งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจสถาบันทางสังคม และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า องค์ประกอบของโครงสร้าง ของสังคม 1. กลุ่มสังคม (Social groups) 2. สถาบันสังคม (Social institutions) 3. สถานภาพและบทบาท (Status and Roles)

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมกัน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1. การรักษาชาติ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

7

8

9

10 2. การรักษาศาสนา

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันศาสนา เป็น สถาบันที่ทำหน้าที่ช่วย สนองความต้องการด้าน จิตใจ เสริมสร้างกำลังใจ ให้สมาชิกในสังคมได้ต่อ สู่กับปัญหาโดยปฏิบัติ ตามคติความเชื่อ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

13

14

15

16

17

18 ทบทว น 1. หลักธรรมทางศาสนา พุทธที่ถือว่า เป็นพื้นฐานของความ เป็นมนุษย์ คือ 1. หลักธรรมทางศาสนา พุทธที่ถือว่า เป็นพื้นฐานของความ เป็นมนุษย์ คือ ก. อิทธิ บาท 4 ข. เบญจ ศีล ค. สังคห วัตถุ 4 ง. อคติ 4

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. พระพุทธเจ้าสอนให้ ปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อบุคคล 6 ประเภทโดย เปรียบเหมือนอะไร 2. พระพุทธเจ้าสอนให้ ปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อบุคคล 6 ประเภทโดย เปรียบเหมือนอะไร ก. ทิศ 6 ข. คารวะ 6 ค. สาราณียกร รม 6 ง. ธาตุ 6

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3.“ การเอาชนะศัตรูด้วย ความเป็นมิตร ” เกี่ยวข้องกับหลักศา สนคริสต์ข้อใด 3.“ การเอาชนะศัตรูด้วย ความเป็นมิตร ” เกี่ยวข้องกับหลักศา สนคริสต์ข้อใด ก. ความ รัก ข. การให้ อภัย ค. หลัก ศรัทธา ง. บัญญัติ 10 ประการ

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การบริจาคทานใน ลักษณะใด ที่ศาสนา อิสลามยกย่องมาก 4. การบริจาคทานใน ลักษณะใด ที่ศาสนา อิสลามยกย่องมาก ก. ทำต่อหน้า คนหมู่มาก ข. ทำตาม ฐานะของตน ค. ทำด้วยความ สมัครใจ ง. ทำโดยไม่ให้ ใครรู้

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. การรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

24

25 สถาบันครอบครัว เป็น สถาบันพื้นฐานแรกที่สุด และมีความสำคัญยิ่งของ สังคม

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

27

28 สถาบันทางการเมือง การปกครอง เป็นกลุ่ม ของบรรทัดฐานเกี่ยวกับ การใช้อำนาจ เพื่อรักษา ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของสังคม และ กำหนดสิทธิเสรีภาพใน การดำเนินชีวิต

29 ครูศรีวรรณ ปานสง่า


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google