งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2 นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1.ดำเนินการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ 2.ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างเครือข่าย ติดตามป้องกันและเตือนภัยผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อาเซียน ตอนบน และดำเนินการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียน 3. ดำเนินการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดย การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ การกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ (First Aids) มีเป้าหมาย คือ พื้นที่ป่า อนุรักษ์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 243 แห่ง มีศักยภาพรองรับการ ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

3 นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต่อ)
4.ดำเนินการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่า โดยการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ มี หน่วยช่วยเหลือสัตว์ป่าและดูแลสุขภาพสัตว์ การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง คนกับสัตว์ป่า การป้องกันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า การตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง พันธุกรรม (DNA) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่หากินนอกพื้นที่ 5.ดำเนินการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ โดยการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา แนวเขต พื้นที่ป่าอนุรักษ์บนแผนที่ระวางมาตรา 1:4,000 6.ดำเนินการบริหารจัดการ โดยการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้างเหมาตาม นโยบายรัฐบาล โดยปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท/เดือน วุฒิอื่นๆ เป็น 9,000 บาท/เดือน และบรรจุพนักงานราชการ 1,500 อัตรา (นิติกร นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ พนักงานพิทักษ์ป่า เป็นต้น) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน

4 นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต่อ)
7.ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีเป้าหมาย 2,000 ชุมชน 8.ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย การศึกษาวิจัยและจัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ 9.ด้านการป้องกันรักษาป่า เน้นอุปกรณ์ที่ขาดแคลน เช่น อาวุธปืน ครุภัณฑ์ รถยนต์ เป็นต้น 10.ด้านการพัฒนาสวนรุกขชาติ และสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มาตรฐาน

5 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google