งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางระบบบัญชีสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางระบบบัญชีสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางระบบบัญชีสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร
กลุ่ม 4 การวางระบบบัญชีสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร

2 สมาชิกกลุ่ม 4 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดชุมพร นางอรุณี เอกทัฬ สหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัดระนอง นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพังงา นายไพรัช อ่อนประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ นางสาวสมจิตร เช้าฉ้อง รก. สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง

3 สมาชิกกลุ่ม 4 นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานบัญชี
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานบัญชี นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หัวหน้าสตส.ชุมพร นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสตส.สุราษฏร์ธานี นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสตส.ระนอง นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสตส.พังงาฃ นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้าสตส.กระบี่ นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสตส.ภูเก็ต นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสตส.ตรัง

4 - ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและสามารถทำบัญชีได้
ก่อนการจัดตั้ง คณะผู้ก่อตั้งยื่นความจำนง ประชุม 3 ฝ่าย เตรียมความพร้อม เน้นการเตรียมคนจัดทำบัญชี คุณสมบัติผู้รับผิดชอบทำบัญชี - ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและสามารถทำบัญชีได้ - ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 กรณีกลุ่มธรรมชาติต้องการเป็นสหกรณ์
ไม่รับโอน จัดตั้งใหม่ - จะดำเนินการจัดตั้ง ตามขบวนการสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่

6 การวางระบบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจของสหกรณ์ตามความเหมาะสม (ด้วยระบบมือและระบบ IT ) - หากสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีเห็นควรให้ใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหลัก และไม่ควรใช้โปรแกรมระบบของหน่วยงานอื่น กรณีที่สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ต้องจัดจ้างพนักงานบัญชีทันที ให้การศึกษาอบรมพนักงานบัญชี/กรรมการ

7 การวางระบบบัญชี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำกับดูแลตามระเบียบบัญชีที่วางไว้
กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

8 สหกรณ์อยู่ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย วางระบบบัญชีต่อเนื่อง กำกับดูแลการจัดทำบัญชี และการเงิน

9 กรณีมีข้อสังเกตทางบัญชี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำเนาแจ้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำเนาแจ้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

10 ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอเหมาะสมเพื่อดูแลติดตามสหกรณ์ต่อเนื่อง

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การวางระบบบัญชีสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google