งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

2 สำนักชลประทานที่ 7 ได้กำหนด ไว้เป็นฝายยาง และได้หมอบให้สำนัก ออกแบบฯ เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบฯ เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบ แต่ต่อมากลุ่ม งานวางโครงการ 2 ส่วนวางโครงการ สำนักบริหารโครงการ ได้ประสานงาน ร่วมกับ สชป.7 เพื่อร่วมจัดทำรายงาน วางโครงการของโครงการขนาดกลาง และหลังร่วมกันศึกษาการวางโครงการ พัฒนาน้ำแล้ว จึงได้เปลี่ยนแปลง แผนงานก่อสร้าง จากโครงการ จาก โครงการฝายยางห้วยบังอี่ ด. ดอนตาล มาเป็นโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร เรื่องเดิม

3 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการ 1. เพื่อช่วยในการพร่องระบายน้ำในช่วงต้น ฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร การประมง และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง 2. เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนและ ไหนย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่ริมห้วยบังอี่

4 ที่ตั้ง บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่พิกัด 48 QVD 869 – 071 ตามแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 5941 I ลำดับชุด L 7017 อยู่ ในเขต ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร หรือเส้น Latitude 16◦- 24'-17" เหนือ และ Longitude 104◦- 52'- 44" ตะวันออก โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร การ เดินทางเข้าสู่หัวงาน แยกจากถนนสาย จ. มุกดาหาร – อ. ดอนตาล ไปทางขวา ที่ระหว่าง กม. ที่ บ้านนาโพธิ์ เส้นทางไปบ้านดงมันแยก ซ้ายข้างโรงเรียน ถึงหัวงานเป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเดินทางเข้าได้ สภาพทางคมนาคม ลาดยางมุกดาหาร - บ้าน โพธิ์ 32 กิโลเมตร ทางเกวียนและลูกรังบาง ช่วง 1 กิโลเมตร

5 ประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบบาน ตรง - ช่องระบาย กว้าง 8.0 เมตร จำนวน 4 ช่อง - ระดับหลังตอม่อ + 145.500 ม. รทก. - ระดับธรณีบาน + 135.000 ม. รทก. - ระดับเก็บกัก + 138.000 ม. รทก. - ระดับสันบาน + 141.500 ม. รทก.

6 ระบบส่งน้ำชลประทาน สำหรับโครงการ ประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ได้ใช้พื้นฐานการใช้ น้ำของราษฏรในสภาพปัจจุบันของพื้นที่ โครงการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดวิธีการส่ง น้ำ การใช้อาคารประกอบที่จะต้องก่อสร้าง เพิ่มเติม ตลอดจนกำหนดประสิทธิภาพการส่ง น้ำของโครงการ ขอบเขตและองค์ประกอบ ของโครงการประกอบด้วย ประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อาคารหัวงาน คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานตรง ขนาดช่อง กว้าง 8.00 ม. สูง 7.50 ม. จำนวน 4 ช่อง ทำ หน้าที่เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำหน้าประตูระบายน้ำ

7 ระบบส่งน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ชลประทาน 2,000 ไร่ แบ่งออกเป็น ฝั่งซ้าย ประมาณ 1,000 ไร่ โดยการสร้างสถานีสูบ น้ำ แบบทุนลอยทั้งสองฝั่ง ระบบระบายน้ำ สำหรับโครงการ ประตู ระบายน้ำห้วยบังอี่ จะใช้ระบบระบายน้ำ ออกจากพื้นที่โครงการโดยอาศัยประโยชน์ จากลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ เช่น ร่องน้ำ คู คลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ ราษฎรอาจช่วยเพิ่มเติมในการปรับปรุง ระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม

8 ราคาค่าก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง 3 ปี โดยมีแผนใช้ จ่ายงบประมาณดังนี้.- ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 60,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 120,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 120,000,000 บาท รวม 300,000,000 บาท

9 ลำห้วยบังอี่ ใกล้จุดก่อสร้าง

10

11

12 พื้นที่รับประโยชน์

13

14

15

16

17

18 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google