งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวม Six Plus Building Block

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวม Six Plus Building Block"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวม Six Plus Building Block
สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก แม่ ตรวจคัดกรอง,ฝีกการแปรงฟัน,ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก ตรวจคัดกรอง,ลงมือปฏิบัติฝึกแปรงฟัน,ฟลูออไรด์วานิช,เยี่ยมบ้าน,เครือข่ายพ่อแม่ กิจกรรมที่ 2 วัยเรียน ตรวจ,ฝีกการแปรงฟัน,เคลือบหลุมร่องฟัน,อุดฟันแท้,จัดสิ่งแวดล้อมใน รร. กิจกรรมที่ 3 วัยทำงาน ตรวจฟันใน ผป.DM ,รักษาตามความจำเป็น กิจกรรมที่ 4 สูงอายุ/ผู้พิการ ตรวจ,ฝึกการแปรงฟัน,ฟลูออไรด์วานิชที่รากฟัน,ฟันเทียม,รากเทียม,ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 5 มะเร็งช่องปาก ตรวจคัดกรอง,เตรียมสภาพช่องปากก่อนรักษา,รักษาและตรวจวินิจฉัย, post operative care (น้ำลายเทียม,ฟลูออไรค์) 1

2 สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก
รพ.ระดับ 1 บริการ 2 คน 3 ข้อมูล 4 เทคโนโลยี 5 เงิน 6 ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนของชุมชน A รักษาปริทันต์ที่ยุ่งยาก, ปากแหว่งเพดานโหว่ วุฒิบัตร(สาขาปริทันตฯ,ศัลยฯช่องปาก,จัดฟัน) X-ray Orthopan, ชุดเครื่องมือรักษาโรค S รักษาปริทันต์ที่ยุ่งยาก , ปากแหว่งเพดานโหว่ วุฒิบัตร (สาขาปริทันตฯ,ศัลยฯช่องปาก,จัดฟัน) M1 รักษาปริทันต์ที่ยุ่งยาก วุฒิบัตร (สาขาปริทันตฯ) ชุดเครื่องมือรักษาโรคปริทันต์ M2 รักษาปริทันต์เบื้องต้น ป.โท,ป.บัณทิต (สาขาปริทันตฯ) F1 F2 F3 จัดซื้อร่วมโปร่งใส ศสม./รพ.สต. แม่ ตรวจคัดกรอง,ฝีกการแปรงฟัน,ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก ตรวจคัดกรอง,ลงมือปฏิบัติฝึกแปรงฟัน,smart,ฟลูออไรด์วานิช,เยี่ยมบ้าน ทภ.(๖,๐๐๐แห่ง),ผช.งานทันตฯจนท.สาธารณสุข,อสม.เชี่ยวชาญ,เครือข่าย แฟ้มบริการรายบุคคล,สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก(1.5,3ปี) และปัจจัยเสี่ยง ยูนิตทำฟัน, 10 บาทต่อคนสำหรับงาน P&P ตรวจคัดกรอง แม่และเด็ก ร้อยละ80 ฟลูออไรด์วานิช เด็ก ร้อยละ50 พัฒนาเครือข่ายพ่อแม่,ท้องถิ่น 2

3 ประเด็นแต่ละหัวข้อ 1 บริการ 2 คน 3 ข้อมูล 4 เทคโนโลยี 5 เงิน 6
ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนของชุมชน ให้ระบุ Key activity เรียงลำดับความสำคัญ ต้องมีข้อมูลสนับสนุน ประเภท, ระดับการศึกษา,จำนวน ข้อมูลอะไร ไม่ใช่แหล่งข้อมูล -เม็ดเงินโดยเฉพาะ เครื่องมือ หรือจะตั้งศูนย์..ใช้งบเท่าไหร่ -แบบที่เขียน PP OK -แหล่งเงิน Good government+lerdership ลดความเหลื่อมล้ำ ให้กำหนดเงื่อนไข เช่น ต้องได้รับบริการภายใน XXX วันกรณีต้องใช้หมอเฉพาะทางหากไม่มีจะทำอย่างไร 3


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวม Six Plus Building Block

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google