งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การไปใช้ สิทธิ เลือกตั้ง การปฏิบัติ ตาม กฎหมาย การป้องกัน และ พัฒนา ประเทศ การป้องกัน และ พัฒนา ประเทศ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1. การรักษาชาติ 2. การรักษาศาสนา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. การรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 3. การรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ศึกษาและทำ ความเข้าใจ

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - เพื่อไม่ให้ เสียเปรียบ - เพื่อมิให้ได้รับ โทษ โดย รู้เท่าไม่ถึงการ ณ์ - เพื่อมิให้ได้รับ โทษ โดย รู้เท่าไม่ถึงการ ณ์

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมสำคัญ ในระบอบประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมสำคัญ ในระบอบประชาธิปไตย

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ชื่อภาพ...................................... หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติ คือ......

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การป้องกัน และ พัฒนา ประเทศ การป้องกัน และ พัฒนา ประเทศ 1. การป้องกันประเทศ 2. การรับราชการทหาร

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. การเสียภาษีอากร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้นิติบุคคล - ภาษีการค้า - ค่าอากรแสตมป์

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การช่วยเหลือราชการ 5. การศึกษาอบรม 6. การพิทักษ์ปกป้องและ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ของชาติ 6. การพิทักษ์ปกป้องและ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ของชาติ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 7. การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ หน้าที่ของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google