งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Six Plus Building Block ภาพรวม Six Plus Building Block สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก แม่ ตรวจคัดกรอง,ฝีกการแปรงฟัน,ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Six Plus Building Block ภาพรวม Six Plus Building Block สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก แม่ ตรวจคัดกรอง,ฝีกการแปรงฟัน,ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Six Plus Building Block ภาพรวม Six Plus Building Block สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก แม่ ตรวจคัดกรอง,ฝีกการแปรงฟัน,ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก ตรวจคัดกรอง,ลงมือปฏิบัติฝึกแปรงฟัน,ฟลูออไรด์วานิช,เยี่ยมบ้าน,เครือข่ายพ่อแม่ กิจกรรมที่ 2 วัยเรียน ตรวจ,ฝีกการแปรงฟัน,เคลือบหลุมร่องฟัน,อุดฟันแท้,จัด สิ่งแวดล้อมใน รร. กิจกรรมที่ 3 วัยทำงาน ตรวจฟันใน ผป.DM,รักษาตามความจำเป็น กิจกรรมที่ 4 สูงอายุ/ผู้พิการ ตรวจ,ฝึกการแปรงฟัน,ฟลูออไรด์วานิชที่รากฟัน,ฟันเทียม, รากเทียม,ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 5 มะเร็งช่องปาก ตรวจคัดกรอง,เตรียมสภาพช่องปากก่อนรักษา,รักษาและ ตรวจวินิจฉัย, post operative care (น้ำลายเทียม, ฟลูออไรค์)

2 กิจกรรมที่ 1 สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก 2 รพ.ระดับ1 บริการ 2 คน 3 ข้อมูล 4 เทคโนโลยี 5 เงิน 6 ธรรมาภิบาล 6+การมี ส่วนของ ชุมชน Aรักษาปริทันต์ที่ ยุ่งยาก, ปากแหว่ง เพดานโหว่ วุฒิบัตร(สาขา ปริทันตฯ,ศัลยฯ ช่องปาก,จัดฟัน) X-ray Orthopan, ชุดเครื่องมือรักษา โรค Sรักษาปริทันต์ที่ ยุ่งยาก, ปากแหว่ง เพดานโหว่ วุฒิบัตร (สาขา ปริทันตฯ,ศัลยฯ ช่องปาก,จัดฟัน) X-ray Orthopan, ชุดเครื่องมือรักษา โรค M1รักษาปริทันต์ที่ ยุ่งยาก วุฒิบัตร (สาขาปริ ทันตฯ) ชุดเครื่องมือรักษา โรคปริทันต์ M2รักษาปริทันต์ เบื้องต้น ป.โท,ป.บัณทิต (สาขาปริทันตฯ) ชุดเครื่องมือรักษา โรคปริทันต์ F1รักษาปริทันต์ เบื้องต้น ป.โท,ป.บัณทิต (สาขาปริทันตฯ) ชุดเครื่องมือรักษา โรคปริทันต์ F2 F3 จัดซื้อร่วมโปร่งใส ศสม./รพ. สต. แม่ ตรวจคัดกรอง, ฝีกการแปรงฟัน,ขูด หินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก ตรวจคัดกรอง,ลงมือปฏิบัติฝึก แปรงฟัน,smart, ฟลูออไรด์วานิช,เยี่ยมบ้าน ทภ.(๖,๐๐๐แห่ง), ผช.งานทันตฯจน ท.สาธารณสุข,อสม.เชี่ยวชาญ,เครือข่าย แฟ้มบริการ รายบุคคล, สำรวจสภาวะ สุขภาพช่อง ปาก(1.5,3ปี) และปัจจัย เสี่ยง ยูนิตทำฟัน,10 บาท ต่อคน สำหรับ งาน P&P ตรวจคัดกรอง แม่ และเด็ก ร้อยละ80 ฟลูออไรด์วานิช เด็ก ร้อยละ50 พัฒนา เครือข่าย พ่อแม่,ท้องถิ่น

3 ประเด็นแต่ละหัวข้อประเด็นแต่ละหัวข้อ 3 1 บริการ 2 คน 3 ข้อมูล 4 เทคโนโล ยี 5 เงิน 6 ธรรมาภิบาล 6+การ มีส่วน ของ ชุมชน ให้ระบุ Key activity เรียงลำดับ ความสำคัญ ต้องมีข้อมูล สนับสนุน ประเภท, ระดับ การศึกษา,จำนวน ข้อมูลอะไร ไม่ใช่ แหล่งข้อมูล -เม็ดเงิน โดยเฉพาะ เครื่องมือ หรือจะตั้ง ศูนย์..ใช้งบ เท่าไหร่ -แบบที่ เขียน PP OK -แหล่งเงิน Good government+lerder ship ลดความเหลื่อมล้ำ ให้กำหนดเงื่อนไข เช่น ต้องได้รับบริการ ภายใน XXX วันกรณี ต้องใช้หมอเฉพาะ ทางหากไม่มีจะทำ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 Six Plus Building Block ภาพรวม Six Plus Building Block สาขาสุขภาพช่องปาก กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก แม่ ตรวจคัดกรอง,ฝีกการแปรงฟัน,ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน เด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google