งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สื่อการสอน รหัสวิชา ผ้าและการตัดเย็บ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติและการดูแลรักษาผ้า 2. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 3. มีทักษะในการเลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ 4. มีทักษะประสบการณ์ กระบวนการสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย

3 5. มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าและดูแลรักษาผ้า
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 7. อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 8. เป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

4 มาตรฐานรายวิชา 1. เข้าใจชนิด คุณสมบัติ การเลือกใช้และการดูแลรักษาผ้า
2. เข้าใจหลักการวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 3. เลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ 4. สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 5. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าและดูแลรักษาผ้า

5 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใย เส้นด้ายและผืนผ้า การเลือกใช้การดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย

6 รายการบทเรียน บทที่ 1 การเลือกผ้าและการดูแลรักษา
บทที่ 2 การใช้จักรเย็บผ้า เครื่องมืออุปกรณ์การเย็บผ้า บทที่ 3 การวัดตัว บทที่ 4 การสร้างแบบเสื้อและเขียน

7 รายการบทเรียน บทที่ 5 การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การเตรียมผ้า
บทที่ 6 การทำเครื่องหมาย การทำแบบตัด บทที่ 7 หลักการเย็บประกอบตัวกระโปรง บทที่ 8 หลักการเย็บประกอบตัวเสื้อ ออกโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google