งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อสัมมนา กลุ่มที่ 3 การฝึกอบรมของ ส. ป. ก. ควร อบรมอย่างไรบ้าง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดทำ หลักสูตรอย่างไร การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ จะทำอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อสัมมนา กลุ่มที่ 3 การฝึกอบรมของ ส. ป. ก. ควร อบรมอย่างไรบ้าง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดทำ หลักสูตรอย่างไร การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ จะทำอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อสัมมนา กลุ่มที่ 3 การฝึกอบรมของ ส. ป. ก. ควร อบรมอย่างไรบ้าง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดทำ หลักสูตรอย่างไร การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ จะทำอย่างไร การดำเนินงานพัฒนาการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฯ จะทำอย่างไร

2 กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม : กลุ่มข้าราชการใหม่ กลุ่มข้าราชการใหม่ ( เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ / เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ / ยัง ไม่ได้รับการอบรม ) กลุ่มข้าราชการเก่า การฝึกอบรมของ ส. ป. ก.

3 การฝึกอบรม ส. ป. ก. การ ฝึกอ บรม หลัก สู ต ร เงื่อน ไ ข วัตถุประสงค์ระยะเวลาเนื้อหาสาระ กลุ่มฯ ใหม่ ทั่วไปบังคับสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ส. ป. ก. 10 – 15 วันระเบียบต่างๆของงานสาร บรรณ / ระเบียบการพัสดุ / พ. ร. บ. การ ปฏิรูปที่ดินฯ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ด้านช่าง / Base Map / การ จัดการเชิงตัวเลข / การ แปลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ศึกษาและเรียนรู้ ประสบการณ์ กองทุน ( ระเบียบวิธีปฏิบัติ ) การให้บริการที่ดี กลุ่มฯ เก่า ทั่วไปบังคับเรียนรู้เพิ่มเติม / เพิ่ม ทักษะ 10 วัน เฉพาะ ท าง สมัคร ใ จ ทบทวนขึ้นอยู่กับ สาขา วิชาชีพ อบรมเข้มข้น / เชิงลึกแยกตาม สาขาวิชาชีพ

4 วิทยากร เจ้าหน้าที่ส. ป. ก. ที่มีประสบการณ์ หรือ ทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้ บุคคลภายนอก ( ผู้รู้ รู้จริง รู้ลึก มืออาชีพ ) วิธีการ อบรมทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดูงาน อบรมผ่าน IT โดย สพท. ( เนื้อหาสาระที่ จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน – มีการ ปรับเปลี่ยนสาระสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบทั้งส่วนกลางและส. ป. ก. จังหวัด ) การฝึกอบรม ( ต่อ )

5 การติดตามประเมินผล Pre – Post test โดย วิทยากรผู้บรรยาย ประเมินผลโดย สพท. – จัดทำ แบบสอบถามเพื่อประเมินผู้เข้า รับการอบรม = อบรมซ้ำ ? การฝึกอบรม ( ต่อ )

6 ประชาสัมพันธ์คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น – คุณสมบัติ – เงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมโครงการ – เป้าหมายโครงการ คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย โดย จัดลำดับ ความสำคัญกลุ่มเป้าหมาย ( ตามลำดับ ) ลูกหลานเกษตรกร ในเขตส. ป. ก, ผู้ถูกเลิกจ้าง / ว่างงาน, นักศึกษาที่จบด้าน การเกษตร ลูกหลานเกษตรกร ในเขตส. ป. ก, ผู้ถูกเลิกจ้าง / ว่างงาน, นักศึกษาที่จบด้าน การเกษตร เตรียมความพร้อมของพื้นที่ = ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน / จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หลักสูตรการอบรม – สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย – เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ( พืช สัตว์ ประมง ) การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

7 1. งานอนุรักษ์ฯและฟื้นฟู พื้นที่ - ป่าชุมชน, ที่สาธารณะ พื้นที่ - ป่าชุมชน, ที่สาธารณะ การจัดการ - โดยชุมชนมีส่วน ร่วม 2. งานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พื้นที่ - แปลงเกษตรกร พื้นที่ - แปลงเกษตรกร การสนับสนุน ไม่เกิน 20% ของพื้นที่ การสนับสนุน ไม่เกิน 20% ของพื้นที่ การจัดการ - เกษตรกร : ชนิดของพันธุ์ไม้ ขึ้นกับความ เหมาะสม ของพื้นที่ การพัฒนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อสัมมนา กลุ่มที่ 3 การฝึกอบรมของ ส. ป. ก. ควร อบรมอย่างไรบ้าง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดทำ หลักสูตรอย่างไร การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ จะทำอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google