งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พัชรา อุบลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พัชรา อุบลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พัชรา อุบลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน เลขาธิการ คสช. เป็นกรรมการและเลขาฯ

3 บทบาทหน้าที่ ๑) วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติ สมัชชาฯไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ๒) แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคี เครือข่ายในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามมติสมัชชาฯ ๓) ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาฯ และรายงานต่อ สมัชชาฯ และ คสช. เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม ๔) ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่อ คจ.สช. เกี่ยวกับการ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระใน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๕) ให้ข้อเสนอแนะต่อ คสช. คจ.สช. และกลไกอื่นๆ เกี่ยวกับ การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่ เห็นสมควร

4 เสนอเป็นวาระ สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ คสช. รับทราบ / มอบหมาย หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย นำมติไป ขับเคลื่อน คมส. กลไกขับเคลื่อนงาน วางยุทธศาสตร์การ ทำงาน หนุนเสริมการทำงาน ติดตามประเมินผลและ รายงานผล ครม. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ ทบทวนมติ คสช.. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ รายงานผล รายงานผลตาม ช่องทางต่างๆ  สื่อสารสาธารณะ ( เว็บไซต์ นสพ. สานพลัง ทีวี วิทยุ )  จัดเวทีเจาะประเด็น  จัดเวทีสาธารณะ กลั่นกรอง ข้อเสนอประเด็น นโยบายฯ กลั่นกรอง ข้อเสนอประเด็น นโยบายฯ เปิดรับข้อเสนอ จาก - เครือข่าย - เชื่อมโยงการ ทำงาน คสช. - ทบทวนมติที่ผ่าน มา เปิดรับข้อเสนอ จาก - เครือข่าย - เชื่อมโยงการ ทำงาน คสช. - ทบทวนมติที่ผ่าน มา จัดรับฟัง ความเห็น เครือข่าย ก่อน กำหนด ร่างระเบียบ วาระ NHA จัดรับฟัง ความเห็น เครือข่าย ก่อน กำหนด ร่างระเบียบ วาระ NHA อนุฯวิชาการ / คทง. เฉพาะ ประเด็น พัฒนา ข้อเสนอเชิง นโยบาย สช. / พื้นที่ จัดรับฟัง ความเห็น เครือข่าย ก่อน NHA สช. / พื้นที่ จัดรับฟัง ความเห็น เครือข่าย ก่อน NHA คจ. สช. พิจารณา ความพร้อม ของเอกสาร และกลไกที่ เกี่ยวข้อง คจ. สช. พิจารณา ความพร้อม ของเอกสาร และกลไกที่ เกี่ยวข้อง D:Develop ( คจ. สช.) D:Drive ( คมส.) สร้างความร่วมมือ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 มติ สมัชชา สุขภาพ แห่งชา ติ 1010 1010

5 ๑) นำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาสั่ง การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ อันจะเป็นการ เพิ่มความแข็งแรง (strengthen) ให้กับข้อเสนอที่ จำเป็น (โดยปกติหลังการมีมติสมัชชาสุขภาพแล้ว สช. จะรายงานให้ คสช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

6 ๒) ยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพ เพื่อสนับสนุนกลไกขับเคลื่อน และ ผู้เกี่ยวข้องตามมติสมัชชาฯ ให้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๘ ส. หรือ DENMARKS ประกอบด้วย สาธิต (Demonstration) เสริมกำลังใจ (Encouragement) สานเครือข่าย (Networking) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) เสริมการชื่นชม (Appreciation) สร้างการยอมรับ (Recognition) สนับสนุนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management) สื่อสารสังคม (Social Communication)

7 ๓) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพฯ ในกรณี ที่พบว่า สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง มติสมัชชาฯ มีปัญหาในการปฏิบัติ หรือมีข้อห่วงใยจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง โดยอาจนำเข้าสู่การเป็นระเบียบวาระใหม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ Revisit

8 ๔) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑- ๖ (พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๖) รวม ๕๙ มติ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๔ มติ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๑ มติ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๙ มติ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๖ มติ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๑ มติ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๘ มติ

9 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ มติ การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว”

10 ความก้าวหน้า : ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม คสช. (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธาน) มีมติรับทราบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๖ มติ โดยมอบหมายให้ :-

11 ๑. เลขาธิการ คสช. แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในมติที่ เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป (สช.ว ๐๖๐๘/๒๕๕๗ ลว.๑๘ ส.ค.๒๕๕๗) ๒. คมส. พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อให้บรรลุผลตามควร แก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช.พิจารณา ก็ให้เสนอ คสช.พิจารณาต่อไป

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พัชรา อุบลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google