งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ รับข้อมูล เข้า (Input) ประมวลผ ล (Process) แสดงผล ข้อมูล (Output) แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ รับข้อมูล เข้า (Input) ประมวลผ ล (Process) แสดงผล ข้อมูล (Output) แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ รับข้อมูล เข้า (Input) ประมวลผ ล (Process) แสดงผล ข้อมูล (Output) แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รับค่า ความกว้าง และความ ยาว คำนวณพื้นที่ = ด้านกว้าง × ด้านยาว แสดงค่า ของ พื้นที่ สี่เหลี่ยม

2 ตัวอย่าง คอนโทรล ที่ใช้ใน การสร้าง Form การรับข้อมูล TextBox, RichTextBox, ListBox, ComboBox การประมวลผลข้อมูล การกำหนดค่า คำสั่งการคำนวณ คำสั่งการเปรียบเทียบ การแสดงผลข้อมูล Label, TextBox, ComboBox, ListBox และมีอ็อบเจกต์ MessageBox ที่ใช้ แสดงผลข้อมูลได้

3 รูปแบบของคำสั่ง ความหมาย ข้อความ : ข้อความที่ปรากฏบนหน้าต่างใน MessageBox หัวข้อเรื่อง : ข้อความที่ปรากฏบนแถบด้านบนของ MessageBox ปุ่ม : เป็นปุ่มที่จะให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำหลังจาก อ่านข้อความแล้ว สัญรูป : เป็นภาพแสดงประกอบกับข้อความ ( ภาพ แสดงอารมณ์ของข้อความ ) DefaultButton : ให้เคอร์เซอร์ไปรออยู่ ณ ตำแหน่งของปุ่มที่ต้องการ MessageBox.Show( ข้อความ [, หัวข้อเรื่อง ] [, ปุ่ม ] [, สัญรูป ] [,DefaultButton] );

4 ผังงานการโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า เริ่มต้น รับค่าด้านกว้าง width รับค่าด้านยาว length คำนวณพื้นที่ Area = width × length แสดงผล พื้นที่ Area จบ

5 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า int width, length, Area; width = int.Parse(textBox1.Text); length = int.Parse(textBox2.Text); Area = width * length ; textBox3.Text = Area.ToString("##,###.# #"); ประกาศตัวแปรเป็นชนิด int รับข้อมูลจาก textBox1 แล้วแปลงเป็น int แล้วเก็บ ไว้ที่ตัวแปร width รับข้อมูลจาก textBox2 แล้วแปลงเป็น int แล้วเก็บ ไว้ที่ตัวแปร length คำนวณพื้นที่ Area = width * width แปลงข้อมูลตัวแปร Area จาก int เป็น String แล้วแสดงผลที่ textBox3 ใน รูปแบบ ##,###.##


ดาวน์โหลด ppt การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ รับข้อมูล เข้า (Input) ประมวลผ ล (Process) แสดงผล ข้อมูล (Output) แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google