งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 4 การวางระบบบัญชี สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร. สมาชิกกลุ่ม 4 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจ ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์ จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 4 การวางระบบบัญชี สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร. สมาชิกกลุ่ม 4 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจ ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์ จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 4 การวางระบบบัญชี สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร

2 สมาชิกกลุ่ม 4 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจ ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์ จังหวัดชุมพร นางอรุณี เอกทัฬ สหกรณ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัด ระนอง นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัด พังงา นายไพรัช อ่อนประเสริฐ สหกรณ์จังหวัด กระบี่ นางสาวสมจิตร เช้าฉ้องรก. สหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัด ตรัง

3 สมาชิกกลุ่ม 4 นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้ากลุ่ม กำกับมาตรฐานบัญชี นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หัวหน้าสตส. ชุมพร นายกำสิทธิ์ บัวสมุยหัวหน้าสตส. สุราษฏร์ธานี นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสตส. ระนอง นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสตส. พังงาฃ นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้าสตส. กระบี่ นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสตส. ภูเก็ต นางนงลักษณ์ดำรงศิริ หัวหน้าสตส. ตรัง

4 ก่อนการ จัดตั้ง - คณะผู้ก่อตั้งยื่นความจำนง - ประชุม 3 ฝ่าย เตรียมความพร้อม - เน้นการเตรียมคนจัดทำบัญชี คุณสมบัติผู้รับผิดชอบทำบัญชี - ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและสามารถทำบัญชีได้ - ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 กรณีกลุ่มธรรมชาติต้องการเป็นสหกรณ์ - ไม่รับโอน จัดตั้งใหม่ - จะดำเนินการจัดตั้ง ตามขบวนการสหกรณ์ ที่จัดตั้งใหม่

6 การวางระบบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - วางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจของสหกรณ์ตาม ความเหมาะสม ( ด้วยระบบมือและระบบ IT ) - หากสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีเห็นควรให้ใช้ โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหลัก และไม่ควร ใช้โปรแกรมระบบของหน่วยงานอื่น - กรณีที่สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ต้องจัดจ้าง พนักงานบัญชีทันที - ให้การศึกษาอบรมพนักงานบัญชี / กรรมการ

7 การวางระบบบัญชี กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กำกับดูแลตามระเบียบบัญชีที่วางไว้ - กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

8 สหกรณ์อยู่ในระหว่างการ ดำเนินธุรกิจ กรมส่งเสริม สหกรณ์ - กำกับดูแลให้ เป็นไปตาม ระเบียบ / ข้อบังคับ / กฎหมาย กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ - วางระบบบัญชี ต่อเนื่อง - กำกับดูแลการ จัดทำบัญชี และการเงิน

9 กรณีมีข้อสังเกตทางบัญชี กรมส่งเสริม สหกรณ์ - สำเนาแจ้ง สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ - สำเนาแจ้ง สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด

10 ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ควรจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอเหมาะสมเพื่อ ดูแลติดตามสหกรณ์ต่อเนื่อง

11


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 4 การวางระบบบัญชี สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร. สมาชิกกลุ่ม 4 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจ ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์ จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google