งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดได้

3 หน้าที่ของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ การไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การป้องกันและ พัฒนาประเทศ การปฏิบัติตามกฎหมาย การไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง

4 การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1. การรักษาชาติ 2. การรักษาศาสนา

5 3.การรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

6 ศึกษาและทำความเข้าใจ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ศึกษาและทำความเข้าใจ

7 - เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ
- เพื่อมิให้ได้รับโทษ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

8 การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เป็นกิจกรรมสำคัญ ในระบอบประชาธิปไตย

9 ชื่อภาพ หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติ คือ......

10 การป้องกันและ พัฒนาประเทศ
1. การป้องกันประเทศ 2. การรับราชการทหาร

11 3. การเสียภาษีอากร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีการค้า - ค่าอากรแสตมป์

12 4. การช่วยเหลือราชการ 5. การศึกษาอบรม 6. การพิทักษ์ปกป้องและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ของชาติ

13 7. การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google