (Accommodative)

25 25 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ = Emotional Quotient) อดทน อดกลั้น Stress Tolerance ยืดหยุ่นFlexibility ควบคุมตนเองSelf-Regulation เห็นอกเห็นใจEmpathy for Others สร้างและดำรงสัมพันธภาพ Social Skills ริเริ่มสร้างสรรค์Creativity มองโลกในแง่ดีOptimism อดทน อดกลั้น Stress Tolerance ยืดหยุ่นFlexibility ควบคุมตนเองSelf-Regulation เห็นอกเห็นใจEmpathy for Others สร้างและดำรงสัมพันธภาพ Social Skills ริเริ่มสร้างสรรค์Creativity มองโลกในแง่ดีOptimism รู้เท่าทันและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น

26 26 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Creating effective teams) รูปแบบงาน (Work design)  ให้อิสระ  หลากหลายทางทักษะ  ความชัดเจนของงาน  ความสำคัญของงาน รูปแบบงาน (Work design)  ให้อิสระ  หลากหลายทางทักษะ  ความชัดเจนของงาน  ความสำคัญของงาน องค์ประกอบ (Composition)  ทักษะ ความสามารถ  บุคลิกภาพ  ความหลากหลายของบทบาท  ขนาด  ความยืดหยุ่น  ความเต็มใจร่วมทีม องค์ประกอบ (Composition)  ทักษะ ความสามารถ  บุคลิกภาพ  ความหลากหลายของบทบาท  ขนาด  ความยืดหยุ่น  ความเต็มใจร่วมทีม บริบท (Context)  มีทรัพยากรเพียงพอ  มีภาวะผู้นำ  มีระบบประเมินผลงานและให้ รางวัลที่มีประสิทธิภาพ บริบท (Context)  มีทรัพยากรเพียงพอ  มีภาวะผู้นำ  มีระบบประเมินผลงานและให้ รางวัลที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการทีม (Process)  วัตถุประสงค์ร่วมกัน  เป้าหมายชัดเจน  ความเชื่อมั่นต่อกัน  ระดับของความขัดแย้งเหมาะสม กระบวนการทีม (Process)  วัตถุประสงค์ร่วมกัน  เป้าหมายชัดเจน  ความเชื่อมั่นต่อกัน  ระดับของความขัดแย้งเหมาะสม Source : Robbins, 2001: 264

27 27 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาทีมงาน Questions & Answer


ดาวน์โหลด ppt ©2006 K. Sarapee Team Building (ปฎิบัติการ 1 + 1 > 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google