งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อให้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติและ การดูแลรักษาผ้า 2. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อและกระโปรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อให้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติและ การดูแลรักษาผ้า 2. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อและกระโปรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อให้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติและ การดูแลรักษาผ้า 2. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อและกระโปรง อย่างง่าย 3. มีทักษะในการเลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตัดเย็บ 4. มีทักษะประสบการณ์ กระบวนการสร้างแบบ และ ตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอย่าง ง่าย

3 5. มีทักษะในการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในงานตัดเย็บ เสื้อผ้าและดูแลรักษาผ้า 6. มีทักษะในการแสวงหา ความรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถพัฒนางาน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 7. อนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่าง คุ้มค่าและถูกวิธี 8. เป็นคนช่างสังเกต มีความ รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

4 1. เข้าใจชนิด คุณสมบัติ การ เลือกใช้และการดูแลรักษาผ้า 2. เข้าใจหลักการวิธีการ และ ขั้นตอนการสร้างแบบและตัด เย็บเสื้อและกระโปรงอย่างง่าย 3. เลือกผ้า ดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ตัดเย็บ 4. สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อ และกระโปรงอย่างง่าย 5. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าและดูแล รักษาผ้า

5 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติ ของเส้นใย เส้นด้ายและผืน ผ้า การเลือกใช้การดูแล รักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ การ สร้างแบบและการตัดเย็บ เสื้อผ้าอย่างง่าย

6

7 ออกโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt เพื่อให้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติและ การดูแลรักษาผ้า 2. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อและกระโปรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google