งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน ชลประทาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน ชลประทาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน ชลประทาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2556

2 ความเป็นมา วันที่ 4 ธันวาคม 2536 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้าง เขื่อนคลองท่าด่านซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ นครนายกเพื่อการอุปโภคบริโภค บรรเทา อุทกภัยและแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

3 ความเป็นมา ( ต่อ ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เขื่อนคลองท่า ด่าน ได้รับพระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “ เขื่อนขุนด่านปราการชล ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เขื่อนคลองท่า ด่าน ได้รับพระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “ เขื่อนขุนด่านปราการชล ”

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนตลอดทั้งปีของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนขุน - ด่านปราการชลและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก โดยสามารถจัดสรร - น้ำให้พื้นที่ชลประทานได้รวม 185,000 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนขุนด่านปราการชลจำนวน 20,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานใน เขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จำนวน 165,000 ไร่ 2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค 3. เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัด นครนายก 4. เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัด นครนายก

5 ที่ตั้ง / ลักษณะหัวงาน ที่ตั้งหัวงาน หมู่ที่ 1 ต. หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก พิกัด 47 PQR 524829 พื้นที่รับน้ำ 152 ตร. กม. ที่ตั้งหัวงาน หมู่ที่ 1 ต. หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก พิกัด 47 PQR 524829 พื้นที่รับน้ำ 152 ตร. กม. ลักษณะหัวงาน มีรายละเอียดดังนี้ - ชนิดของตัวฝายมีขนาดสูงประมาณ 10.00 ม. และยาว 80.00 ม. - ระดับสันฝาย +45.000 รทก. - ตัวฝายสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 900 ม. 3 / วินาที - พื้นที่น้ำท่วมหน้าฝายเมื่อระดับน้ำ สูงสุด (+48.000 รทก.) ประมาณ 70 ไร่ - พื้นที่หัวงาน 500 ไร่ ลักษณะหัวงาน มีรายละเอียดดังนี้ - ชนิดของตัวฝายมีขนาดสูงประมาณ 10.00 ม. และยาว 80.00 ม. - ระดับสันฝาย +45.000 รทก. - ตัวฝายสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 900 ม. 3 / วินาที - พื้นที่น้ำท่วมหน้าฝายเมื่อระดับน้ำ สูงสุด (+48.000 รทก.) ประมาณ 70 ไร่ - พื้นที่หัวงาน 500 ไร่ ภาพแสดง ฝายท่าด่าน

6 Your own sub headline Agenda เขื่อนคอนกรีตบดอัด ( Roller Compacted Concrete Dam) ความสูง 93 เมตร ความยาวสันเขื่อน 2,594 เมตร ความสามารถกักเก็บ 224 ล้าน ลบ. ม. ปริมาตรคอนกรีตตัวเขื่อน 5.47 ล้าน ลบ. ม. ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ( ตามสัญญา ) 2 พ. ย. 2542 - 30 ต. ค. 2547 ราคาค่าก่อสร้าง 10,193,000,000 บาท เขื่อนคอนกรีตบดอัด ( Roller Compacted Concrete Dam) ความสูง 93 เมตร ความยาวสันเขื่อน 2,594 เมตร ความสามารถกักเก็บ 224 ล้าน ลบ. ม. ปริมาตรคอนกรีตตัวเขื่อน 5.47 ล้าน ลบ. ม. ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ( ตามสัญญา ) 2 พ. ย. 2542 - 30 ต. ค. 2547 ราคาค่าก่อสร้าง 10,193,000,000 บาท ข้อมูลเขื่อน

7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก 165,000 ไร่ เขื่อนขุนด่าน ปราการช ล

8 ประโยชน์ 1. บรรเทา อุทกภัย 2. แก้ไข ปัญหาดิน เปรี้ยว 3. แหล่ง เพาะพันธุ์ ปลาน้ำ จืด 4. แหล่ง ท่องเที่ยว เชิง อนุรักษ์ 5. เศรษฐกิจ ขยายตัว

9 แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว รักษาระดับน้ำใต้ดินจากการ มีน้ำชลประทานทำให้ สามารถบรรเทาปัญหาดิน เปรี้ยว ในเขตพื้นที่ ชลประทาน

10 บรรเทาอุทกภัย

11 แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

12 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

13 เศรษฐกิจขยายตัว

14 ภาพกิจกรรม

15 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน ชลประทาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google