งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4

3 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การใช้ท่าทางหรือ อากัปกิริยา ประกอบการพูด มี ส่วนในการช่วยสื่อ ความหมายได้ดีพอ ๆ กับการใช้คำพูดและ เสียงพูด

4 รองศาสตราจารย์วิรัช ลภิรัตนกุล ผู้แต่งหนังสือ วาท นิเทศและวาทศิลป์ กล่าวถึงการใช้สายตา และอากัปกิริยาท่าทาง ต่าง ๆ ประกอบการพูด สรุปได้ดังนี้

5 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ผู้พูดสามารถใช้ สายตา อากัปกิริยา ท่าทางประกอบการพูด ของตน เพื่อช่วยใน การสื่อความหมายให้ การพูดมีน้ำหนัก มี ความเข้าใจชัดเจน และน่าสนใจยิ่งขึ้น

6 นอกจากนี้ การใช้อากัปกิริยา ท่าทาง ยังเป็นการแสดงถึงบุคลิก ลักษณะของผู้พูดให้ปรากฏออก มาสู่สายตาผู้ฟัง

7 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ผู้พูดมีกิริยา ท่าทางวอกแวก ลุกลี้ลุกลน ย่อม ส่อแสดงถึงความ ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ มั่นใจตนเอง

8 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ผู้พูดที่มีสายตาเฉย เมย หรือกิริยา ท่าทางมึนตึงเฉื่อย ชา ย่อมแสดงถึง การขาดความเอาใจ ใส่ หรือขาดความ สนใจที่จะสื่อสารกับ ผู้ฟัง

9 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ผู้พูดที่มีกิริยา ท่าทาง กระปรี้กระเปร่า มี ชีวิตชีวา ย่อมแสดง ถึงความพร้อมและ ความกระตือรือร้นที่ จะสื่อสารกับผู้ฟัง

10 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ นอกจากนี้ การวางท่า การเคลื่อนไหว ท่าทาง การแสดงสีหน้าของผู้ พูด กิริยาท่าทางการ ยืน การเดินเหิน การใช้ ศีรษะ หัวไหล่และมือสิ่ง เหล่านี้คือ ภาษาแห่ง ร่างกาย ที่สามารถสื่อ ความหมายแก่ผู้ฟังได้ เป็นอย่างดี

11 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ผู้พูดมีสีหน้าบึ้งตึง เป็น การแสดงถึงความโกรธ หรือไม่พอใจ สีหน้าที่ยิ้ม แย้มอ่อนโยน แสดงถึง ความมิตรไมตรี เช่น สี หน้าและแววตาที่บิดา มารดามองดูบุตรของตน อย่างห่วงใยย่อมแสดงถึง ความเมตตากรุณาและ ปรารถนาดี

12 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ กิริยาท่าทางที่บิดา มารดาลูบหัวลูก แสดงถึง ความรักใคร่เอ็นดู ทะนุ ถนอม ดังนั้น สีหน้าแวว ตา กิริยาท่าทาง จึง สามารถสะท้อนให้เห็น เจตนาหรือสิ่งซ่อนเร้นใน ส่วนลึกจิตใจของมนุษย์

13 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การพูดก็เช่นกัน สี หน้า แววตา กิริยา ท่าทาง สะท้อนให้ เห็นเจตนาหรือ จิตใจของผู้พูดได้ เป็นอย่างดี

14 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ นอกจากนี้อากัปกิริยา ท่าทาง ยังสามารถ ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจสิ่ง ที่พูดการใช้กิริยา ท่าทางประกอบการ พูดอย่างเหมาะสม ย่อมเป็นสิ่งดึงดูดความ สนใจและตรึงความ สนใจของผู้ฟังได้ดี ที่สุด

15 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การประสานสายตา คือ การที่ผู้พูดใช้สายตา จับกลุ่มผู้ฟังอย่าง ทั่วถึงในการสนทนา ระหว่างบุคคล หรือการ พูดในที่ชุมนุมชน ผู้ พูดที่ดีย่อมต้องมีการ ประสานสายตากับ ผู้ฟังอย่างสม่ำเสมอ

16 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ผู้พูดไม่ควรทอดทิ้งหรือ ละความสนใจจากผู้ฟัง ด้วยการมองไปยังสิ่งอื่น ๆ เช่น มองออกไปทาง ระเบียงหน้าต่างห้อง ก้ม หน้ามองโต๊ะ แหงนมอง เพดาน หรือใช้สายตา เหม่อลอยไม่มีจุดหมาย เป็นต้น

17 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ลักษณะการพูด ดังกล่าวนี้ ควร ปรับปรุงแก้ไข เพราะ กิริยาที่ไม่พึงปรารถนา เหล่านี้ นอกจากจะไม่ ช่วยในการสื่อสารให้ดี ขึ้นแล้ว ยังบั่นทอน ทำลายบุคลิกภาพของ ผู้พูดอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google