งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน / โครงการ ป้องกันและควบคุม ปีงบประมาณ 2559 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน / โครงการ ป้องกันและควบคุม ปีงบประมาณ 2559 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน / โครงการ ป้องกันและควบคุม ปีงบประมาณ 2559 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557

2 สถานการณ์วัณโรค 2557= 119/ แสน ปชก. รายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 2557= 67,287/80,000 ราย (84%) รายงานผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา หลายขนาน 2557= 230/1,880 ราย (12%) ความสำเร็จการรักษาวัณโรค รายใหม่ 2557= 81% โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ “ คุณภาพการดูแลรักษาวัณ โรค ” (2557=55%)

3 ลด อุบัติการณ์ วัณโรคลง 25% ภายในปี 2562 ค้นให้ พบ พัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา วัณโรค พัฒนามาตรฐาน “ห้องปฏิบัติการ ชันสูตรวัณโรค” จบด้วย หาย ค้นหาเชิงรุก “ กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ” เป้าหมายและมาตรการป้องกันควบคุมวัณ โรค ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชนและ ภาคประชาสังคม คัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ติดตามผู้สัมผัส คัดกรองผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มี โรคร่วมเรื้อรัง ค้นหาในแรงงานข้ามชาติ โดย NGOs ตรวจรับรองคุณภาพ อบรมบุคลากรทาง ห้องปฏิบัติการชันสูตร ประเมินและพัฒนามาตรฐาน QTBC อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย ในชุมชน พัฒนาระบบส่งต่อดูแลการ กินยาให้ต่อเนื่อง จัดหาและระดมทุนจาก องค์กรเอกชน พัฒนาศูนย์สาธิตบริการวัณ โรค กำกับและประเมินผล

4 ลด อุบัติการณ์ วัณโรคลง 25% ภายในปี 2562 ค้นให้ พบ พัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา วัณโรค พัฒนามาตรฐาน “ห้องปฏิบัติการ ชันสูตรวัณโรค” จบด้วย หาย ค้นหาเชิงรุก “ กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ” งบประมาณ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชนและ ภาคประชาสังคม คัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ติดตามผู้สัมผัส คัดกรองผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มี โรคร่วมเรื้อรัง ค้นหาในแรงงานข้ามชาติ โดย NGOs ตรวจรับรองคุณภาพ อบรมบุคลากรทาง ห้องปฏิบัติการชันสูตร ประเมินและพัฒนามาตรฐาน QTBC อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย ในชุมชน พัฒนาระบบส่งต่อดูแลการ กินยาให้ต่อเนื่อง จัดหาและระดมทุนจาก องค์กรเอกชน พัฒนาศูนย์สาธิตบริการวัณ โรค กำกับและประเมินผล งบประมาณ 7,667,660 บาท งบ NFM/TUC 1,124,300 บาท งบประมาณ 7,667,660 บาท งบ NFM/TUC 1,124,300 บาท งบประมาณ 11,641,340 บาท งบ NFM/TUC 1,718,480 บาท งบประมาณ 11,641,340 บาท งบ NFM/TUC 1,718,480 บาท งบประมาณ 21,710,410 บาท งบ NFM/TUC 574,000 บาท งบประมาณ 21,710,410 บาท งบ NFM/TUC 574,000 บาท งบประมาณ 1,792,275 บาท งบ NFM/TUC - บาท งบประมาณ 1,792,275 บาท งบ NFM/TUC - บาท งบประมาณ 17,186,072 บาท งบ NFM/TUC 2,647,100 บาท งบประมาณ 17,186,072 บาท งบ NFM/TUC 2,647,100 บาท รวมงบ ดำเนินงาน 66,061,637 บาท [ งป ม.59,997,757 บาท + NFM/TUC 6,063,880 บาท ]

5 การกำกับและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) Impact 2557= 119/ แสน ปชก. 2562= 95/ แสน ปชก. Output: รายงานผู้ป่วยวัณโรคราย ใหม่ 2557= 67278/80,000 ราย (84%) 2559= 72,000/80,000 ราย (90%) Output: รายงานผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา หลายขนาน 2557= 230/1,880 ราย (12%) 2559= 940/1,880 ราย (50%) Outcome: ความสำเร็จการรักษาวัณ โรครายใหม่ 2557= 81% 2559= 85% Output: โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ “ คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ” 75% (2557=55%)


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน / โครงการ ป้องกันและควบคุม ปีงบประมาณ 2559 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google