งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551

2 วิทยากร นายวิทยา ชพานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานมวลชน ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3 ด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้และจังหวัด ๆ ที่มี สถานการณ์ด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัด และอำเภอได้มีการจัดตั้งชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทั้งในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ ป้องกันตนเองและหมู่บ้านปกติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา ความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และมาตรา 16 และมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง พ.ศ.2522 จึงออกระเบียบไว้

5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือ เจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความ สงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551 ระเบียบนี้ ให้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป ตามระเบียบนี้ (ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 125 ตอนพิเศษ 145 ง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 หน้าที่ 11 – 17)

6 “หน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน” หมายความว่า หน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบ บริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และให้ หมายความรวมถึง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามระเบียบนี้ “ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน” หมายความถึง ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผ่านการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า พนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เรียกโดยย่อว่า “ชรบ.”

7 กรมการปกครอง จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. หรือ หลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย หมู่บ้าน ตามความจำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ โดยในการฝึกอบรมจะดำเนินการเองหรือหน่วยงานอื่นเป็น ผู้ดำเนินการก็ได้ในกรณีมีความจำเป็น จังหวัดหรืออำเภอจะ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในพื้นที่ของตนเองก็ ได้ หมวด 1 การฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน

8 คุณสมบัติ ชรบ. 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการ ฝึกอบรม 3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารักการฝึกอบรมได้ 4.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่าสามเดือน 5.เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 2.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือพัวพันกับยาเสพติดให้โทษ 3.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

9 โครงสร้างและการจัดหน่วย กองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ระดับอำเภอ ) นายอำเภอ ผู้บังคับกองพันฯ ปลัดอำเภอ รอง ผบ.กองพันฯ ตำรวจชั้น สัญญาบัตร รอง ผบ.กองพันฯ ข้าราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ที่นายอำเภอแต่งตั้ง รอง ผบ.กองพันฯ รอง ผบ.พันฯ แยกเป็น ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายกิจการมวลชน ฝ่ายกำลังพลและส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ กองร้อย ชรบ. ( ตำบล ) หมวด ชรบ. ( หมู่บ้าน )

10 ปลัดอำเภอประจำตำบล ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. กองร้อย ชรบ. (ระดับตำบล) กำนันในตำบล ผช. ผบ.กองร้อยฯ ข้าราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ที่นายอำเภอแต่งตั้ง รอง ผบ.กองร้อยฯ รอง ผบ.กองร้อยฯ แยกเป็น ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายกิจการมวลชน ฝ่ายกำลังพลและส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ หมวด ชรบ. (หมู่บ้าน) โครงสร้างและการจัดหน่วย

11 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหมวด ชรบ. หมวด ชรบ. (ระดับหมู่บ้าน) ทหาร / ตำรวจ หรือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวม 2 คน (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่โครง) ผู้ช่วย ผบ.หมวดฯ หมู่ ชรบ. ที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหมู่ ชรบ. และ ชรบ.7-15 คน หมู่ ชรบ. ที่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหมู่ ชรบ. และ ชรบ.7-15 คน หมู่ ชรบ. ที่... ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหมู่ ชรบ. และ ชรบ.7-15 คน

12 ชรบ. พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตัว เมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. นายอำเภอสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20 4. นายอำเภอสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 หมวด 3 การแต่งตั้ง การสั่งใช้ และการบังคับบัญชา ผู้ใหญ่บ้านพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ และมีคุณสมบัติฯ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอให้ นายอำเภอพิจารณาแต่งตั้งเป็น ชรบ. ให้นายอำเภอจัดทำ ทะเบียนประวัติฯ ให้เก็บไว้ที่ หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด แห่งละหนึ่งชุด

13 หมวด 4 การช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ 1.อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน 2.ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 3.สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภยันตราย ต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย 4.เฝ้าระวังรักษาสถานที่สำคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน 5.รายงานเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ 6.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

14 หมวด 4 การช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ 7. ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งมีเหตุสงสัย ตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือ ได้มาโดยกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งอาจใช้ เป็นพยานหลักฐาน แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นยึด สิ่งของหรืออาวุธที่ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำ ความผิด หรือได้มาโดยได้กระทำความผิดหรือซึ่งมี ไว้เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้รายงานไปยัง ผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว

15 หมวด 4 การช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ 8. จับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และควบคุมตัวผู้ถูกจับส่ง ผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็วหรือพนักงานฝ่าย ปกครองหรือตำรวจ 9. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

16 หมวด 5 สิทธิ 1.แต่งเครื่องแต่งกาย และ ประดับเครื่องหมาย ชรบ. 2.ใช้อาวุธของทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษร 3.ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ กำหนดไว้

17 หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย 1.สนับสนุนและดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและ สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วย ชรบ. ต้นสังกัด 3.รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 4.เป็นผู้ประพฤติดี 5.ไม่เสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่

18 หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย 6. ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการ 7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นจาก การปฏิบัติหน้าที่ 8. ไม่เป็นผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ หรือผู้สนับสนุนเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ (หากกระทำผิดวินัยตามที่กล่าวมา ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี อำนาจเหนือตนว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือได้) กรณีการกระทำความผิดวินัยมีลักษณะร้ายแรง ให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

19 กรมการปกครอง จังหวัด หรือหน่วยที่จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร ชรบ. จัดทำวุฒิบัตรมอบให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ให้นายอำเภอผู้สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ออกบัตรประจำตัวให้แก่ ชรบ. บัตรประจำตัว ชรบ. มีอายุหกปี กรณีที่ ชรบ.พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหกปี ให้คืนบัตรประจำตัว ชรบ.ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนภายในเจ็ดวัน ให้นายอำเภอ จัดให้มีทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวฯ เครื่องแต่งกายและเครื่องหมาย ชรบ.ให้เป็นไปตามท้ายระเบียบนี้ หมวด 7 วุฒิบัตร บัตรประจำตัว เครื่องแต่งกาย และเครื่องหมาย

20

21

22

23

24 Q & A โทร 0 2226 5557 ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google