งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ญาลดา พร ประเสริฐ คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ญาลดา พร ประเสริฐ คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ญาลดา พร ประเสริฐ คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 สมมติฐาน - โรงงานอายุการใช้งาน 10 ปี - อัตราดอกเบี้ยใน ท้องตลาดใน อนาคต 10% อนาคต 10%สมมติฐาน - โรงงานอายุการใช้งาน 10 ปี - อัตราดอกเบี้ยใน ท้องตลาดใน อนาคต 10% อนาคต 10%

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ระยะทาง = โดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ คำนวณทำเล ก. : ทำเล ก. ตั้งอยู่ ตำแหน่ง 2, 6 ระยะทางจากแหล่งวัตถุดิบ ถึงทำเล ก. ระยะทางจาก ทำเล ก. ถึง ตลาด 1 = ระยะทางจาก ทำเล ก. ถึง ตลาด 2 = = = 9 รวมระยะทาง =4.12 + 3 + 9 + 8.60 =24.72 x 100 = 2,472 กิโลเมตร ค่าขนส่งรวมกิโลเมตรละ 16 บาท ดังนั้น ถ้า 2,472 กิโลเมตร = 2472 x 16 = 39,552 บาท = 4.12 = 3 = = = ระยะทางจาก ทำเล ก. ถึง ตลาด 3 = = 8.60 =

24

25

26 ตัวอย่างที่ 4.3 ให้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงานโดยพิจารณา จากระยะทางและจำนวนประชากร และ คำนวณระยะทางจากจุดพื้นที่ A ไปยังพื้นที่ B ดังตารางข้อมูลของแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมใน การดำเนินงาน พื้นที่ (x, y) ( ก. ม.) จำนวน ประชากร A(4, 7)10 B(5, 6)7 C(11, 4)16 D(3, 5)9 E(14, 6)22 F(9, 3)4 รวม 68

27 เราสามารถคำนวณระยะทางจากจุดพื้นที่ A ไปยังจุดพื้นที่ B ได้ดังนี้ สูตรการคำนวณหาระยะทางจากจุด A ไปยัง จุด B D in = = = = 1.41 กิโลเมตร

28 เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงานโดย พิจารณาจากระยะทางและจำนวนประชากรดัง ตาราง พื้นที่ (x, y) ( ก. ม.) จำนวน ประชาก ร A(4, 7)10 B(5, 6)7 C(11, 4)16 D(3, 5)9 E(14, 6)22 F(9, 3)4 รวม 68 LXILYI 4070 3542 17664 2745 308132 3612 622365

29 ให้คำนวณหาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ เหมาะสม สูตรการคำนวณ x*= X* = = 9.15 สูตรการคำนวณ y*= y* = = 5.37 เลือกพื้นที่ที่ใกล้เคียง x = 9.15 และ y = 5.37 คือ (9.15, 5.37) จุด F = (9, 3) หรือ จุด C = (11, 4)

30

31

32

33 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก 200_ ข _ 100 ค _ รวมจำนวนที่ ต้องการ 200 5 2 1 3 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง

34 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก _200 ข 100_ ค _ รวมจำนวนที่ ต้องการ 200 5 2 1 3 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง

35 5 2 1 3 2 3 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก 100 200 ข _ 100 ค _ รวมจำนวนที่ ต้องการ 200 12 23 3 5

36 5 2 1 3 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก 100 200 ข 100 _ ค _ รวมจำนวนที่ ต้องการ 200 12 23 3 5

37 (200*1 ) + ( 100*3 ) + (100*5) = 1,000 (200*2 ) + ( 100*2 ) + (100*3) = 900 (100*1 ) + ( 100*2 ) + ( 100*3 ) + (100*3) = 900 (100*1 ) + ( 100*2 ) + ( 100*2 ) + (100*5) = 1,000

38 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก 200_ ข _ 100 ง _ รวมจำนวนที่ ต้องการ 200 1 2 1 4 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง

39 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก _200 ข 100_ ง _ รวมจำนวนที่ ต้องการ 200 1 2 1 4 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง

40 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก 100 200 ข _ 100 ง _ รวมจำนวน ที่ต้องการ 200 1 2 1 4 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง

41 ไปตลาด สินค้า จากโรงงาน 12 รวม จำนวนผลิต ก 100 200 ข 100 _ ง _ รวมจำนวน ที่ต้องการ 200 1 2 1 4 2 3 1. สร้างตารางแสดง การขนส่ง

42 (200*1 ) + ( 100*3 ) + (100*1) = 600 (200*2 ) + ( 100*2 ) + (100*4) = 1,000 (100*1 ) + ( 100*2 ) + ( 100*3 ) + (100*4) = 1,000 (100*1 ) + ( 100*2 ) + ( 100*2 ) + (100*1) = 600

43 เนื่องจากมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำที่สุด 600 บาท 600 บาท

44


ดาวน์โหลด ppt ญาลดา พร ประเสริฐ คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google