งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา ศิริวรรณ คำฝั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิไลวรรณ สำเภาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา ศิริวรรณ คำฝั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิไลวรรณ สำเภาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา ศิริวรรณ คำฝั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิไลวรรณ สำเภาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

2 ความเป็นมา สถิติการป่วยด้วยมะเร็งเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากหัวใจหลอดเลือดและ เบาหวาน ในพื้นที่อำเภอสอง ปี 2553 พบอัตราป่วยเป็น 23.04 : แสนประชากร (<20: แสน ปชก.) ข้อมูลการมารับการรักษาที่ ร. พ. มีน้อย

3 วัตถุประสงค์ ศึกษามุมมอง / ประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของผู้ป่วยและครอบครัว ศึกษาวิธีการรักษาและเงื่อนไขการเยียวยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อปรับปรุงรูปแบบและแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

4 คำถามวิจัย มุมมอง / ประสบการณ์ของผู้ป่วยและครอบครัวต่อมะเร็งเต้านมในความคิดของผู้ป่วย และญาติเป็นอย่างไร วิธีการรักษาและเงื่อนไขการเยียวยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นอย่างไร แนวทางในการดูแลที่เหมาะสมของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรเป็นอย่างไร

5 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

6 การเลือกตัวอย่าง เลือกผู้ป่วยจากทะเบียนของ ร. พ. 2 ตำบล ตำบลละ 2 ราย เป็นผู้ป่วยในเขตเมืองและเขตชนบท เป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อน

7 เครื่องมือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

8 การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลวิเคราะห์กับทฤษฎี ความรู้สึก ความเชื่อ วัฒนธรรมทางสังคม

9 ข้อค้นพบ มุมมองประสบการณ์ : ความเชื่อเรื่องกรรมถูกใช้ในการอธิบายความเจ็บป่วย วิธีการและเงื่อนไขการเยียวยา : การแพทย์ทางเลือกคือคำตอบสุดท้าย ห่างไกลมะเร็ง : ห่างไกลทุกข์

10 ข้อเสนอแนะ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งควรเป็นการดูแลที่ผสมผสานจิตใจ ศีลธรรมและสังคม ซึ่งเป็นทัศนะของการมองปัญหาด้านสุขภาพที่กว้างขวางและซับซ้อน ทีมการรักษา เยียวยา ควรให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพราะ ทุกๆกระบวนการของการรักษามีความเชื่อมโยงกัน

11 ขอขอบคุณ ผู้ป่วยมะเร็งและญาติทั้ง 4 ราย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นพ. วันชัย วันทนียวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง งานคุณภาพโรงพยาบาลสอง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อ. อรชร โวทวี อาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา ศิริวรรณ คำฝั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิไลวรรณ สำเภาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google