งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
แผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุม ปีงบประมาณ 2559 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557

2 สถานการณ์วัณโรค 2557= 119/แสน ปชก. รายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
2557= 67,287/80,000 ราย(84%) รายงานผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 2557= 230/1,880 ราย(12%) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ “คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค” (2557=55%) ความสำเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่ 2557= 81%

3 ลด อุบัติการณ์ วัณโรคลง 25% ภายในปี 2562
เป้าหมายและมาตรการป้องกันควบคุมวัณโรค คัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ค้นหาเชิงรุก “กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย” ติดตามผู้สัมผัส คัดกรองผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีโรคร่วมเรื้อรัง ค้นให้พบ ค้นหาในแรงงานข้ามชาติโดย NGOs พัฒนามาตรฐาน“ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค” ตรวจรับรองคุณภาพ ลด อุบัติการณ์ วัณโรคลง 25% ภายในปี 2562 อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการชันสูตร พัฒนาศูนย์สาธิตบริการวัณโรค พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จบด้วยหาย ประเมินและพัฒนามาตรฐาน QTBC สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม พัฒนาระบบส่งต่อดูแลการกินยาให้ต่อเนื่อง จัดหาและระดมทุนจากองค์กรเอกชน กำกับและประเมินผล

4 ลด อุบัติการณ์ วัณโรคลง 25% ภายในปี 2562
งบประมาณ คัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ค้นหาเชิงรุก “กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย” งบประมาณ 7,667,660 บาท งบ NFM/TUC 1,124,300 บาท ติดตามผู้สัมผัส รวมงบดำเนินงาน 66,061,637 บาท[งปม.59,997,757 บาท +NFM/TUC 6,063,880บาท] คัดกรองผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีโรคร่วมเรื้อรัง ค้นให้พบ ค้นหาในแรงงานข้ามชาติโดย NGOs พัฒนามาตรฐาน“ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค” ตรวจรับรองคุณภาพ ลด อุบัติการณ์ วัณโรคลง 25% ภายในปี 2562 งบประมาณ 11,641,340 บาท งบ NFM/TUC 1,718,480 บาท อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการชันสูตร พัฒนาศูนย์สาธิตบริการวัณโรค พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค งบประมาณ 21,710,410 บาท งบ NFM/TUC 574,000 บาท อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จบด้วยหาย ประเมินและพัฒนามาตรฐาน QTBC สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม งบประมาณ 1,792,275 บาท งบ NFM/TUC - บาท พัฒนาระบบส่งต่อดูแลการกินยาให้ต่อเนื่อง จัดหาและระดมทุนจากองค์กรเอกชน งบประมาณ 17,186,072 บาท งบ NFM/TUC 2,647,100 บาท กำกับและประเมินผล

5 การกำกับและประเมินผล(Monitoring & Evaluation)
Impact 2557= 119/แสน ปชก. 2562= 95/แสน ปชก. Output:รายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 2557= 67278/80,000 ราย(84%) 2559= 72,000/80,000 ราย(90%) Output:รายงานผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 2557= 230/1,880 ราย(12%) 2559= 940/1,880 ราย(50%) Output: โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ “คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค” 75% (2557=55%) Outcome: ความสำเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่ 2557= 81% 2559= 85%


ดาวน์โหลด ppt สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google