งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ รับข้อมูลเข้า (Input) ประมวลผล (Process) แสดงผลข้อมูล (Output) แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รับค่าความกว้าง และความยาว คำนวณพื้นที่ = ด้านกว้าง × ด้านยาว แสดงค่าของ พื้นที่สี่เหลี่ยม

2 ตัวอย่าง คอนโทรล ที่ใช้ในการสร้าง Form
การรับข้อมูล TextBox , RichTextBox , ListBox , ComboBox การประมวลผลข้อมูล การกำหนดค่า คำสั่งการคำนวณ คำสั่งการเปรียบเทียบ การแสดงผลข้อมูล Label , TextBox , ComboBox , ListBox และมีอ็อบเจกต์ MessageBox ที่ใช้แสดงผลข้อมูลได้

3 รูปแบบของคำสั่ง ความหมาย
MessageBox.Show(ข้อความ [,หัวข้อเรื่อง] [,ปุ่ม] [,สัญรูป] [,DefaultButton] ); ความหมาย ข้อความ : ข้อความที่ปรากฏบนหน้าต่างใน MessageBox หัวข้อเรื่อง : ข้อความที่ปรากฏบนแถบด้านบนของ MessageBox ปุ่ม : เป็นปุ่มที่จะให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำหลังจากอ่านข้อความแล้ว สัญรูป : เป็นภาพแสดงประกอบกับข้อความ (ภาพแสดงอารมณ์ของข้อความ) DefaultButton : ให้เคอร์เซอร์ไปรออยู่ ณ ตำแหน่งของปุ่มที่ต้องการ

4 ผังงานการโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เริ่มต้น รับค่าด้านกว้าง width รับค่าด้านยาว length คำนวณพื้นที่ Area = width × length แสดงผล พื้นที่ Area จบ

5 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประกาศตัวแปรเป็นชนิด int int width, length, Area; width = int.Parse(textBox1.Text); length = int.Parse(textBox2.Text); Area = width * length ; textBox3.Text = Area.ToString("##,###.##"); รับข้อมูลจาก textBox1 แล้วแปลงเป็น int แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร width รับข้อมูลจาก textBox2 แล้วแปลงเป็น int แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร length คำนวณพื้นที่ Area = width * width แปลงข้อมูลตัวแปร Area จาก int เป็น String แล้วแสดงผลที่ textBox3 ในรูปแบบ ##,###.##


ดาวน์โหลด ppt การทำงานและคำสั่งพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google